LAOS - Opplæring for læringsassistenter

For detailed information in English

Målgruppe #

LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og tilbys læringsassistenter i vanlige emner ved alle fakulteter og institutter, både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 

Stipendiater, vitenskapelige assistenter og andre ansatte som ikke er læringsassistenter, men ønsker pedagogisk opplæring, anbefales valgmoduler innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse fremfor å melde seg på LAOS. Søk på Uniped Modul i kurskatalogen på Læringsportalen for uttømmende liste. 

Er LAOS obligatorisk? - Forskjellen mellom "læringsassistenter" og "studentassistenter" 

Forslag til arbeidsavtaler for læringsassistenter (eksempler på digitale og skjemabaserte avtaler)

Lønn - beregning av satser studenter og læringsassistenter

Evaluering for LAOS H20   Evaluering for LAOS TS V20

   

Kursbeskrivelse #

Opplæringen skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon. Den skal gi en grunnleggende innføring i pedagogiske aspekter rundt læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø. Kurset skal fremme forståelse av generelle og fagspesifikke læringsformer basert på dialog og faglig veiledning.
  

Datoer for LAOS vår 2021

Fellesmodul 1:

8. februar, kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom
9. februar, kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom
10. februar, kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom
11. februar, kl 12.15-15.00 (engelsk) i Zoom
12. februar kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom

Fellesmodul 2: 

15. februar, kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom
16. februar, kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom
17. februar, kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom
18. februar, kl 12.15-15.00 (engelsk) i Zoom
19. februar kl 12.15-15.00 (norsk) i Zoom

Fullstendig kursoversikt over alle aktiviteter og frister på LAOS vår 21

    

Påmelding #

LAOS for vanlige læringsassistener  

LAOS er åpen for alle læringsassistenter ved NTNU, men påmelding forutsetter en ansettelse som læringsassistent ved et institutt. LAOS inneholder en fagspesifikk opplæringsdel, og fagmiljøet forplikter seg til å gjennomføre denne. Alle som oppfyller disse vilkårene får automatisk tilbud om plass.

For spørsmål om ansettelse og lønn henviser vi til HR-avdelingen ved instituttet/fakultetet.

Påmelding for læringsassistenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Søknadsfrist:  1. februar 2021
Antall plasser: Ubegrenset

    

Oppbygging #

Opplæringen består av 20 timer fordelt over ett semester og blir gjennomført av Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og av fagmiljøet læringsassistenten jobber for. LAOS benytter en blanding av campus- og nettmoduler, med ulike typer aktiviteter.       

a) Fellesmoduler (core modules, 8 timer) MERK: digitalt dette semesteret

Fellesmodulene på 8 timer er obligatoriske og gjennomføres som seminarer av Uniped. Våren 2021 arrangeres fellesmodulene online i Zoom som følger av Covid-19 tiltakene. Seminarene består av formidling av pedagogisk innhold og av smågruppeaktiviteter knyttet til praksis som læringsassistent, f.eks. rollespill og diskusjoner. Fellesmodulene inkluderer også obligatorisk egenarbeid som utføres av deltakerne i forkant og mellom modulene.

    

b) Valgmoduler (online modules, 6 timer)

2 moduler á 3 timer som er rent nettbaserte i Blackboard. Obligatoriske aktiviteter i valgmodulene er en multiple-choice-test, et kort refleksjonsessay og anonyme tilbakemeldinger på medstudenters refleksjonsessays (peer-feedback).

Læringsassistentene velger to av de syv valgmodulene nedenfor:

 • OM1 - Å gi tilbakemeldinger
 • OM2 - Veiledning av øvinger
 • OM3 - Veiledning av seminarer
 • OM4 - Veiledning av lab-øvinger
 • OM5 - Veiledning av akademisk skriving
 • OM6 - Individuell veiledning (én-til-én veiledning)
 • OM7 - Veiledning av problembasert læring
 • OM8 - Digital læring                                                                                              
      

c) Fagspesifikk oppfølging (course-specific modules, 6 timer)

Den fagspesifikke oppfølgingen planlegges og gjennomføres av fagmiljøet som læringsassistenten jobber for

 1. Oppstartsmøte (1 time) Avklaring av forventninger mellom læringsassistenten og fagmiljøet
     
 2. Fagrelatert opplæring (4 timer) Opplæring knyttet til pedagogiske utfordringer/forbedringsområder ved emnet
     
 3. Sluttevaluering (1 time) Sluttevaluering hvor fagmiljøet og læringsassistenten reflekterer over læringsassistentenes utvikling og gir tilbakemelding til hverandre om hvordan bruk av læringsassistenter i emnet har fungert.

Forslag til innhold i den fagspesifikke oppfølgingen: Norsk tekst / Engelsk tekst        

Lenke med informasjon til faglærer om fagspesifikk oppfølging kommer her  

                                                                           

Læringsutbytte #

En deltaker som har bestått LAOS forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har en enkel forståelse av grunnleggende pedagogiske prinsipper som gjelder på tvers av fagområder.
 • har innsikt i spesifikke undervisnings- og læringsformer innenfor sitt fagområde.
 • vet hva begrepene formativ/summativ og kriteriebasert/normbasert vurdering betyr.
 • forstår betydningen av et trygt læringsmiljø for studenters læring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø.
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å fremme studenters læring.
 • kan gjennomføre enkle tiltak for å løse mulige konflikter i og med studentgruppen på en konstruktiv måte.
 • kan bruke spørreteknikker for å kartlegge studenters forståelse av fagstoff og for å etterspørre begrunnelser/tenkninger.
 • kan gi kompetent veiledning på et enkelt nivå.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en identitet knyttet til det å være læringsassistent.
 • kan drøfte sin egen rolle innenfor studentenes læringsprosesser.
 • har en bevissthet rundt grunnleggende etiske utfordringer og grensesetting.
 • er bevisst over utfordringer og muligheter ved mangfoldige studentgrupper.
 • kan reflektere over egen praksis og muligheter for videre utvikling som læringsassistent.

   

Krav til godkjenning #

Det er ingen formell eksamen eller studiepoeng knyttet til kurset. Godkjent LAOS forutsetter:

 • 100 % obligatorisk oppmøte på fellesmodulene
 • To fullførte valgmoduler
 • 100% deltakelse på de fagspesifikke modulene 

Det gis ingen fritak fra oppmøtekravet. Moduler som ikke er fullført må gjennomføres på neste LAOS-kurs

   

Alternativ godkjenning for LAOS #

Fullført praksis 1 og 2 (PPU4611/PPU4612) og pedagogikk 1 og 2 (PPU4601/PPU4602) i lektorutdanningen for trinn 8-13 ved NTNU eller tilsvarende fra andre lærerutdanninger utover grunnskolenivå med praksisopphold (f.eks. PPU).

Det gis ikke godkjenning for gjennomført opplæring i Eksperter i Team (EiT), befalsskolen eller rent teoretiske pedagogiske studier.

    

Fagansvarlig/kontakt #

Marte Therese Jakobsen​

    

7 Vedlegg
44827 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)