Lønn - for...

Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter

For lønnstjenesten - registrering av læringsassistenter og studentassistenter. 

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Informasjon for deg som skal jobbe som lærings- eller studentassistent.

Registrering i HR-portalen (Paga) #

Lærings-/studentassistentene legges normalt inn i HR-portalen (Paga) av attestanter for fastlønn:

  • Skjema "Nyansettelse" brukes hvis personen er helt ny i lønnssystemet eller ligger i Paga fra før som "passiv" på personnivå, - eller står som "aktiv" på personnivå og det ikke er noen arbeidsforhold som er aktuell å ta i bruk
  • Skjema "Endringer" brukes hvis personen står som "aktiv" på personnivå og har arbeidsforhold som kan endres. Eventuelle endringer på adresse og bankkontonummer må meldes i HR-portalen (Paga-skjema) "Person og familieinfo"

Tilgang av arbeidsforhold: #

  • Start/stoppdato
  • Tilsettingsforhold = SL
  • Pensjonskode må avmerkes

NB: Pensjonsplikt på alle som er ansatt over 243 timer pr. semester. Dette gjelder også hvis de har to eller flere stillinger og summen av disse er over 243 timer.

Stillingsprosent/-avlønning #

Se Beregning av stillingsandel og satser

  • Utdanningskode = 259
  • Ansiennitetsdato må registreres (dvs. januar eller september inneværende år)
  • Kontering = 5112

NB: Skattekort hentes elektronisk fra skatteetaten.no. Husk at studenten selv må sjekke at skatteprosenten/tabellkortet er riktig på skatteetaten.no. 

Avsluttet arbeidsforhold #

Registreringsdetaljer ved opphør/avsluttet arbeidsforhold:

  • Ingen registrering i HR-portalen (PagaWeb), dvs. skjema "Arbeidstaker slutter" skal IKKE registreres for lærings- og studentassistenter med tilsettingsforhold = SL.
  • Opphør/avslutning og stopp av lønn blir registrert ved Seksjon for økonomitjenester/Lønn i henhold til registrert sluttdato på HR-portalen (PagaWeb)-tiltredelsesmeldingen.

NB: Feriepenger opptjent i arbeidsforholdet utbetales når alle ansettelsesforhold ved NTNU avsluttes.

Utdrag av NTNUs lønnspolitikk #

NTNUs lønnspolitikk - se punkt 4.8.

4.8 LÆRINGSASSISTENTER OG STUDENTASSISTENTER

Generelt: Dette er stillinger som i all hovedsak er knyttet til undervisning og veiledning ved NTNU, og de vil som regel være tidsbegrensede deltidsstillinger. Stillingene betraktes som nødvendige mellomledd mellom universitet og studentene, og forutsettes derfor besatt av aktive studenter som er kommet tilstrekkelig langt i sine studier og som ellers har de nødvendige kvalifikasjonene. For begge stillingene forutsettes det normalt at arbeidsoppgavene er knyttet til assistentenes faglige aktiviteter som studenter.

Partene er enige om at slike stillinger gir studentene en verdifull erfaring med arbeidslivet og at det bidrar til deres økte kompetanse.

Lønn i disse assistentstillingene er knyttet til 1018 vitenskapelig assistent. Laveste avlønning ved tilsetting vil være i lønnsramme 2, alternativ. 1. Avhengig av arbeidsoppgavenes kompleksitet og stillingsinnehaverens kvalifikasjoner vil det kunne gis høyere lønn enn dette. Eksempelvis vil assistenter med egnet utdanning knyttet spesielt til undervisnings- og veiledningsoppgaver gis et opprykk til lr. 2, alt. 3.

Andre sider ved tilsettingsforholdene knyttes opp mot NTNUs lokale lønnspolitikk og tilsettingsreglement.

Læringsassistenter

Læringsassistenter tilsettes ved NTNU i tidsbegrensede stillinger på timebasis fra 80 til 120 timer pr. semester. I helt spesielle tilfeller kan de tilsettes utover dette. De utfører arbeid ut over det en forventer av en studentassistent. Læringsassistentene får internopplæring i 20 - 24 timer over ett semester.

Stillingsinnhold:

Læringsassistentene har en omfattende og fleksibel funksjon der de bevisstgjør studentene på egen læring, og driver undervisning og veiledning i samarbeid med faste faglærere. Eksempelvis vil læringsassistentene hovedsakelig ha oppgaver relatert til veiledning, gruppeledelse (herunder øvinger, kollokvier og seminarer) og evaluering.

De skal ikke pålegges selvstendige forelesninger.

Studentassistenter

Studentassistenter tilsettes ved NTNU i tidsbegrensede stillinger på timebasis fra 80 til 120 timer pr. semester. I helt spesielle tilfeller kan de tilsettes utover dette. Studentassistenter brukes som betegnelse på assistentstillinger med mer variabelt innhold enn læringsassistentstillingene, og der virksomheten i mindre grad er knyttet til den fast organiserte undervisning, veiledning og lignende.

Beregning av stillingsandel og satser #

Mest brukte stillingsandeler for student- og læringsassistenter.

Kontakt #

Har du spørsmål e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
23554 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)