LOSAM for SU

Oversikt over representanter i Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM) ved alle enheter ved NTNU

Møteplan #

Møteplan høst 2020

For medlemmer: Logg inn i møteverktøyet

Innkalling og protokoll 2020 #

Innkalling og protokoll 2019 #

Tidligere innkallinger og protokoller #

2018

2017

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. I LOSAM sitter representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

I Hovedavtalen for staten med tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg (LOSAM).

Drøftinger #

Budsjettforslag, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner, byggeprosjekter, opplæringstiltak, valg ved anskaffelse av utstyr og hjelpemidler, samt omdisponering mellom lønnsutgifter og andre driftsutgifter drøftes i LOSAM.

Andre saker som ikke er uttrykkelig nevnt i Hovedavtalen og som en av partene mener har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon, skal drøftes mellom partene dersom enten arbeidsgiver eller organisasjonene ved de tillitsvalgte krever det.

Forhandlinger #

Interne organisasjonsendringer (organisasjonskartet endres, endringen varer mer enn 6 måneder og medfører omdisponering av personale og/eller utstyr), bemanningsøkning, velferdstiltak, fordeling av velferdsmidler og arealdisponering skal forhandles i LOSAM.

Sentralt samarbeidsutvalg, SESAM

Drøftings- og forhandlingssaker av prinsipiell betydning som kan skape presedens for hele NTNU skal behandles i det sentrale samarbeidsutvalget.

Medlemmer i LOSAM #

Oversikt over medlemmer i LOSAM ved SU-fakultetet

Sekretær og kontaktperson: Astrid Irene Øie

83 Vedlegg
9685 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)