Horisont Europa

Korona - konsekvenser for Horisont 2020

Informasjon til NTNUs fagmiljø som søker Horisont 2020 eller deltar i Horisont 2020 prosjekter om konsekvenser av COVID-19.

Samleside om Horisont 2020

English version: Corona - consequences for Horizon 2020

EU-kommisjonen har etablert egne nettside for Korona-relaterte informasjon for Horisont 2020 som det anbefales å følge med på, European Research Area (ERA) Corona Platform 

Horisont 2020 søknadsfrister #

De fleste søknadsfrister under Horisont 2020 er utsatt. 

Informasjon om nye søknadsfrister for de enkelte programmer og for de ulike utlysninger blir løpende oppdatert og publisert for hvert utlyst topic på EU-kommisjonens nettsider.

NTNU-forskere som planlegger søknader til Horisont 2020 bes om å holde seg løpende oppdatert om endringene på Funding & tender opportunities, samt på European Research Area (ERA) Corona Platform.

NTNU-søkere til Horisont 2020 anbefales å holde tett kontakt med samarbeidspartnere og fortsette å utvikle søknader som planlagt ved hjelp av digitale kommunikasjonsplattformer. 

NTNU-forskere som utvikler søknader til Horisont 2020 må være spesielt nøye når konsortiet settes sammen og ha en åpen dialog med partnere om mulighetene for langsiktig forpliktelse og leveranser gjennom prosjektets levetid.  

Horisont 2020 prosjekter - risikoanalyse #

Innvilgende Horisont 2020 prosjekter løper i utgangspunktet som normalt, med de tilpasninger som er nødvendige gitt Korona-situasjonen.

EU-kommisjonen oppfordrer konsortiene til å finne praktiske løsninger for å kunne gjennomføre prosjektet og om nødvendig gjøre justeringer. Kommisjonen har signalisert at "maksimal fleksibilitet" vil bli praktisert. 

Alle NTNUs Horisont 2020 prosjekter anbefales å foreta en risikoanalyse av mulige konsekvenser av Korona-situasjonen for gjenstående aktiviteter og leveranser. Dette bør skje i fellesskap for hele konsortiet og være organisert av koordinator.

Dersom NTNU er koordinator for Horisont 2020 prosjekter #

I de tilfeller der NTNU koordinerer H2020-prosjekter, anbefaler vi at NTNU-koordinator har løpende kontakt med partnerne i konsortiet, og setter opp digitale løsninger for samarbeid. 

Det er særlig viktig som koordinator å få tilbakemelding fra partnerne om de er i stand til å overholde sine forpliktelser i prosjektet. Partnerne plikter å varsle NTNU som prosjektkoordinator dersom så ikke er tilfellet.

Dersom NTNU mottar slike varsler fra partnere, er det NTNUs plikt som koordinator å kontakte Project Officer i EU-kommisjonen umiddelbart. Situasjonen vil så bli vurdert case-by-case basert på artikkel 51 i Horisont 2020 Grant Agreement om force majeure.

Det anbefales det på det sterkeste at NTNU som koordinator gjennomfører en risikoanalyse for å kartlegge hvilke eventuelle konsekvenser Korona-situasjonen har for prosjektets aktiviteter, leveranser og kostander basert på vurderinger fra et samlet konsortium.

Koordinator plikter å informere Project Officer om de risikofaktorer som konsortiet identifiserer og om mulig løsninger. Vi anbefaler at kommunikasjonen skriftliggjøres.

Det anbefaler generelt at koordinator har tett dialog med Project Officer og løpende vurderer hvordan leveranser i prosjektet kan sikres og eventuelle endringer og tilpasninger gjenoppføres, dersom det er behov for det.

Forslag til mal for risikoanalyse: #

hendelse , Task/Deliverable , Konsekvens , Sannsynlighet , Alvorlighetsgrad , Avhjelpende tiltak
x x x L/M/HL/M/Hx
x x x L/M/HL/M/Hx

Dersom NTNU er partner i Horisont 2020 prosjekter #

NTNU-forskere som er partnere i Horisont 2020 prosjekter oppfordres til å ha tett og løpende kontakt med de øvrige partnerne i prosjektet om situasjonen, særlig med prosjektets koordinator.

Hvis Korona-situasjonen hindrer NTNU som prosjektpartner i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Grant Agreement, plikter NTNU-forskerne å umiddelbart ta kontakt med prosjektets koordinator for å orientere om dette. Vi anbefaler at all slik kommunikasjon skriftliggjøres. Koordinator vil i sin tur kontakter Project Officer.

Dersom en risikoanalyse ikke allerede er igangsatt, anbefales det å foreslå dette overfor koordinator.

Dersom koordinator ikke ønsker å organisere en slik analyse for konsortiet som helhet, anbefales det uansett at det utføres en risikoanalyse for NTNUs aktiviteter og leveranser i prosjektet.

Dersom NTNUs analyse avdekker risikofaktorer, plikter NTNU som partner å informere koordinator om dette umiddelbart. Slik kommunikasjon må skriftliggjøres.

Om kostnader og Korona-situasjonen #

Kostnader i Horisont 2020 prosjekter er berettiget hvis de oppfyller de generelle krav som er beskrevet i artikkel 6 i Grant Agreement. Dette innebærer for eksempel at kostnader for møter, reiser og arrangementer som må avlyses grunnet Korona-situasjonen kan belastes prosjektet. En forutsetning er at partnerne så lang det lar seg gjøre har forsøkt å få refundert kostnadene eller dekket dem gjennom forsikringsordninger.

Også hvis force majeure innebærer ekstra kostnader for prosjektet, vil disse kunne dekkes av prosjektet etter en vurdering.

Merk at prosjektets maksimale bevilgning ikke kan utvides.

PES/POS-bevilgning fra NTNU til Horisont 2020-søkere #

Eksisterende PES/POS-prosjekter #

Allerede tildelte PES/POS-prosjekter løper som normalt, avhengig av mulighetene til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Vi anbefaler at en så langt mulig gjennomfører planlagte aktiviteter ved bruk av digitale plattformer.

De fleste søknadsfrister er utsatt, se eget avsnitt om dette.

Utsatt søknadsfrist gir ikke grunnlag for utvidet PES-støtte. 

Nye PES/POS-prosjekter #

Vi mottar PES/POS-søknader som normalt og behandler disse fortløpende.

Nye PES/POS-søknader må ta hensyn til eventuelle utsatte søknadsfrister.

Nye PES/POS-søknader må adressere Korona-situasjonens mulige konsekvenser for gjennomføring av planlagte aktiviteter, og beskrive hvordan søknadsutvikling og møter kan foregå ved hjelp av digitale plattformer.

0 Vedlegg
5155 Visninger