Kvalitetssystem...

Lede studieprogram

Her finner du oversikt over ulike modeller for ledelse av studieprogram.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Ledelsens oppgaver | Alle roller
In English: Leadership for programmes of study


Ansvar, roller og krav #

Alle studieprogram skal ha en studieprogramleder og et studieprogramråd. Ansvaret for at dette er på plass ligger hos dekan.

For å sikre kontinuitet, og at målsettinger følges opp gjennom prioriteringer og tiltak, er kvalitetssikringsarbeidet forankret i NTNUs ledelselinje. Ansvar kan ikke delegeres, men oppgaver kan delegeres. 

Ulike modeller for ledelse #

Selv om ansvar ikke kan delegeres, kan ulik oppbygning av studieprogram gi ulike behov for ledelse og kvalitetssikring. Under vises hvordan man kan utlede ulike modeller for ledelse av studieprogram som ivaretar kravene og følger ansvarslinjene definert i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning:

Fakultetsinterne studieprogram #

Studieprogram kan være fakultetsinterne. De er da satt sammen av emner fra kun ett fakultet, men gjerne fra flere institutter.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av fakultetsinterne studieprogram (pdf) 

Instituttinterne studieprogram #

Studieprogram kan være instituttinterne. De er da satt sammen av emner fra kun ett institutt. Ettersom instituttleder her disponerer alle tilgjengelige ressurser og har myndighet til ledelse av alle involverte, vil det være naturlig at instituttleder også delegeres de fleste oppgaver.

Studieprogramleder vil da normalt rapportere til instituttleder. Dekanus er likevel ansvarlig for studieprogrammet. Der instituttleder også er studieprogramleder, har denne ansvar og gjennomfører oppgaver som definert for begge roller.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av instituttinterne studieprogram (pdf)

Tverrfakultære studieprogram #

Studieprogram kan være tverrfakultære. De er da satt sammen av emner fra flere fakulteter, med ett eller flere involverte institutter per fakultet.  

Grafisk framstilling av modell for ledelse av tverrfakultære studieprogram (pdf)

Studieprogram med forvaltningsutvalg  #

For ingeniørutdanningene og 5-årige integrerte sivilingeniør- og lektorprogram finnes egne forvaltningsutvalg, henholdsvis FUI, FUS og FUL, som ivaretar den tverrfakultære koordineringen og utvikler felles kvalitetskrav. Merk at modellen under gir en skjematisk fremstilling - flere fakultet og institutt kan være involvert.

Grafisk framstilling av modell for ledelse av studieprogram med forvaltningsutvalg (pdf)

2 Vedlegg
31108 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)