Kvalitetssystem...

Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen

Her finner du retningslinjer som beskriver hvordan forslag om nye studieprogram skal utformes, samt hva som er viktig når studieprogram skal revideres og studieporteføljen utvikles. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen 


Retningslinjer for arbeidet med utdanningskvalitet #

Forslag om nye studieprogram skal utarbeides med utgangspunkt i NTNUs retningslinjer. Spørsmål om dokumentene kan rettes til Avdeling for utdanningsvalitet eller til studieseksjonen ved fakultetet.

 • Retningslinjer for utvikling av studieporteføljen ved NTNU (Porteføljeveilederen) - PDF og Word
  • Vedlegg: Fagmiljøets faglige bidrag i studiet - Excel 
 • Retningslinjer for utforming av studieprogram og emner ved NTNU  (Studieplanveilederen) - PDF
 • Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram - PDF

Retningslinjer for utvikling av studieporteføljen ved NTNU - en prosessveileder for deg som vil opprette et nytt studieprogram

Dokumentet inneholder krav som gjelder for alle studiepoenggivende studietilbud ved NTNU, og anvendes:

 • når fakultetet ønsker å utvikle nye studiepoenggivende studietilbud
 • i kvalitetsarbeid og studieplanprosessen, under vedlikehold av eksisterende studietilbud
 • i kvalitetssikring av studietilbudet, eksempelvis ved periodiske evalueringer.

Dokumentet operasjonaliserer deler av NTNUs kvalitetssystem for utdanning som er relevant for porteføljeutvikling, og beskriver særskilt de to trinnene som fakultetene anvender i forbindelse med opprettelse og nedleggelse av studietilbud i NTNUs løpende porteføljeprosess.

Trinn 1: 1.februar er årlig frist for fakultetenes innmelding av et kort forhåndsvarsel om ønskede opprettelser og nedleggelser, iht. mal i denne veilederen. Krav til innhold er strategisk begrunnelse, inkludert en overordnet beskrivelse av profil og rammer for studiet.

Trinn 2: 2. mai er årlig frist for fakultetenes komplette søknader om opprettelser og nedleggelser, iht. mal i denne veilederen. Rektor kvalitetssikrer søknadene og fremmer saken for NTNUs styre for vedtak i juni. Styrets akkrediteringsvedtak forutsetter at de nye studietilbudene oppfyller studietilsynsforskriftens krav til studietilbud, samt NTNUs eget regelverk. 

Retningslinjer for utforming av studieprogram og emner ved NTNU - en prosessveileder som beskriver hva studieplanen skal inneholde

Studieplanveilederen benyttes til å beskrive nye studieprogram, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud.

Samtlige studietilbud (både studieprogram som fører frem til en grad, kortere studier som årsstudier, videreutdanninger o.l.) skal beskrives i et standardisert format. En felles beskrivelse gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med studieplanutformingen. Dette arbeidet foregår i verktøyet KASPER

Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram

Retningslinjer for periodisk evaluering av studieprogram gir informasjon og føringer til alle som på en eller annen måte er involvert i periodiske evalueringer ved NTNU.  Dokumentet skal ses i sammenheng med Retningslinjer for utvikling av studieporteføljen.

Øvrige veiledere

 • Veiledning for utarbeidelse av områdeemne ved NTNU - PDF

Innmelding av studieprogram #

Når fakultetene får tilsendt styrets vedtak om nedleggelser, sammenslåinger og opprettelser av studieprogram for det påfølgende studieåret, skal skjema for innmelding av studieprogram fylles ut og sendes innen gitt frist:

 • Skjema for innmelding av studieprogram - Word

Retningslinjer for søknad om navneendring av studieprogram #

Fakultetets søknader om navneendring med virkning fra studieåret 2023/2024 leveres til Avdeling for utdanningskvalitet innen 15.09.22 i Ephorte. Saksnummer er 2021/55592.

 • Retningslinjer for søknad om navneendring av studieprogram - PDF

English   #

 • Guide to Periodic Evaluation of Programmes of Study at NTNU - PDF

Sist oppdatert: September 2021

31 Vedlegg
38501 Visninger