Kvalitetssystem...

Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen

Her finner du veiledninger som beskriver hvordan forslag om nye studieprogram skal utformes, samt hva som er viktig når studieprogram skal revideres. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen 


Målet er å sikre at NTNU ivaretar samfunnsoppdraget gjennom å tilby en helhetlig portefølje med relevant utdanning av høy internasjonal kvalitet i tråd med NTNUs strategi.  Styret ved NTNU behandler årlig NTNUs studieprogramportefølje. Både egne studieprogram og nasjonale og internasjonale samarbeidsprogram inngår i denne helheten.

Veiledninger til støtte i arbeidet med utdanningskvalitet #

Forslag om nye studieprogram skal utarbeides med utgangspunkt i NTNUs veiledninger. Spørsmål om veilederne kan rettes til Avdeling for utdanningsvalitet eller til studieseksjonen ved fakultetet.

Krav til studieporteføljen ved NTNU - en veileder for deg som vil opprette et nytt studieprogram

Krav til studieporteføljen ved NTNU inneholder en beskrivelse av de strategiske vurderinger som skal gjøres ved opprettelse av nye studietilbud. Veilederen inneholder kravene som gjelder for opprettelse av alle studiepoenggivende studietilbud ved NTNU, og omfatter alle gradsgivende studieprogram, videreutdanninger, årsstudier mv.

Veilederen må sees i sammenheng med Veiledning for utforming av studieprogram og emner ved NTNU (studieplanveilederen) og Veiledning for periodisk evaluering av studieprogram. Bruk veilederen:

  • når fakultetet ønsker å utvikle nye studiepoenggivende studietilbud
  • i porteføljeutviklingsprosessen under vedlikehold av eksisterende studietilbud
  • i kvalitetssikring av studietilbudet, eksempelvis ved periodiske evalueringer.

Veilederen operasjonaliserer deler av NTNUs kvalitetssystem for utdanning som er relevant for porteføljeutvikling, og beskriver særskilt de to trinnene som fakultetene anvender i forbindelse med opprettelse og nedleggelse av studietilbud i NTNUs løpende porteføljeprosess.

Trinn 1: Fakultetenes leveransefrist til rektor er 01.05. Her beskrives de langsiktige planene for porteføljeutvikling og forhåndsvarsel om ønskede opprettelser og nedleggelser av studietilbud. Dette styrebehandles i juni.

Trinn 2: Fakultetenes leveransefrist til rektor er 15.09. Komplette søknader om konkrete endringer i studieporteføljen for kommende studieår. Styrebehandles i oktober. 

Studieplanveilederen - en veileder som beskriver hva studieplanen skal inneholde

Studieplanveilederen benyttes til å beskrive nye studieprogram, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud.

Samtlige studietilbud (både studieprogram som fører frem til en grad, kortere studier som årsstudier, videreutdanninger o.l.) skal beskrives i et standardisert format. En felles beskrivelse gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med studieplanutformingen.

Øvrige veiledere

Det er i tillegg utarbeidet veiledere for periodisk evaluering av studieprogram, og utarbeidelse av områdeemne. 

Innmelding av studieprogram #

Når fakultetene får tilsendt styrets vedtak om nedleggelser, sammenslåinger og opprettelser av studieprogram for det påfølgende studieåret, skal skjema for innmelding av studieprogram fylles ut og sendes innen gitt frist:

English   #

Sist oppdatert: 09.04.21 2021

31 Vedlegg
36355 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)