Korona - Retningslinje for feltarbeid

På feltarbeid innhenter studenter og ansatte datamateriale, eller utfører arbeidsoppgaver innen sitt fagfelt. Feltarbeid foregår utenfor NTNUs ordinære arbeids- og læringsmiljø.

English: Guidelines for fieldwork

Retningslinjen gjelder også for feltkurs, tokt (feltvirksomhet på fartøy/skip/båt), studentoppgaver utenfor NTNUs områder, befaring og ekskursjon/bedriftsbesøk.

Ordinære tjenestereiser regnes ikke som feltarbeid.

Studenter, som deltar på feltarbeid, anses som arbeidstakere og er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser, jf. aml. og ikke-arbeidstakere § 1.


Generelle krav #


Risikovurdering, før feltarbeid #

  • Må feltarbeidet gjennomføres, eller kan det utsettes? Feltarbeid som kan utsettes skal utsettes.
  • Feltarbeid utenfor egen kommune skal vurderes særskilt. Flere kommuner har etablert egne retningslinjer for å redusere smitterisiko. Hvordan påvirker dette feltarbeidet?
  • Hvordan kommer deltakerne seg til feltarbeidet? Vurderes opp mot avstandskrav og smitterisiko.
  • Er det mulig å gjennomføre feltarbeidet og samtidig minimere smitterisiko?
    • Sanitærforhold og evt. innkvartering (bo- og spiseforhold, inkl. renhold) anses være spesielt utfordrende mtp smitterisiko.
  • Er det mulig å sikre tilstrekkelig og tilgjengelig beredskap ved uønskede hendelser?
  • Er jobbrotasjon mulig? (unngå at flere blir syke samtidig)
  • Tidsperspektiv?
  • Føringer fra oppdragsgiver?

Oppdatert 15. mai 2020

0 Vedlegg
1796 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)