Kvalitetssystem...

Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen

Her finner du kravspesifikasjon for hvordan forslag om nye studieprogram skal utformes, samt hvordan studieprogram skal revideres. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen (vedtatt 2019)


Målet er å sikre at NTNU ivaretar samfunnsoppdraget gjennom å tilby en helhetlig portefølje med relevant utdanning av høy internasjonal kvalitet i tråd med NTNUs strategi.  Styret ved NTNU behandler årlig NTNUs studieprogramportefølje. Både egne studieprogram og nasjonale og internasjonale samarbeidsprogram inngår i denne helheten.

2019/20 med henblikk på 2020/21 og 2021/22

2018/19 med henblikk på 2019/20 og 2020/21

Kravspesifikasjoner og veiledninger #

Forslag om nye studieprogram skal utarbeides med utgangspunkt i NTNUs kravspesifikasjoner. 

Krav til studieporteføljen ved NTNU inneholder en beskrivelse av de strategiske vurderinger som skal gjøres ved opprettelse av nye studietilbud.

Studieplanveilederen benyttes til å beskrive nye studieprogram, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud. Samtlige studietilbud (både studieprogram som fører frem til en grad, kortere studier som årsstudier, videreutdanninger o.lign.) skal beskrives i et standardisert format. En felles beskrivelse gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med studieplanutformingen.

Det er i tillegg utarbeidet veiledere for periodisk evaluering av studieprogram, og utarbeidelse av områdeemne. 

Innmelding av studieprogram #

Når fakultetene får tilsendt styrets vedtak om nedleggelser, sammenslåinger og opprettelser av studieprogram for det påfølgende studieåret, legges det ved skjema for innmelding av nye studieprogram i FS. Skjemaet fylles ut og sendes inn til anført sted innen beskrevet frist:

Kontaktpersoner #

Olve Iversen Hølaas
Kjersti Møller
Jon Inge Resell

English #

New versions of Requirements for programmes of study at NTNU and Guide to developing programme descriptions and course descriptions at NTNU were established in January 2019. 

38 Vedlegg
27219 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)