LAOS - Opplæring for læringsassistenter

For detailed information in English

Målgruppe #

LAOS er NTNUs offisielle læringsassistentopplæring og tilbys læringsassistenter i vanlige emner ved alle fakulteter og institutter, både i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. På vårsemesteret tilbys også opplæring av læringsassistenter som skal jobbe under Teknostart.

Stipendiater, vitenskapelige assistenter og andre ansatte som ikke er læringsassistenter, men ønsker pedagogisk opplæring, anbefales valgmoduler innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse fremfor å melde seg på LAOS. Søk på UB Modul i kurskatalogen på Læringsportalen for uttømmende liste. 

Er LAOS obligatorisk? - Forskjellen mellom "læringsassistenter" og "studentassistenter" 

Forslag ansettelseskontrakt for læringsassistenter

Evaluering for LAOS V20   Evaluering for LAOS TS V20

   

Kursbeskrivelse #

Opplæringen skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon. Den skal gi en grunnleggende innføring i pedagogiske aspekter rundt læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø. Kurset skal fremme forståelse av generelle og fagspesifikke læringsformer basert på dialog og faglig veiledning.
  

Datoer for LAOS i Gjøvik og Ålesund 

Fellesmodul 1: 15. sept, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate
Fellesmodul 2: 25. sept, kl 12.15-15:00 i Blackboard Collaborate

Datoer for LAOS i Trondheim 

Fellesmodul 1:

17 sept, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate
21 sept, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate
22 sept, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate

Fellesmodul 2://

28 sept, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate
29 sept, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate
1 okt, kl 12.15-15.00 i Blackboard Collaborate

    

Påmelding #

LAOS for vanlige læringsassistener (ikke Teknostart)      

LAOS er åpen for alle læringsassistenter ved NTNU, men påmelding forutsetter en ansettelse som læringsassistent ved et institutt. LAOS inneholder en fagspesifikk opplæringsdel, og fagmiljøet forplikter seg til å gjennomføre denne. Alle som oppfyller disse vilkårene får automatisk tilbud om plass.

For spørsmål om ansettelse og lønn henviser vi til HR-avdelingen ved instituttet/fakultetet.

Påmelding for læringsassistenter i Gjøvik og Ålesund
Påmelding for læringsassistenter i Trondheim 

Søknadsfrist:  10. september 2020
Antall plasser: Ubegrenset

LAOS for Teknostart-læringsassistenter

Læringsassistenter som er ansatt for å jobbe under Teknostart og som IKKE har LAOS fra før (eller tar det våren 2020) vil få en egen opplæring i mars/april. De har en egen søknadsfrist og egen påmeldingslenke som vil bli lagt ut våren 2020. De skal altså IKKE melde seg på vanlig LAOS i Trondheim.

Søknadsfrist LAOS Teknostart: kommer til våren
Påmeldingslenke LAOS Teknostart kommer til våren 

    

Oppbygging #

Opplæringen består av 20 timer fordelt over ett semester og blir gjennomført av Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og av fagmiljøet læringsassistenten jobber for. LAOS benytter en blanding av campus- og nettmoduler, med ulike typer aktiviteter.       

a) Fellesmoduler (core modules, 8 timer) MERK: digitalt dette semesteret

Fellesmodulene på 8 timer er obligatoriske og gjennomføres som seminarer av Uniped. Høsten 2020 arrangeres fellesmodulene online i Blackboard Collaborate som følger av Covid-19 tiltakene. Seminarene består av formidling av pedagogisk innhold og av smågruppeaktiviteter knyttet til praksis som læringsassistent, f.eks. rollespill og diskusjoner. Fellesmodulene inkluderer også obligatorisk egenarbeid som utføres av deltakerne i forkant og mellom modulene.

    

b) Valgmoduler (online modules, 6 timer)

2 moduler á 3 timer som er rent nettbaserte. Obligatoriske aktiviteter i valgmodulene er en multiple-choice-test, et kort refleksjonsessay og anonyme tilbakemeldinger på medstudenters refleksjonsessays (peer-feedback).

Læringsassistentene velger to av de syv valgmodulene nedenfor:

 • OM1 - Å gi tilbakemeldinger
 • OM2 - Veiledning av øvinger
 • OM3 - Veiledning av seminarer
 • OM4 - Veiledning av lab-øvinger
 • OM5 - Veiledning av akademisk skriving
 • OM6 - Individuell veiledning (én-til-én veiledning)
 • OM7 - Veiledning av problembasert læring
 • OM8 - Digital læring                                                                                              
      

c) Fagspesifikke moduler (course-specific modules, 6 timer)

Den fagspesifikke opplæringen planlegges og gjennomføres av fagmiljøet som læringsassistenten jobber for

 1. Oppstartsmøte (1 time) Avklaring av forventninger mellom læringsassistenten og fagmiljøet
     
 2. Fagrelatert opplæring (4 timer) Opplæring knyttet til pedagogiske utfordringer/forbedringsområder ved emnet
     
 3. Sluttevaluering (1 time) Sluttevaluering hvor fagmiljøet og læringsassistenten reflekterer over læringsassistentenes utvikling og gir tilbakemelding til hverandre om hvordan bruk av læringsassistenter i emnet har fungert.

Forslag til innhold i de fagspesifikke modulene       

   

LAOS for TEKNOSTART-læringsassistenter  #

Læringsassistenter som følger LAOS for Teknostart–opplæringen vil ha sine egne fellesmoduler og valgmoduler i slutten av mars. De har ingen «fagspesifikke moduler». De vil ha en obligatorisk gruppemodul på campus organisert av Uniped. I tillegg vil vil de delta i en prosjektspesifikk opplæring organisert av instituttet, med 2 timer våren 2020 og 2 timer rett før Teknostart.

Læringsassistenter som har tatt LAOS tidligere trenger IKKE å melde seg på LAOS på nytt, men det kan hende at prosjektleder kaller inn til den prosjektspesifikke opplæringen allikevel. Dette er helt utenfor LAOS.

Datoer for LAOS Teknostart 2020               

                                                                                   

Læringsutbytte #

En deltaker som har bestått LAOS forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har en enkel forståelse av grunnleggende pedagogiske prinsipper som gjelder på tvers av fagområder.
 • har innsikt i spesifikke undervisnings- og læringsformer innenfor sitt fagområde.
 • vet hva begrepene formativ/summativ og kriteriebasert/normbasert vurdering betyr.
 • forstår betydningen av et trygt læringsmiljø for studenters læring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø.
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å fremme studenters læring.
 • kan gjennomføre enkle tiltak for å løse mulige konflikter i og med studentgruppen på en konstruktiv måte.
 • kan bruke spørreteknikker for å kartlegge studenters forståelse av fagstoff og for å etterspørre begrunnelser/tenkninger.
 • kan gi kompetent veiledning på et enkelt nivå.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en identitet knyttet til det å være læringsassistent.
 • kan drøfte sin egen rolle innenfor studentenes læringsprosesser.
 • har en bevissthet rundt grunnleggende etiske utfordringer og grensesetting.
 • er bevisst over utfordringer og muligheter ved mangfoldige studentgrupper.
 • kan reflektere over egen praksis og muligheter for videre utvikling som læringsassistent.

   

Krav til godkjenning #

Det er ingen formell eksamen eller studiepoeng knyttet til kurset. Godkjent LAOS forutsetter:

 • 100 % obligatorisk oppmøte på fellesmodulene
 • To fullførte valgmoduler
 • 100% deltakelse på de fagspesifikke modulene 

Det gis ingen fritak fra oppmøtekravet. Moduler som ikke er fullført må gjennomføres på neste LAOS-kurs

   

Alternativ godkjenning for LAOS #

Fullført praksis 1 og 2 (PPU4611/PPU4612) og pedagogikk 1 og 2 (PPU4601/PPU4602) i lektorutdanningen for trinn 8-13 ved NTNU eller tilsvarende fra andre lærerutdanninger utover grunnskolenivå med praksisopphold (f.eks. PPU).

Det gis ikke godkjenning for gjennomført opplæring i Eksperter i Team (EiT), befalsskolen eller rent teoretiske pedagogiske studier.

    

Fagansvarlig/kontakt #

Marte Therese Jakobsen​

    

10 Vedlegg
41502 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)