Kvalitetssystem...

Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen

Her finner du kravspesifikasjon for hvordan forslag om nye studieprogram skal utformes, samt hvordan studieprogram skal revideres. 


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen (vedtatt 2019)


Målet er å sikre at NTNU ivaretar samfunnsoppdraget gjennom å tilby en helhetlig portefølje med relevant utdanning av høy internasjonal kvalitet i tråd med NTNUs strategi.  Styret ved NTNU behandler årlig NTNUs studieprogramportefølje. Både egne studieprogram og nasjonale og internasjonale samarbeidsprogram inngår i denne helheten.

2019/20 med henblikk på 2020/21 og 2021/22

2018/19 med henblikk på 2019/20 og 2020/21

Kravspesifikasjoner og veiledninger #

Forslag om nye studieprogram skal utarbeides med utgangspunkt i NTNUs kravspesifikasjoner. 

Krav til studieporteføljen ved NTNU inneholder en beskrivelse av de strategiske vurderinger som skal gjøres ved opprettelse av nye studietilbud.

Studieplanveilederen benyttes til å beskrive nye studieprogram, og i de årlige gjennomgangene og revisjonene av eksisterende studietilbud. Samtlige studietilbud (både studieprogram som fører frem til en grad, kortere studier som årsstudier, videreutdanninger o.lign.) skal beskrives i et standardisert format. En felles beskrivelse gjør det enklere å forstå innholdet i studietilbudet, og forenkler arbeidet med studieplanutformingen.

Det er i tillegg utarbeidet veiledere for periodisk evaluering av studieprogram, og utarbeidelse av områdeemne. 

Innmelding i felles studentdatasystem #

Når fakultetene får tilsendt ekspederingen av styrets vedtak om nedleggelser, sammenslåinger og opprettelser av studieprogram for det påfølgende studieår, legges det ved skjema for innmelding av nye studieprogram i FS.  Dette skjemaet fylles ut og sendes inn til anført sted innen nærmere anført frist i ekspederingen. Den sist oppdaterte versjonen av skjemaet vil til enhver tid være lagt ut her: https://innsida.ntnu.no/skjema

Kontaktpersoner #

Olve Iversen Hølaas
Kjersti Møller
Jon Inge Resell

English #

New versions of Requirements for programmes of study at NTNU and Guide to developing programme descriptions and course descriptions at NTNU were established in January 2019. 

37 Vedlegg
25989 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)