Lønn - godtgjørelser - tillegg

Lønn, godtgjørelser, fungeringstillegg.

Lønnsfastsettelse #

I staten har vi fra 01.05.16 to hovedtariffavtaler. En hovedtariffavtale for medlemmer av Akademikerne og en hovedtariffavtale for medlemmer av LO-Stat, YS-Stat og Unio, samt uorganiserte.

Den enkelte arbeidstaker har en stillingskode som fremkommer av lønnsplanen (vedlegg 3 til Hovedtariffavtalen).
 
Enkelte stillingskoder har plassering i lønnsrammer (LR). Tjenesteansiennitet vil da få betydning for lønnsplassering og lønnsutvikling.
 
Øvrige stillingskoder har direkte innplassering i lønnsspenn.  
 
Lønn omfatter stillingens lønn etter satsene i hovedlønnstabellene og eventuelle kronetillegg, hvis det ikke er avtalt noe annet.
 
Deltidsansattes lønn regnes ut etter vedkommendes stillingsprosent.

Kilder og lovverk #

Lønnsregulering #

Sentrale forhandlinger #

Lønnsendring skjer gjennom sentrale forhandlinger i staten, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene forhandler frem endringer i Hovedtariffavtalene  (HTA).

Lønnsendring kan gjennomføres lokalt, på følgende måter:

  • Lønnsendringer for nytilsatte og ved overgang fra midlertidig til fast stilling - HTA punkt 2.5.5 nr. 3 (tidligere 2.3.8) Arbeidsgiver skal vurdere lønnsplasseringen på ny innenfor stillingens lønnsplassering, inntil 12 måneder etter ansettelse. Eventuelle lønnstillegg gis administrativt, uten at det forhandles lokalt.
  • Lokale forhandlinger - HTA punkt 2.5.1 (tidligere 2.3.3) Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres etter at de sentrale avtalene er inngått og rammene er kjent. Virkningstidspunktet for det lokale oppgjøret fastsettes i de sentrale for¬handlingene og kan ikke fravikes.
  • Lokale forhandlinger på særlig grunnlag - HTA punkt 2.5.3 (tidligere 2.3.4) Det kan føres lokale forhandlinger på særlig grunnlag, for eksempel når det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/arbeidstakernes lønn.

Virkemidler #

Under lokale forhandlinger kan det brukes ulike virkemidler.

Samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling #

Arbeidstaker har etter Hovedtarriffavtalen § 3 nr. 5 rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene.

Kilde #

Lønnsforhandlinger - Compendia Stat

Stedfortredergodtgjørelse #

Arbeidstaker kan, etter Hovedtariffavtalen § 12 nr. 1, bli pålagt å overta en annen arbeidstakers tjenesteplikter for et begrenset tidsrom.
 
Pålegges arbeidstaker tjenestegjøring i en høyere lønnet stilling og vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde, skal vedkommende ha den høyere stillingens lønn.
 
Har ikke arbeidstaker de nødvendige kvalifikasjoner for stillingen slik at vedkommende ikke kan ivareta hele stillingens arbeids- og ansvarsområde, kan det betales delvis stedfortredergodtgjørelse.

Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting med tillitsvalgte retningslinjer for beregning av delvis stedfortredergodtgjørelse på grunnlag av de stillingsbeskrivelser eller stillingsvurderinger som nyttes i NTNU sin lokale lønnspolitikk.
 
Stedfortredergodtgjørelse utbetales ikke for kortere tidsrom enn en uke (5-6 arbeidsdager)

Kilder og lovverk #

Utvalgsgodtgjøring #

Leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg godtgjøres for møteforberedelser, arbeid i møter osv., slik det er fastsatt i administrative bestemmelser.

NTNU følger de veiledende satsene som er fastsatt av departementet i de administrative bestemmelsene.

Avlønning faggruppeleder #

Medarbeidere med funksjonen "faggruppeleder", avlønnes med midlertidig komepensasjon i form av kronebeløp. For mer informasjon, se notat om Bruk av gruppeledelse som funksjon (pdf).

Trekk i lønn #

Arbeidsgiver kan kun trekke deg i lønn i spesielle tilfeller.  

Det kan kun gjøres fradrag:

  • For lovbestemt skattetrekk, underholdsbidrag, medlemsavgift til Folketrygden og andre lovbestemte fradrag
  • For egenandel til tjenestepensjonsordninger
  • Når det er inngått skriftlig avtale på forhånd
  • For fagforeningskontingent og avgift til opplysnings- og utviklingsfond i henhold til tariffavtale
  • For erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren i forbindelse med arbeidet forsettling eller ved grov uaktsomhet har påført NTNU, ved underslag av midler eller varer, og når utlevert arbeidstøy ikke leveres tilbake. Forutsetningen for et slikt lønnstrekk er at arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastsatt ved dom eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling
  • Når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging i avregningsperioden

Kilder og lovverk #

Kontakt #

Din HR-medarbeider

1 Vedlegg
6770 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)