Kvalitetssystem...

Kvalitetsmelding om utdanning

Finn kvalitetsmeldinger og se oversikt over kvalitetsmeldingsprosessen.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning


 Rektors kvalitetsmelding til styret #

Rektors kvalitetsmelding behandles i styret. 

Tidligere kvalitetsmeldinger:

2013–2014 | 201320122011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Fakultetenes kvalitetsmeldinger til rektor  #

Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) og Forvaltningsutvalget for siv.ing.-utdanningen (FUS) leverer kvalitetsmelding til rektor for utdanningen de forvalter. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) leverer årsrapport til rektor og styret. Årsrapporten behandles av rektor og er vedlagt rektors kvalitetsmelding til styret:

Kvalitetsmeldinger fra institutt #

Institutt og programråd leverer kvalitetsmelding til fakultetene. Disse er grunnlag for fakultetenes kvalitetsmelding til rektor. Kontakt ditt institutt eller fakultet hvis du ønsker tilgang til disse kvalitetsmeldingene. 

Kvalitetsmeldingsprosessen #

Hva skjer når? #

Se større versjon av årshjulet (pdf)

Om kvalitetsmeldingen #

Oppfølging av kvalitetssikringsarbeidet er en del av virksomhetsstyringen på NTNU. Den årlige kvalitetsmeldingen til styret er et viktig redskap i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning og for arbeidet med utdanningskvalitet i organisasjonen.

Arbeidet med kvalitetsmeldingen bygger på dialog-, rapporterings- og oppfølgingsprosesser gjennom alle nivå i organisasjonen og skaper slik sammenheng i NTNUs kvalitetssikringsarbeid.

Rektor utarbeider årlig felles grunnlagsdata på studieprogram- og fakultetsnivå som benyttes i kvalitetsmeldingsprosessen.

Kvalitetsmeldingen beskriver virksomheten i kalenderåret og prosessen er gjennomgående:institutt og fakultet analyserer kvaliteten i sine emner og studieprogram og hvilke nødvendige tiltak det fordrer på institutt- og fakultetsnivå og eventuelt rektor-nivå.

Sammen med meldinger fra FUS, FUL og LMU utgjør fakultetenes meldinger grunnlag for Rektors kvalitetsmelding for NTNU, som legges fram for NTNUs styre.

14 Vedlegg
32293 Visninger