Kommunikasjonsforum

Kommunikasjonsforum er et koordinerende organ mellom ledelsen i Kommunikasjonsavdelingen og funksjonsansvarlige for kommunikasjonsarbeidet på fakultetene, NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetsbiblioteket. 

Forumet avholder møte ca. en gang pr. måned. Oppsummering fra møtene deles som melding på Innsida i kanalen "Kommunikasjonsnettverket".

Forumets mandat #

Formål   #

Formålet med forumet er å utvikle kommunikasjonsarbeidet på alle nivåer, som et virkemiddel for å nå NTNUs strategiske mål. Forumet skal arbeide for økt standardisering, effektivisering og digitalisering av kommunikasjonsarbeidet. Forumet skal videreutvikle standarder for det praktiske kommunikasjonsarbeidet på tvers av nivå og enheter, samt legge til rette for kompetanseutvikling og møtearenaer. Forumet kan også behandle konkrete saker som krever involvering på tvers av enhetene.

Føringene for arbeidet er gitt i:  

  • Pålegg fra Kunnskapsdepartementet og NTNUs styre.
  • NTNUs strategi "Kunnskap for en bedre verden".
  • Lokale kommunikasjonsplaner for fakulteter og andre enheter.

Myndighet og ansvar   #

Forumet er et rådgivende organ for kommunikasjonssjefen og har som oppgave å sette dagsorden, drøfte og gi gode råd vedrørende sentrale saker og veivalg innen kommunikasjonsarbeidet. Deltakerne, oppnevnt av dekan eller annen linjeleder, møter med myndighet til å representere kommunikasjonsområdet for sin enhet og er forpliktet til å aktivt bidra til dagsorden og diskusjon. Deltakerne skal forankre tilrådinger i linjeledelsen og sørge for medvirkning i egen enhet.  

Arbeidsform  #

Forumet møtes ca en gang pr. måned og har i tillegg digitale samarbeidsarenaer. Alle deltakere har rett til å fremme saker til møtene. Det skal føres referat fra alle møter. Møtene ledes av kommunikasjonssjefen eller stedfortredende. Det stilles kun med vararepresentant ved lengre fravær.  

Medlemmer #

Forumets medlemmer er oppnevnt av dekan eller annen linjeleder, som kommunikasjonsansvarlig ved sin enhet og møter med myndighet til å representere kommunikasjonsområdet for sin enhet.

Møteleder og kontaktperson: Jan Erik Kaarø 

Meld opp saker #

For spørsmål eller innspill til saker Kommunikasjonsforum bør sette på agendaen, ta kontakt med kommunikasjonslederen ved din enhet, eller med administrativ koordinator for forumet, Jan Erik Kaarø . 

Mandatet ble revidert etter fremlegg og innspill fra administrativt lederforum og vedtatt slik det nå foreligger av organisasjonsdirketør i januar 2019.

0 Vedlegg
2309 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)