Konflikter i doktorgradsperioden

English version: Conflicts
Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad


Dersom du som ph.d.-kandidat skulle oppleve å bli involvert i konflikter, personlige eller faglige, som har en uheldig effekt på din arbeidssituasjon, er det viktig å være bevisst hvilke muligheter og forpliktelser du har. Konflikter kan være av ulik karakter og framgangsmåten vil avhenge av type konflikt. Mindre konflikter mellom kandidat og veileder er berørt på sidene om veiledning.

Det viktigste du kan gjøre når konflikter oppstår er å ta det opp med noen så snart som mulig. Hvem du kontakter vil avhenge av hva problemstillingen er og hvem du føler deg komfortabel med å diskutere saken med. Veileder, instituttleder, HR-ansvarlig, studiekonsulent eller rådgiver på fakultetet kan alle være mulige samtalepartnere. Det samme gjelder tillitsvalgte eller verneombud avhengig av hva saken angår. Det viktigste er at du tar det opp med noen på et tidlig tidspunkt slik at man kan se på mulige tiltak og løsninger. Hvilke muligheter man har vil avhenge av type sak og hvorvidt det berøres av Arbeidsmiljøloven eller annet gjeldende regelverk.

Eksternt tilsatte ph.d.-kandidater #

Dersom du ikke er tilsatt ved NTNU er det likevel viktig at du også kontakter NTNU ved ulike konfliktsituasjoner som har uheldig effekt på arbeidssituasjonen din. Dersom saken primært angår arbeidsgiverforholdet er det tilstrekkelig å gi beskjed gjennom den årlige framdriftsrapporten, men vi anbefaler at du også diskuterer saken med veileder. Dersom det går på veilederforholdet kan du se på sidene om veiledning om framgangsmåter. Ved andre forhold som angår ditt forhold til NTNU anbefaler vi at du kontakter instituttet eller fakultetskontakt for gjennomgang av situasjonen og veien videre.  

Etiske retningslinjer #

Alle ansatte ved NTNU skal følge NTNUs etiske retningslinjer. Her kan du finne informasjon om habilitet, personvern, arbeidsmiljø, forskningsetisk praksis m.m. Det finnes også et eget punkt som regulerer veiledning. Overtredelse av NTNUs etiske retningslinjer er et brudd på den allmenne tilliten til ansatte. Det er derfor viktig å varsle dersom man opplever brudd på retningslinjene.

Uakseptabel adferd #

Noen ph.d.-kandidater kan være så uheldige å selv bli involvert i alvorlige saker med uakseptabel adferd i form av mobbing, seksuell trakassering og andre krenkelser. NTNU ønsker i utgangspunktet at du melder fra om slike forhold slik at vi kan ivareta deg på best mulig måte og sikre at slike ting ikke skjer igjen. Dersom du er usikker på om du ønsker å fremme en formell klage kan du diskutere saken uformelt med tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten eller arbeidstilsynet før du avgjør hvordan du ønsker å ta saken videre. Dersom det er mistanke om at du er utsatt for lovbrudd, vil leder, kollega, verneombud eller rådgivere/konsulenter ha plikt til å varsle arbeidsgiver. Saken skal uansett behandles med respekt og diskresjon

Varsling #

Dersom du opplever eller er vitne til saker som gjelder mulige brudd på lov og regelverk, etiske normer og/eller andre alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet, vil det være aktuelt med en varslingssak. NTNU har egne rutiner for dette og NTNU har plikt til å ivareta varslere. Dersom det er fare for liv og helse har du i henhold til Arbeidsmiljøloven plikt til å varsle. Om du ønsker å være anonym kan du bruke verneombud, fagforening, HMS-avdeling eller egen advokat som mellomledd.

0 Vedlegg
5511 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)