Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved NV

Målgruppe: Medarbeidere

Fakultet for naturvitenskap (NV) har en politikk for kompetanseløft for vitenskapelige ansatte fra de tidligere høgskolene. Dette er i første omgang en pilotsatsning.

Satsningen inkluderer i første omgang fem institutter ved NV-fakultetet: Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA), Institutt for bioingeniørfag (IBF), Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT) og Institutt for materialteknologi (IMA), Institutt for fysikk (IFY).

Målsetting #

Utvikle utdannings- og forskningskompetansen i fagmiljø/vitenskapelig ansatte ved NV-fakultetet gjennom målrettet kompetanseutvikling blant utvalgte vitenskapelig ansatte. Prosjektet skal bidra vesentlig til faggruppens/instituttets utvikling innen forskning og/eller undervisning.

Målgruppe #

Fast vitenskapelig ansatte i 100 % stilling ved Fakultet for naturvitenskap, som tidligere var ansatt ved HiST eller HiA.

Ordning #

Den ansatte gis mulighet til å bruke inntil 50 % av sin arbeidstid til å nå ett av følgende tre mål:

 1. Å gjennomføre en doktorgradsutdanning

  Søkere må tilfredsstille kravene i phd-forskriften for NTNU og fakultetsspesifikke krav. Etter seks år skal den ansatte ha oppnådd en doktorgrad.
 2. Å øke sin forskningsaktivitet

  Søkere må ha doktorgrad samt kunne vise til konkret forskningserfaring og oppnådde resultater i form av publikasjoner de siste tre år. Gjennom økt fokus på forskning skal den ansatte i løpet av to år ha økt sin forskningsaktivitet, og lagt til rette for at denne skal forbli på et høyere nivå enn ved søknadstidspunktet. Det forventes økt forskningsaktivitet i form av f.eks. økt deltakelse i forskningsprosjekter, økt antall publikasjoner, økt internasjonalt forskningssamarbeid, prosjektledelseserfaring.
 3. Å kvalifisere seg for opprykk

  Søkere må ha en bakgrunn som gjør at de gjennom økt fokus på forskning og øvrige kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i løpet av fire år kan kvalifisere seg for opprykk ved NV-fakultetet. Dette tilbudet gjelder for opprykk fra og til følgende stillingskategorier:

  - Fra universitetslektor til førstelektor
  - Fra førstelektor til dosent
  - Fra førsteamanuensis til professor

  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

  Retningslinjer i forbindelse med samordning av prosessen for opprykk til professor mellom UiO, UiB, UiTø og NTNU

Søknad #

Søknadsskjemaet du finner her.  (Word-dokument)

Søknad sendes din instituttleder.

Søker må oppgi mål for kompetansehevingsprosjektet, dvs. om det søkes om tilrettelegging for å gjennomføre doktorgradsutdanning, øke forskningsaktiviteten eller kvalifisere seg for opprykk til annen stillingskategori.

Søknaden må inneholde en oversikt over aktiviteter som skal lede til disse målene. En kostnadsplan for kompetanseutviklingsprosjektet basert på beskrevne mål og aktiviteter, inkluderes i søknaden.

Utvikling av robuste faggrupper og felles laboratorier/leiested er en viktig målsetning ved NV-fakultetet. I søknaden må det synliggjøres hvordan den ansattes plan for kompetanseutvikling bidrar til instituttets/faggruppens utvikling. Det må også vises til hvordan fakultetets laboratorier kan benyttes i forskning eller undervisningsaktiviteter.

Instituttet prioriterer søknadene før de sendes til fakultetet for vurdering.

Søknadsfrist for ansatte - 30.09.2020

Vurderingskriterier #

Søknaden blir vurdert og prioritert av instituttleder. Følgende kriterier blir brukt:

 • Søkers plan for kompetanseløft innen forskning eller undervisning:
  • Ambisjonsnivå
  • Mål og aktiviteter
  • Gjennomførbarhet
  • Individuell utvikling, faglig/karrieremessig
  • Bidrag til faggruppens utvikling
  • For de som søker om å gjennomføre et doktorgradsstudium: prosjektbeskrivelse og navn på aktuell veileder
  • For de som søker kvalifisering til opprykk: spesifisere hvordan planlagte aktiviteter bidrar til å oppfylle kriteriene for opprykk til annen stillingskategori
 • Kompetansehevingsprosjektets potensiale for å bidra til NTNUs/enhetens strategier og satsinger (internasjonalisering, sentre, TSO …)
 • I tilfeller der søknader ellers anses som like gode, vil kjønnsbalanse tillegges vekt. Dette gjennom at søkere av det kjønn som eventuelt er underrepresentert blant vitenskapelig ansatte i faggruppen/instituttet foretrekkes.
 • Instituttets rangering av søknader.

Vurderingsskjema for instituttleder (DOC)

Prioriteringsskjema for instituttleder (DOC)

Utvelgelse #

Frist for innlevering av innstillinger fra instituttene: 14.10.2020

Basert på innstillingene fra instituttene, beslutter dekanen hvilke søknader som innvilges.

Dekan vedtar hvem som får mulighet til kompetanseløft: Offentliggjøres 01.11.2020

Iverksettelse av ordning/tiltak: 01.01.2021

Kostnader og finansiering #

De som får sine søknader innvilget får frigjort tid gjennom «frikjøp» fra andre arbeidsoppgaver.

De som får innvilget stipend for doktorgradsstudium vil få finansiering for inntil 3 årsverk over en 6 årsperiode. Den som har innvilget stipend søker opptak til et av fakultetets phd studieprogram etter ordinær prosedyre.

De som får innvilget søknad om tilrettelegging for å øke forskningsaktivitet eller for å kvalifisere seg til opprykk får i tillegg 1) oppnevnt en mentor og 2) et årlig driftstilskudd til dekning av kostnader knyttet til aktiviteter og mål i søknaden. ­­­­

Kostnader til frikjøp og driftstilskudd deles likt mellom fakultet og institutt.

Personalmessige konsekvenser #

Ved kvalifisering til opprykk forutsettes det at den som innvilges søknad, søker om opprykk etter ordinær prosedyre i slutten av søknadsperioden. Instituttleder har ansvaret for videre oppfølging av de ansatte etter oppnådd kompetanseløft, med tanke på oppgaver og karriereutvikling.

5 Vedlegg
3663 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)