Karakterskalaen

Karakterbeskrivelser for humanistiske fag

Her finner du karakterbeskrivelser for emner og masteroppgaver i humanistiske fag.

Ser du etter noe annet? Temaside Administrere eksamen | Sider merket med karakter  | Generell beskrivelse av karakterskalaen.

Se fagspesifikke karakterbeskrivelser for:

Allmenn litteraturvitenskap

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Karakterbeskrivelser for allmenn litteraturvitenskap på bachelornivå
A

Fremragende

Studenten viser fremragende og moden innsikt i fagstoff og en selvstendig evne til analyse og drøfting. Viser oversiktlig og dekkende faktiske fagkunnskaper, også på detaljnivå. Kan behandle kunnskap fleksibelt i oppgitte og selvstendig avgrensede sammenhenger, for eksempel i forholdet praksis - teori. Kan bruke kunnskap til selvstendig og kritisk og stedvis original drøfting og refleksjon over oppgaveformulering og utvalgt fagstoff. Overbevisende fremstilling og struktur.

B

Meget god

Studenten har meget gode faktiske kunnskaper, men mangler helhetlig oversikt og modent, selvstendig forhold til fagstoffet. Kan plassere kunnskaper inn i en oppgitt sammenheng, veksler mellom overblikk og detaljkunnskaper. Kan bruke kunnskapen til en overbevisende og delvis selvstendig drøfting av elementer av relevans for den aktuelle oppgaven. Klar og presis fremstilling og struktur.

C

God

Studenten kan gjøre rede for de viktige relevante faktiske kunnskaper som er knyttet til oppgaven/spørsmålet. Kan i noen grad plassere kunnskaper i sammenhenger. Evner å reise noen fruktbare og relevante problemstillinger. Kan i mindre grad bruke kunnskap til selvstendig drøfting. Stort sett klar og presis fremstilling.

D

Nokså god

Studenten kan gjøre delvis rede for viktige og relevante kunnskaper. Kan bare i liten grad behandle fagstoff i sammenheng. Oppramsende. Kan ikke bruke kunnskap i selvstendig drøfting. Viser mangelfull forståelse, og eksempler på faktiske feil i fakta og fortolkninger. Store svakheter i fremstillingen.

E

Tilstrekkelig

Studenten viser noen faktiske kunnskaper som er et minimum av forventet kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning. Mangler oversikt og relevante avgrensinger, ingen selvstendig drøfting, store svakheter i presentasjon og behandling av fagstoff.

F

Ikke bestått

Mangler forventede faktakunnskaper og evne til å behandle kunnskapen. Urimelige tolkninger. Store mangler i detaljkunnskap og oversikt, samt mange feil. Ingen analytiske evner. Svak begrepsbeherskelse. Ingen demonstrasjon av metodisk og teoretisk refleksjon.

Karakterbeskrivelser for master i allmenn litteraturvitenskap

Drama og teater

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Karakterbeskrivelser for drama og teater på bachelornivå og for emneeksamener master
A

Fremragende

Studenten viser fremragende og moden innsikt i fagstoff og en selvstendig evne til analyse og drøfting. Viser oversiktlig og dekkende faktiske fagkunnskaper, også på detaljnivå. Kan behandle kunnskap fleksibelt i oppgitte og selvstendig avgrensede sammenhenger, for eksempel i forholdet praksis - teori. Kan bruke kunnskap til selvstendig og kritisk og stedvis original drøfting og refleksjon over oppgaveformulering og utvalgt fagstoff. Overbevisende fremstilling og struktur.

B

Meget god

Studenten har meget gode faktiske kunnskaper, men mangler helhetlig oversikt og modent, selvstendig forhold til fagstoffet. Kan plassere kunnskaper inn i en oppgitt sammenheng, veksler mellom overblikk og detaljkunnskaper. Kan bruke kunnskapen til en overbevisende og delvis selvstendig drøfting av elementer av relevans for den aktuelle oppgaven. Klar og presis fremstilling og struktur.

C

God

Studenten kan gjøre rede for de viktige relevante faktiske kunnskaper som er knyttet til oppgaven/spørsmålet. Kan i noen grad plassere kunnskaper i sammenhenger. Evner å reise noen fruktbare og relevante problemstillinger. Kan i mindre grad bruke kunnskap til selvstendig drøfting. Stort sett klar og presis fremstilling.

D

Nokså god

Studenten kan gjøre delvis rede for viktige og relevante kunnskaper. Kan bare i liten grad behandle fagstoff i sammenheng. Oppramsende. Kan ikke bruke kunnskap i selvstendig drøfting. Viser mangelfull forståelse, og eksempler på faktiske feil i fakta og fortolkninger. Store svakheter i fremstillingen.

E

Tilstrekkelig

Studenten viser noen faktiske kunnskaper som er et minimum av forventet kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning. Mangler oversikt og relevante avgrensinger, ingen selvstendig drøfting, store svakheter i presentasjon og behandling av fagstoff.

F

Ikke bestått

Mangler forventede faktakunnskaper og evne til å behandle kunnskapen. Urimelige tolkninger. Store mangler i detaljkunnskap og oversikt, samt mange feil. Mangler viktig, ingen analytiske evner. Svak begrepsbeherskelse. Ingen demonstrasjon av metodisk og teoretisk refleksjon.

 

Drama og teater - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masteroppgaver

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Studenten oppfyller særlig høye krav til oppgaveformulering, teoretisk og metodisk utvalg og anvendelse. Kildeutvalg og anvendelse er overbevisende. Har et avklart forhold til beslektet forskning og inneholder originale forskningsbidrag. Språkføring er svært sikker og strukturen er overbevisende. Arbeidet vitner om at kandidaten har gode kvalifikasjoner for selvstendig forskning.

B

Meget god

Oppgaven har klar oppgaveformulering og avgrensninger. Den oppfyller høye krav til teoretisk og metodisk refleksjon. Språkføringen er sikker. Kildeutvalget er selvstendig og metodisk tilfredsstillende behandlet og oppgavens konklusjon er klar svarer godt på oppgaveformuleringen.

C

God

Oppgaven er et godt utført håndverksmessig arbeid, men er i mindre grad en original perspektivering av et problem/oppgave. Oppgaveformulering er relativt presis og metodisk gjennomføring er tilfredsstillende.
D

Nokså god

Oppgaven har svakheter i oppgaveformuleringen og viser moderat evne til utvalg og til metodisk og teoretisk refleksjon. Noe usikkerhet i språkføring og formalia.

E

Tilstrekkelig

Oppgaven har vesentlige svakheter med hensyn til oppgaveformulering og kilde/stoffutvalg, samt bearbeiding. Den avslører svikt i omgang med kilder, er usystematisk og besvarer oppgaveformuleringen dårlig. Oppgaven viser noen kvaliteter som lærestykke og bringer frem noe materiale av faglig interesse. Usikker språkføring og formalia.

F

Ikke bestått

Oppgaven er uakseptabel. Den har alvorlige mangler i problematisering/forskningsspørsmål, kilde/stoffavgrensning, metode og språk. Oppgaven gir ingen eller urimelige bidrag til forskningsfaget.

 

Engelsk

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Karakterbeskrivelser for engelsk på basisemner og fordypningsemner
A Fremragende Kandidaten har meget god bruk av engelsk. Kandidaten kan presentere idéer med klarhet. Kandidaten kan analysere problemer og gi løsninger med kritisk innsikt. Kandidaten viser gode evner til å forstå og bruke fagstoff selvstendig.
B Meget god Kandidaten har meget god bruk av engelsk, med mindre, tilfeldige problemer. Kandidaten kan analysere problemer og gi løsninger med innsikt. Kandidaten viser evner til å forstå og bruke fagstoff selvstendig.
C God Kandidaten har god bruk av engelsk. Kandidaten kan analysere og løse problemer. Kandidaten viser evner til å forstå og bruke fagstoff selvstendig.
D Nokså god Kandidaten har god bruk av engelsk. Kandidaten kan, til en viss grad, analysere og løse problemer. Kandidaten viser evner til en viss grad av forståelse og bruk av fagstoff.
E Tilstrekkelig Kandidaten har tilstrekkelig god engelsk. Kandidaten mangler evner til å analysere og løse problemer. Kandidaten viser bare minimale evner til å forstå og fagstoff.
F Ikke bestått Kandidaten mangler enten tilstrekkelig engelskkunnskap eller oversikt over emnet.

 

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Engelsk - fagspesifikk karakterbeskrivelse på emneeksamener master og masteroppgaven
A Fremragende Kandidaten har meget god bruk av engelsk. Kandidaten kan selvstendig formulere, analysere og løse problemer med kritisk innsikt og klarhet. Kandidaten har et avklart forhold til tidligere forskning, og arbeidet inneholder originale bidrag. Arbeidet vitner om at studenten har gode kvalifikasjoner for selvstendig forskning.
B Meget god Kandidaten har meget god bruk av engelsk. Kandidaten kan selvstendig formulere, analysere og løse problemer med innsikt. Kandidaten viser relativt godt kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning. Kandidaten har nødvendige kvalifikasjoner for selvstendig forskning.
C God Kandidaten har god bruk av engelsk. Kandidaten kan selvstendig formulere, analysere og løse problemer med en viss grad av innsikt. Kandidaten viser kjennskap til tidligere forskning og har evner til å forstå faglig materiell.
D Nokså god Kandidaten har god bruk av engelsk. Kandidaten kan, til en viss grad, analysere og løse problemer. Kandidaten viser evner til en viss grad av forståelse og bruk av faglig materiell.
E Tilstrekkelig Kandidaten har god bruk av engelsk. Kandidaten mangler tilstrekkelige evner til å analysere og løse problemer. Kandidaten viser bare minimale evner til forståelse og bruk av faglig materiell.
F Ikke bestått Kandidaten mangler enten tilstrekkelig engelskkunnskap eller oversikt over emnet.

 

Film- og medievitenskap

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Fagspesifikk karakterbeskrivelser for film- og medievitenskap på basis- og fordypningsnivå
A

Fremragende

Studenten viser både svært god problemforståelse og evne til selvstendig analyse. Har meget gode historie- og teorikunnskaper. Har en klar problembevissthet og kan bruke kunnskapen til selvstendig og kritisk drøfting og viser evne til refleksjon over tolkninger og sammenhenger.

B

Meget god

Studenten har gode historie- og teorikunnskaper. Kan plassere kunnskapen inn i en sammenheng og bruke denne i en selvstendig drøfting av viktige elementer av relevans for den aktuelle problemstillingen.

C

God

Studenten kan gjøre rede for de viktigste relevante kunnskapene innenfor historie og analytisk teori. Kan til en viss grad plassere kunnskapen inn i en sammenheng og kan i mindre grad bruke denne i en selvstendig drøfting.

D

Nokså god

Studenten kan gjøre rede for deler av viktige og relevante kunnskaper innenfor historie og teori. Kan bare i liten grad gjøre rede for sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

E

Tilstrekkelig

Studenten har en del relevante faktakunnskaper som viser et minimum av det en kan forvente av kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning. Mangler forståelse av viktige sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

F

Ikke bestått

Studenten mangler både oversikt og tilstrekkelige historie- og teorikunnskaper.

 

Film- og medievitenskap - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masteremner

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Kandidaten oppfyller særlig høye krav til problemforståelse og viser en klar teoretisk styrke. Viser svært gode evner til selvstendig analyse. Har meget gode historie- og teorikunnskaper. Har en klar problembevissthet og kan bruke kunnskapen til selvstendig og kritisk drøfting og viser evne til refleksjon over tolkninger og sammenhenger.

B

Meget god

Kandidaten har gode historie- og teorikunnskaper. Kan plassere kunnskapen inn i en sammenheng og bruke denne i en selvstendig drøfting av viktige elementer av relevans for oppgaven.

C

God

Kandidaten kan gjøre rede for de viktigste relevante kunnskapene innenfor historie og analytisk teori. Kan til en viss grad plassere kunnskapen inn i en sammenheng og kan i mindre grad bruke denne i en selvstendig drøfting.
D

Nokså god

Kandidaten kan gjøre rede for deler av viktige og relevante kunnskaper innenfor historie og teori. Kan bare i liten grad gjøre rede for sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

E

Tilstrekkelig

Kandidaten har en del relevante faktakunnskaper som viser et minimum av det en kan forvente av kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning på høyt nivå. Mangler oversikt og kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

F

Ikke bestått

Kandidaten mangler både oversikt og tilstrekkelige historie- og teorikunnskaper.

 

Film- og medievitenskap - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masteroppgaven

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Karakteren A innebærer en fremragende prestasjon som viser svært god vurderingsevne og en høy grad av selvstendighet. A-oppgaven skal overbevise på alle viktige punkter, men kan ha mindre feil så lenge disse ikke rokker ved helhetsinntrykket. Følgende punkter vil særlig vektlegges:

 • Oppgaven har en presis og faglig velbegrunnet problemstilling 
 • Kandidaten viser sterke ferdigheter i behandlingen av problemstillingen: metodisk, analytisk og teoretisk, eventuelt også historisk.    
 • Arbeidet demonstrerer et svært høyt kunnskapsnivå og en god faglig oversikt, noe som gjenspeiles i inkludering av relevante forskningsarbeider og i valg av materiale.
 • Oppgaven vitner om høy grad av selvstendighet og bidrar med ny kunnskap til fagfeltet.
 • Argumentasjonen er svært overbevisende og teksten er strukturert på en tydelig og tilfredsstillende måte.
 • Kravene til god kildebruk følges.

B

Meget god

Karakteren B innebærer en meget god prestasjon som viser god vurderingsevne og selvstendighet. B-oppgaven er altså meget god, men mangler den originalitet og selvstendighet og som kjennetegner en A-oppgave. B-oppgaven skal samlet sett overbevise på viktige punkter i vurderingen, som særlig vil vektlegge:

 • Oppgaven har en problemstilling som er faglig velbegrunnet og relevant 
 • Kandidaten viser meget gode ferdigheter i behandlingen av problemstillingen: metodisk, analytisk og teoretisk, eventuelt også historisk.   
 • Arbeidet demonstrerer et høyt kunnskapsnivå og en faglig oversikt, noe som gjenspeiles i inkludering av forskningsarbeider og i valg av materiale.
 • Oppgaven vitner om god selvstendighet og bidrar med relevant kunnskap til fagfeltet.
 • Argumentasjonen er svært overbevisende og teksten er strukturert på en tydelig og tilfredsstillende måte.
 • Kravene til god kildebruk følges.

C

God

Karakteren C innebærer en god prestasjon som viser god vurderingsevne og en viss grad av selvstendighet. C-oppgaven mangler det solide faglige nivået som kjennetegner en B-oppgave. Karakteren C gis for gode oppgaver som stort sett er tilfredsstillende på viktige områder som problemstilling, analyse, kildebruk og utforming. Viktige områder i vurderingen er:

 • Oppgaven har en definert problemstilling som er faglig relevant 
 • Kandidaten viser gode ferdigheter i behandlingen av problemstillingen: metodisk, analytisk og teoretisk, eventuelt også historisk.    
 • Arbeidet demonstrerer et rimelig kunnskapsnivå og en viss faglig oversikt, noe som gjenspeiles i inkludering av forskningsarbeider og i valg av materiale.
 • Oppgaven vitner om selvstendighet og bidrar med kunnskap til fagfeltet. 
 • Argumentasjonen er nokså klar og teksten er strukturert på en rimelig systematisk måte.
 • Kravene til god kildebruk er i all hovedsak fulgt
D

Nokså god

Karakteren D gis til oppgaver som er brukbare, men som har mangler. D-oppgaven mangler det jevnt gode faglige nivået som kjennetegner en C-oppgave. D-oppgaven kan altså ha sterke sider, men den har samtidig klare svakheter innenfor viktige områder. I vurderingen vektlegges særlig områder som:  

 

 • Problemstillingen og utforskingen av denne
 • Metodebruken, gjennomføring av analyser og inkludering av teori, eventuelt også historisk bevissthet    
 • Relevansen av forskningsarbeider og materialet som er inkludert 
 • Graden av selvstendighet
 • Argumentasjonen og strukturering
 • Kildebruk

E

Tilstrekkelig

Karakteren E gis til oppgaver som tilfredsstiller minimumskrav, men ikke mer. D-oppgaven vil ha færre sterke sider, og preges av flere svakheter enn en D-oppgaven. I vurderingen vektlegges særlig områder som:

 • Problemstillingen og utforskingen av denne
 • Metodebruken, gjennomføring av analyser og inkludering av teori, eventuelt også historisk bevissthet    
 • Relevansen av forskningsarbeider og materialet som er inkludert 
 • Graden av selvstendighet
 • Argumentasjonen og strukturering
 • Kildebruk

F

Ikke bestått

Karakter F gis til oppgaver som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

Historie

Fagspesifikk karakterbeskrivelse for historie på basis- og fordypningsemner

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Studenten viser god problemforståelse og gode evner til selvstendig analyse. Har meget gode og dekkende faktiske historiekunnskaper. Kan plassere kunnskapene inn i en sammenheng. Kan bruke kunnskapen til selvstendig og kritisk drøfting og refleksjon over forklaringer, tolkninger og sammenhenger.

B

Meget god

Studenten har gode faktiske historiekunnskaper. Kan plassere kunnskapene inn i en sammenheng. Kan bruke kunnskapen til selvstendig drøfting av viktige elementer av relevans for oppgaven.

C

God

Studenten kan gjøre greie for de viktigste relevante faktakunnskaper. Kan til en viss grad plassere kunnskapene inn i en sammenheng. Kan i mindre grad bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.
D

Nokså god

Studenten kan gjøre greie for deler av viktige og relevante faktakunnskaper. Kan bare i liten grad gjøre greie for sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

E

Tilstrekkelig

Har en del relevante faktakunnskaper som viser et minimum av det en kan forvente av kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning. Mangler oversikt over viktige sammenhenger. Kan ikke bruke kunnskapen til selvstendig drøfting.

F

Ikke bestått

Mangler både faktakunnskap og oversikt.

 

Historie - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masternivå

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Oppfyller særlig høye krav til problemformulering, teoretisk og metodisk styrke. Har et avklart forhold til tidligere forskning og inneholder originale bidrag. Språkføringen er svært sikker og strukturen er god. Arbeidet vitner om at kandidaten har gode kvalifikasjoner for selvstendig forskning.

B

Meget god

Oppgaven har klare problemformuleringer og avgrensinger. Den oppfyller relativt høye krav til teoretisk og metodisk refleksjon, og den viser relativt god kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning. Språkføringen er sikker.

C

God

Oppgaven er et godt og vederheftig stykke håndverk, men med relativt mindre originalitet og perspektivering. Problemformuleringen er relativt presis, og den metodiske gjennomføringen har en viss stringens. Språkføringen er relativt stødig.
D

Nokså god

Oppgaven har en mindre presis problemformulering, og viser en moderat evne til teoretisk og metodisk refleksjon. Den viser en viss kjennskap til og refleksjon over tidligere forskning, og tilfredsstiller moderate krav til klarhet og systematikk. Språkføringen er noe usikker. Oppfyller bare beskjedne krav til originalitet.

E

Tilstrekkelig

Oppgaven lider av vesentlige svakheter med hensyn til problemformulering og tilskjæring. Den avslører betydelige svikt i omgang med kildene og/eller i analysene. Framstillingen er preget av uklarheter og/eller mangel på systematikk. Tross sine mangler har den enkelte kvaliteter som lærestykke for kandidaten og ved at den bringer fram materiale av faglig interesse. Språkføringen er usikker.

F

Ikke bestått

Oppgaven er uakseptabel. Det legges særlig vekt på alvorlige mangler ved problematisering, analyse, dokumentasjon og språkføring.

Masteroppgave ved den femårige lektorutdanningen i historie:

Retningslinjer for masteroppgave i historie ved den femårige lektorutdanningen i historie.

 

Kunsthistorie

Karakterbeskrivelser for kunsthistorie på basis- og fordypningsemner

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Studenten viser omfattende faglige kunnskaper og usedvanlig god teoretisk og metodisk innsikt. Evnen til kritisk drøfting og dyptgående refleksjoner over emnet er meget god. Studenten viser fremragende kapasitet til både å formulere relevante problemstillinger, og til selvstendig analyse og tolkning. Studenten plasserer kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon på en svært god måte. Framstillingen er svært godt strukturert, med presis begrepsanvendelse, utmerket språkføring og nøyaktig referansebruk. Studenten viser et refleksjonsnivå og en faglig forståelse langt over gjennomsnittet.

B

Meget god

Studenten viser meget gode kunnskaper og god teoretisk og metodisk innsikt. Evnen til å anvende disse til kritisk drøfting og en omfattende refleksjon over emnet er god. Studenten har meget god kapasitet både til å formulere relevante problemstillinger, og til selvstendig analyse og tolkning. Studenten plasserer kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon på en meget god måte. Framstillingen er meget godt strukturert, med presis begrepsanvendelse, god språkføring og god referansebruk. Studenten viser et refleksjonsnivå og en faglig forståelse over gjennomsnittet.

C

God

Studenten har gode kunnskaper. Den teoretiske og metodiske innsikten er tilfredsstillende, men graden av selvstendig drøfting og kritisk sans er ikke godt utviklet og refleksjonsnivået noe begrenset. Framstillingen viser at studenten har kapasitet til å formulere relevante problemstillinger og å gjennomføre analyse og tolkning. Studenten kan dessuten plassere kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingen er tilfredsstillende strukturert, med relativt god begrepskunnskap, språkføring og referansebruk.
D

Nokså god

Studenten har tilstrekkelige kunnskaper, men kan i liten grad redegjøre for teoretiske og metodiske sammenhenger. Studenten viser liten selvstendighet og kritisk sans i drøftingen av emnet. Evnen til refleksjon er begrenset, likeså kapasiteten til å formulere relevante problemstillinger. Analyse og tolkning er ikke tilfredsstillende gjennomført. Studenten kan i liten grad plassere kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingens struktur er uryddig, og begrepskunnskapen, språkbruken og referansebruken er mindre god.

E

Tilstrekkelig

Studenten viser et minstemål av relevante kunnskaper, men mangler oversikt. Studenten kan ikke redegjøre for teoretiske og metodiske sammenhenger. En selvstendig og kritisk sans i drøftingen av emnet er nærmest framværende. Kapasiteten til å formulere relevante problemstillinger, til å analysere og tolke er svært liten. Studenten plasserer ikke kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingen er uryddig og begrepskunnskapen, språkbruken og referansebruken er minimalt utviklet.

F

Ikke bestått

Studenten mangler kunnskaper og kan ikke formulere problemstillinger eller gjennomføre noen drøftelser av teoretisk, metodisk eller faghistorisk art. Besvarelsen kan ikke aksepteres.

 

Kunsthistorie - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masternivå

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Studenten viser omfattende faglige kunnskaper og usedvanlig god teoretisk og metodisk innsikt. Evnen til kritisk drøfting og dyptgående refleksjoner over emnet er meget god. Studenten viser fremragende kapasitet til både å formulere relevante problemstillinger, og til selvstendig analyse og tolkning. Studenten plasserer kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon på en svært god måte. Framstillingen er svært godt strukturert, med presis begrepsanvendelse, utmerket språkføring og nøyaktig referansebruk. Arbeidet vitner om at studenten har meget gode kvalifikasjoner for videre arbeid på doktorgradsnivå.

B

Meget god

Studenten viser meget gode kunnskaper og god teoretisk og metodisk innsikt. Evnen til å anvende disse til kritisk drøfting og en omfattende refleksjon over emnet er god. Studenten har meget god kapasitet både til å formulere relevante problemstillinger, og til selvstendig analyse og tolkning. Studenten plasserer kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon på en meget god måte. Framstillingen er meget godt strukturert, med presis begrepsanvendelse, god språkføring og god referansebruk. Studenten har de nødvendige kvalifikasjoner for videre arbeid på doktorgradsnivå.

C

God

Studenten har gode kunnskaper. Den teoretiske og metodiske innsikten er tilfredsstillende, men graden av selvstendig drøfting og kritisk sans er ikke godt utviklet og refleksjonsnivået noe begrenset. Framstillingen viser at studenten har kapasitet til å formulere relevante problemstillinger og å gjennomføre analyse og tolkning. Studenten kan dessuten plassere kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingen er tilfredsstillende strukturert, med relativt god begrepskunnskap, språkføring og referansebruk.
D

Nokså god

Studenten har tilstrekkelige kunnskaper men kan i liten grad redegjøre for teoretiske og metodiske sammenhenger. Studenten viser liten selvstendighet og kritisk sans i drøftingen av emnet. Evnen til refleksjon er begrenset, likeså kapasiteten til å formulere relevante problemstillinger. Analyse og tolkning er ikke tilfredsstillende gjennomført. Studenten kan i liten grad plassere kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingens struktur er uryddig, og begrepskunnskapen, språkbruken og referansebruken er mindre god.

E

Tilstrekkelig

Studenten viser et minstemål av relevante kunnskaper, men mangler oversikt. Studenten kan ikke redegjøre for teoretiske og metodiske sammenhenger. En selvstendig og kritisk sans i drøftingen av emnet er nærmest framværende. Kapasiteten til å formulere relevante problemstillinger, til å analysere og tolke er svært liten. Studenten plasserer ikke kunnskapene i en historisk og samtidig kontekst og forskningstradisjon. Framstillingen er uryddig og begrepskunnskapen, språkbruken og referansebruken er minimalt utviklet.

F

Ikke bestått

Studenten mangler kunnskaper og kan ikke formulere problemstillinger eller gjennomføre noen drøftelser av teoretisk, metodisk eller faghistorisk art. Besvarelsen kan ikke aksepteres.

 

Medieproduksjon

Karakterbeskrivelse for medieproduksjon, basisnivå

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Film:
Studenten viser svært god evne til å produsere et helhetlig og gjennomarbeidet filmatisk uttrykk, der det er godt samsvar mellom intensjon og ferdig uttrykk. De filmatiske virkemidlene brukes både effektivt, kontrollert og på en selvstendig måte. Produksjonen holder meget god teknisk standard.
Rapport:
Studenten viser svært god evne til analyse og evaluering av ferdig produkt og produksjonsprosess.
Samtale:
Studenten viser svært god evne til i samtale å reflektere over produksjonsrelaterte problemstillinger i tilknytning til egne og andres produksjoner.

B

Meget god

Film:
Studenten viser meget god evne til å produsere et helhetlig og gjennomarbeidet filmatisk uttrykk, der det er godt samsvar mellom intensjon og ferdig uttrykk. De filmatiske virkemidlene brukes både effektivt og kontrollert. Produksjonen holder meget god teknisk standard.
Rapport:
Studenten viser meget god evne til analyse og evaluering av ferdig produkt og produksjonsprosess.
Samtale:
Studenten viser meget god evne til å reflektere over produksjonsrelaterte problemstillinger i tilknytning til egne og andres produksjoner.

C

God

Film:
Studenten viser god evne til å produsere et helhetlig og gjennomarbeidet filmatisk uttrykk, der det er godt samsvar mellom intensjon og ferdig uttrykk. De filmatiske virkemidlene brukes på en god måte. Produksjonen holder god teknisk standard.
Rapport:
Studenten viser god evne til analyse og evaluering av ferdig produkt og produksjonsprosess.
Samtale:
Studenten viser god evne til å reflektere over produksjonsrelaterte problemstillinger i tilknytning til egne og andres produksjoner.
D

Nokså god

Film:
Studenten viser evne til å produsere filmatiske uttrykk og bruker de grunnleggende filmatiske virkemidlene på en god måte, men kan bare i liten grad produsere et helhetlig og gjennomarbeidet uttrykk. Produksjonen holder et minimum av teknisk kvalitet.
Rapport:
Studenten viser begrenset evne til analyse og evaluering av ferdig produkt og produksjonsprosess.
Samtale: Studenten viser begrenset evne til å reflektere over produksjonsrelaterte problemstillinger i tilknytning til egne og andres produksjoner.

E

Tilstrekkelig

Film:
Studenten viser liten evne til å produsere helhetlige filmatiske uttrykk og er bare i begrenset grad i stand til å bruke de grunnleggende filmatiske virkemidlene på en god måte. Produksjonen holder ikke bra teknisk standard.
Rapport:
Studenten viser liten evne til analyse og evaluering av ferdig produkt og produksjonsprosess.
Samtale:
Studenten viser liten evne til å reflektere over produksjonsrelaterte problemstillinger i tilknytning til egne og andres produksjoner.

F

Ikke bestått

Film:
Studenten viser ingen evne til å produsere helhetlige filmatiske uttrykk og er ikke i stand til å bruke de grunnleggende filmatiske på en god måte. Produksjonen holder ikke minimumskrav til teknisk kvalitet.
Rapport:
Studenten viser ingen evne til analyse og evaluering av ferdig produkt og produksjonsprosess.
Samtale:
Studenten viser ingen evne til å reflektere over produksjonsrelaterte problemstillinger i tilknytning til egne og andres produksjoner.

 

Religionsvitenskap og KRL

Karakterbeskrivelse for religionsvitenskap og KRL på basisnivå

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Besvarelsen viser en meget god forståelse og tolkning av oppgaven. Den dokumenterer meget solide kunnskaper i emnet, med både overblikk og presis detaljkunnskap. Besvarelsen demonstrerer evne til å reise og drøfte problemstillinger som er både rimelige og fruktbare, på en selvstendig måte. Kunnskapen er gjennomgående gjort relevant i forhold til problemstillinger som er reist. Besvarelsen viser at kandidaten har god analytisk distanse til kunnskapsstoffet. Kandidaten behersker både teoretiske begrep og begrep som er spesifikke for relevante religioner, livssyn og retninger godt. Besvarelsen er resonnerende, ryddig og klar, språklig velformulert, og viser god evne til metodisk og teoretisk refleksjon. Den dekker all vesentlig kunnskap på en meget tilfredsstillende måte, og demonstrerer klar bevissthet om relevante forskjeller, endringer o.l.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør meget godt rede for sine kilder, bruker dem meget selvstendig, og er meget nøyaktig og omhyggelig med referanser.

B

Meget god

Besvarelsen viser en god forståelse og tolkning av oppgaven. Den dokumenterer gode kunnskaper i emnet. Besvarelsen viser at kandidaten har et godt overblikk og behersker viktig detaljkunnskap, og kunnskapen er relevant plassert. Besvarelsen demonstrerer evne til å reise og drøfte viktige problemstillinger og har en rimelig analytisk distanse til kunnskapsstoffet. Kandidaten behersker både de viktigste teoretiske begrep og begrep som er spesifikke for relevante religioner, livssyn og retninger godt. Besvarelsen er til dels resonnerende, og er i hovedsak ryddig, klar og velformulert. Den viser en viss evne til metodisk og teoretisk refleksjon. Besvarelsen er gjennomgående god på viktige felt, og den har ingen vesentlige mangler eller feil. Besvarelsen demonstrerer bra bevissthet om relevante forskjeller, endringer o.l.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør godt rede for sine kilder, bruker dem selvstendig, og er nøyaktig og omhyggelig med referanser.

C

God

Besvarelsen viser en brukbar forståelse og tolkning av oppgaven. Den dokumenterer relativt gode kunnskaper i emnet. Den er tilbøyelig til å være enten noe vag og generell eller fokusere på detaljkunnskap uten at kunnskapsstoffet gjøres relevant. Det dokumenterte kunnskapsfeltet har gjerne ett eller flere vesentlige hull. Besvarelsen demonstrerer varierende evne til å reise og drøfte problemstillinger. Kandidaten behersker noen teoretiske begrep og en del begrep som er spesifikke for relevante religioner, livssyn og retninger. Besvarelsen viser tilløp til resonnement, men har en tendens til å ramse opp innlært stoff. Besvarelsen viser lite analytisk distanse og liten evne til metodisk og teoretisk refleksjon. Den er tilfredsstillende på de viktigste felt, men har enkelte mangler eller feil. Besvarelsen viser noe bevissthet om relevante forskjeller, endringer o.l.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør i rimelig grad rede for sine kilder, bruker dem til dels selvstendig, og har stort sett tilstrekkelige referanser.
For store studentpopulasjoner eller over et lengre tidsrom bør C være gjennomsnittlig ståkarakter.
D

Nokså god

Besvarelsen viser stort sett en brukbar forståelse og tolkning av oppgaven. Den dekker noen av de viktigste kunnskapselementer i emnet, men har også vesentlige hull. Den er tilbøyelig til å være enten noe vag og generell eller fokusere på detaljkunnskap uten at kunnskapsstoffet gjøres relevant. Besvarelsen viser en overveiende tendens til å ramse opp heller enn å resonnere, reiser i beste fall uklare problemstillinger og inneholder mangelfulle drøftinger. Begrepsbeherskelsen er svak, men kandidaten viser kjennskap til noen sentrale begrep. Besvarelsen demonstrerer mangelfulle analytiske ferdigheter. Den er grei på noen felt, men er ujevn og har vesentlige mangler eller feil. Besvarelsen viser liten bevissthet om relevante forskjeller, endringer o.l.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør i liten grad rede for sine kilder, bruker dem lite selvstendig, og har mangelfulle referanser.

E

Tilstrekkelig

Besvarelsen viser en nødtørftig forståelse og tolkning av oppgaven. Den dekker et minstemål av sentrale kunnskapselementer, men viser svake evner til refleksjon. Fremstillingen er uklar og/eller oppramsende, det dokumenterte kunnskapsutvalget svakt ut over det aller mest sentrale, begrepsbeherskelsen svak og teoretisk refleksjon nærmest fraværende. Besvarelsen har grove mangler og/eller feil. Den viser liten til ingen bevissthet om relevante forskjeller, endringer o.l.
Karakteren kan også gis når kandidaten behersker sentrale kunnskapselementer, men besvarelsen demonstrerer klare brudd på faglige holdninger. Eks.: Besvarelser som beskriver en religiøs tradisjon i ukritisk, forherligende eller nedlatende stil, eller som propaganderer for ett bestemt syn og ikke viser forståelse for andres synspunkter.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør dårlig rede for sine kilder, bruker dem uselvstendig, og har svært mangelfulle referanser.

F

Ikke bestått

Besvarelsen gir enten en urimelig forståelse og tolkning av oppgaven, eller den har så store mangler og/eller feil at kandidaten ikke kan sies å ha demonstrert tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter.
Karakteren kan også gis når kandidaten demonstrerer klare brudd på faglige holdninger og heller ikke behersker sentrale kunnskapselementer. Eks.: Besvarelser som beskriver en religiøs tradisjon i ukritisk, forherligende eller nedlatende stil, eller som propaganderer for et bestemt syn og ikke viser forståelse for andres synspunkter.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør utilstrekkelig rede for sine kilder, bruker dem utilfredsstillende, og har unøyaktige og utilstrekkelige referanser.

 

Religionsvitenskap og KRL - fagspesifikk karakterbeskrivelse for påbyggingsnivå

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Besvarelsen demonstrerer meget gode tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet tilsvarende. Evnen til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger er meget god. Drøfting og sammenligning er gjennomført på en meget overbevisende måte. Fremstillingen er meget klar, resonnerende, argumenterende og presis. Besvarelsen veksler suverent mellom overblikk og viktige detaljer i forhold til de problemstillinger som er reist. Begrepsbeherskelsen er meget god. Besvarelsen demonstrerer hele veien meget god evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør meget godt rede for sine kilder, bruker dem meget selvstendig, og er meget nøyaktig og omhyggelig med referanser.

B

Meget god

Besvarelsen demonstrerer gode tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet tilsvarende. Evnen til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger er god. Drøfting og sammenligning er gjennomført på en overbevisende måte. Fremstillingen er klar, resonnerende og presis. Besvarelsen veksler godt mellom overblikk og viktige detaljer i forhold til de problemstillinger som er reist. Begrepsbeherskelsen er god. Besvarelsen demonstrerer god evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør godt rede for sine kilder, bruker dem selvstendig, og er nøyaktig og omhyggelig med referanser.

C

God

Besvarelsen demonstrerer relativt gode tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet tilsvarende. Evnen til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger er tilfredsstillende. Drøfting og sammenligning er tilfredsstillende gjennomført. Fremstillingen er stort sett klar og presis, og besvarelsen er mer resonnerende enn oppramsende. Besvarelsen viser tilfredsstillende overblikk og en del detaljkunnskap i forhold til feltet. Begrepsbeherskelsen er rimelig god. Besvarelsen demonstrerer en viss evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør i rimelig grad rede for sine kilder, bruker dem relativt selvstendig, og har tilstrekkelige referanser.
For store studentpopulasjoner eller over et lengre tidsrom bør C være gjennomsnittlig ståkarakter.
D

Nokså god

Besvarelsen viser til dels usikre tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet i varierende grad. Besvarelsen viser liten evne til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger. Drøfting og sammenligning er ujevnt til svakt gjennomført. Fremstillingen er ujevn eller preget av uklarheter, og besvarelsen er mer oppramsende enn resonnerende. Besvarelsen viser en del viktig detaljkunnskap og noe overblikk i forhold til feltet, men begrepsbeherskelsen er ujevn, tidvis svak. Besvarelsen demonstrerer noe, men ujevn evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør i liten grad rede for sine kilder, bruker dem lite selvstendig og tilfredsstillende, og har mangelfulle referanser.

E

Tilstrekkelig

Besvarelsen viser svake tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet dårlig, men dekker noen av de vesentligste felt. Besvarelsen viser mangelfulle evner til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger. Drøfting og sammenligning er svakt gjennomført. Fremstillingen er svak eller preget av uklarheter, og besvarelsen kan være preget av oppramsing. Besvarelsen viser noe detaljkunnskap og litt overblikk i forhold til feltet, men begrepsbeherskelsen er svak. Besvarelsen demonstrerer mangelfull evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør dårlig rede for sine kilder, bruker dem uselvstendig og til dels feil, og har sterkt mangelfulle referanser.

F

Ikke bestått

Besvarelsen viser svake eller ingen tolkningsevner eller analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker ikke det vesentligste kunnskapsstoffet. Besvarelsen mangler både viktig detaljkunnskap og overblikk i forhold til feltet. Begrepsbeherskelsen er svak eller fraværende. Besvarelsen demonstrerer ikke evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør utilstrekkelig rede for sine kilder, bruker dem utilfredsstilende, og har unøyaktige og utilstrekkelige referanser.

 

Religionsvitenskap og KRL - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masteremner

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Besvarelsen demonstrerer meget gode tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet tilsvarende. Evnen til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger er meget god. Drøfting og sammenligning er gjennomført på en meget overbevisende måte. Fremstillingen er meget klar, resonnerende, argumenterende og presis. Besvarelsen veksler suverent mellom overblikk og viktige detaljer i forhold til de problemstillinger som er reist. Begrepsbeherskelsen er meget god. Besvarelsen demonstrerer hele veien meget god evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved oppgaver som forutsetter kjennskap til kildeteksters grunnspråk: Besvarelsen demonstrerer så vel meget gode språkkunnskaper som meget gode tolkningsevner.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten begrunner sitt valg av kilder og gjør meget godt rede for dem, bruker dem meget selvstendig, og er meget nøyaktig og omhyggelig med referanser.

B

Meget god

Besvarelsen demonstrerer gode tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet tilsvarende. Evnen til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger er god. Drøfting og sammenligning er gjennomført på en overbevisende måte. Fremstillingen er klar, resonnerende og presis. Besvarelsen veksler godt mellom overblikk og viktige detaljer i forhold til de problemstillinger som er reist. Begrepsbeherskelsen er god. Besvarelsen demonstrerer god evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved oppgaver som forutsetter kjennskap til kildeteksters grunnspråk: Besvarelsen demonstrerer så vel gode språkkunnskaper som gode tolkningsevner.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør godt rede for sine kilder, bruker dem selvstendig, og er nøyaktig og omhyggelig med referanser.

C

God

Besvarelsen demonstrerer relativt gode tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet tilsvarende. Evnen til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger er tilfredsstillende. Drøfting og sammenligning er tilfredsstillende gjennomført. Fremstillingen er stort sett klar og presis, og besvarelsen er mer resonnerende enn oppramsende. Besvarelsen viser tilfredsstillende overblikk og en del detaljkunnskap i forhold til feltet. Begrepsbeherskelsen er rimelig god. Besvarelsen demonstrerer en viss evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved oppgaver som forutsetter kjennskap til kildeteksters grunnspråk: Besvarelsen demonstrerer så vel tilfredsstillende språkkunnskaper som tilfredsstillende tolkningsevner.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør i rimelig grad rede for sine kilder, bruker dem relativt selvstendig, og har tilstrekkelige referanser.
D

Nokså god

Besvarelsen viser til dels usikre tolkningsevner eller analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet i varierende grad. Den demonstrerer svake evner til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger. Drøfting og sammenligning er ujevnt til svakt gjennomført. Fremstillingen er ujevn eller preget av uklarheter, og besvarelsen er mer oppramsende enn resonnerende. Besvarelsen viser en del viktig detaljkunnskap og noe overblikk i forhold til feltet, men begrepsbeherskelsen er ujevn, tidvis svak. Besvarelsen demonstrerer noe, men ujevn evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved oppgaver som forutsetter kjennskap til kildeteksters grunnspråk: Besvarelsen demonstrerer så vel mangelfulle språkkunnskaper som mangelfulle tolkningsevner.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør i noen grad rede for sine kilder, men bruker dem lite selvstendig, og har mangelfulle referanser.

E

Tilstrekkelig

Besvarelsen viser svake tolkningsevner og analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker kunnskapsstoffet dårlig, men dekker noen av de vesentligste felt. Den viser mangelfulle evner til å reise selvstendige, relevante og fruktbare problemstillinger. Drøfting og sammenligning er svakt gjennomført. Fremstillingen er svak eller preget av uklarheter, og besvarelsen kan være preget av oppramsing. Besvarelsen viser noe detaljkunnskap og noe overblikk i forhold til feltet, men begrepsbeherskelsen er svak. Besvarelsen demonstrerer mangelfull evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved oppgaver som forutsetter kjennskap til kildeteksters grunnspråk: Besvarelsen demonstrerer så vel meget mangelfulle språkkunnskaper som meget mangelfulle tolkningsevner.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør dårlig rede for sine kilder, bruker dem uselvstendig, og har sterkt mangelfulle referanser.

F

Ikke bestått

Besvarelsen viser svake eller ingen tolkningsevner eller analytiske ferdigheter, og kandidaten behersker ikke det vesentligste kunnskapsstoffet. Besvarelsen mangler både viktig detaljkunnskap og overblikk i forhold til feltet. Begrepsbeherskelsen er svak. Besvarelsen demonstrerer ikke evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Tilleggskriterium ved oppgaver som forutsetter kjennskap til kildeteksters grunnspråk: Besvarelsen demonstrerer så vel utilfredsstillende språkkunnskaper som utilfredstillende tolkningsevner.
Tilleggskriterium ved hjemmeoppgaver: Kandidaten gjør utilstrekkelig rede for sine kilder, bruker dem utilfredsstillende, og har unøyaktige eller utilstrekkelige referanser.

 

Religionsvitenskap og KRL - fagspesifikk karakterbeskrivelse for masteroppgaven

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Masteravhandlingens tema er avgrenset på meget overbevisende måte. Problemstillingene er meget fruktbare og relevante i forhold til kildeutvalg, metode og tidligere forskning. De teoretiske og metodiske refleksjoner ligger på et høyt nivå, og er anvendt på materialet på en tilsvarende overbevisende måte. Kandidatens kjennskap til relevant kildemateriale og forskning er meget godt. Masteravhandlingen er preget av en meget høy grad av selvstendighet. Kandidaten behersker de formelle sider meget godt. Språkføringen er klar og god.

B

Meget god

Masteravhandlingens tema er avgrenset på overbevisende måte. Problemstillingene er fruktbare og relevante i forhold til kildeutvalg, metode og tidligere forskning. De teoretiske og metodiske refleksjoner ligger på et godt nivå, og er anvendt på materialet på en tilsvarende overbevisende måte. Kandidatens kjennskap til relevant kildemateriale og forskning er godt. Masteravhandlingen er preget av en høy grad av selvstendighet. Kandidaten behersker de formelle sider godt. Språkføringen er i det store og hele klar og god.

C

God

Masteravhandlingens tema er avgrenset på tilfredsstillende måte. Problemstillingene er til dels fruktbare og relevante i forhold til kildeutvalg, metode og tidligere forskning. De teoretiske og metodiske refleksjoner ligger på et forsvarlig nivå, og er anvendt på materialet på tilsvarende vis. Kandidatens kjennskap til relevant kildemateriale og forskning er middels godt. Masteravhandlingen oppviser tilstrekkelig grad av selvstendighet. Kandidaten behersker stort sett de formelle sider. Språkføringen er brukbar, men til tider noe uklar.
D

Nokså god

Masteravhandlingens avgrensning er noe upresis, og problemstillingene er tilsvarende uklare. Forholdet til kildemateriale og tidligere forskning er til dels uavklart og problematisk. Metodeanvendelsen er stort sett akseptabel. Kandidatens kjennskap til relevant kildemateriale og forskning er under middels godt. Masteravhandlingen er lite selvstendig, eller selvstendigheten er basert på noe sviktende metodiske og teoretiske refleksjoner. Materialet er i liten grad gjort relevant og fruktbart i forhold til problemstillingene. Kandidaten behersker de formelle sider under middels godt. Språkføringen er ofte uklar eller mangelfull.

E

Tilstrekkelig

Masteravhandlingen er uklart avgrenset, og den mangler klare problemstillinger. Kandidatens kjennskap til kildemateriale og tidligere forskning er dårlig. Metodeanvendelsen grenser mot det uakseptable. Masteravhandlingen er lite selvstendig, eller selvstendigheten er basert på meget sviktende metodiske og teoretiske refleksjoner. Kandidaten behersker de formelle sider dårlig. Språkføringen er gjennomgående uklar eller mangelfull.

F

Ikke bestått

Masteravhandlingen mangler klare avgrensninger og problemstillinger. Kandidaten kan ikke anvende metode eller teori på forsvarlig vis. Kjennskap til relevant kildemateriale er preget av tilfeldighet, og forskningsoversikten er meget svak. Kandidaten behersker ikke, eller meget dårlig, formelle sider ved akademisk arbeid. Språkføringen er uklar og dårlig.

 

Språklig kommunikasjon

Karakterbeskrivelse for språklig kommunikasjon

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Gjennom argumentasjon viser kandidaten et reflektert og høyt kunnskapsnivå, godt analytisk og kritisk grep om stoffet, og forståelse av forholdet mellom teori, empiri og metode. Kombinerer kunnskap fra ulike sider ved pensum og framstiller denne kunnskapen på en selvstendig og innsiktsfull måte.

B

Meget god

Kandidaten viser god oversikt over kunnskapsfeltet. Kandidaten argumenterer godt og demonstrerer analytiske ferdigheter. Stoffet framstilles med en faglig sammenheng som viser at hun/han har et selvstendig forhold til det.

C

God

Studenten kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet, og kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig, men uten å demonstrere noe personlig grep om stoffet.
D

Nokså god

Svarer i hovedtrekk på det det er spurt om, og svarer stort sett riktig - men på en overflatisk, lite utfyllende og lite reflektert måte

E

Tilstrekkelig

Svarer i store trekk riktig på deler av oppgavesettet, men besvarelsen er svært tynn og indikerer et lavt kunnskapsnivå.

F

Ikke bestått

Mangler både detaljkunnskap og oversikt.

Nordisk

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Fagspesifikke karakteromtalar for nordisk på basis- og fordjupningsnivå
A

Framifrå

Framifrå innsikt i det kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. Sikker og formelt korrekt språkføring. 

B

Svært god

Svært god innsikt i kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. God og formelt sikker språkføring utan vesentlege feil. 

C

God

God innsikt i det kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. God og formelt sikker språkføring utan alvorlege systemfeil.

D

Nokså god

Nokså bra innsikt i det kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. Nokså sikker og formelt bra språkføring utan alvorlege systemfeil. 

E

Tilstrekkeleg

Eit visst kunnskapsnivå i høve til det som er definert for fagnivået. Lita evne til kritisk vurdering og problemløysing. Ustø språkføring med fleire innslag av systemfeil. 

F

Ikkje bestått

Tilfredsstiller ikkje minimumskrav til det kunnskapsnivået som er definert for fagnivået. Manglande evne til kritisk vurdering og problemløysing. Ustø språkføring med fleire innslag av systemfeil. 

 

Fagspesifikke karakteromtalar for nordisk på masternivå

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Framifrå

Framifrå innsikt i det kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. Sikker og formelt korrekt språkføring.

B

Svært god

Svært god innsikt i kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. God og formelt sikker språkføring utan vesentlege feil. 

C

God

God innsikt i det kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. God og formelt sikker språkføring utan alvorlege systemfeil.
D

Nokså god

Nokså bra innsikt i det kunnskapsinnhaldet som er definert for fagnivået. Tilsvarande evne til kritisk vurdering og problemløysing. Nokså sikker og formelt bra språkføring utan alvorlege systemfeil. 

E

Tilstrekkeleg

Eit visst kunnskapsnivå i høve til det som er definert for fagnivået. Lita evne til kritisk vurdering og problemløysing. Ustø språkføring med fleire innslag av systemfeil. 

F

Ikkje bestått

Tilfredsstiller ikkje minimumskrav til det kunnskapsnivået som er definert for fagnivået. Manglande evne til kritisk vurdering og problemløysing. Ustø språkføring med fleire innslag av systemfeil. 

 

Fagspesifikk karakteromtale for masteravhandling i nordisk

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Oppgaven oppfyller svært høye krav til problemstilling og til vitenskapelig håndtering av emnet. Den vitner om et svært høyt kunnskapsnivå, er preget av høy teoretisk innsikt og har et sikkert metodisk grep. Oppgaven er preget av overbevisende argumentasjon og er klart og systematisk strukturert. Den plasserer seg klart og selvstendig i forskningstradisjonen og gir nye bidrag til forskningen. Språkføringen er svært sikker og formuleringsevnen fremragende, og det formelle vitenskapelige apparatet som disiplinen krever, er anvendt på korrekt vis. 

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Oppgaven oppfyller høye krav til problemløsning og til vitenskapelig håndtering av emnet. Den vitner om et høyt kunnskapsnivå, er preget av meget god teoretisk innsikt og har et sikkert metodisk grep. Oppgaven har en klar argumentasjon og er systematisk strukturert. Den plasserer seg selvstendig i forskningstradisjonen og gir nye bidrag til forskningen. Språkføringen er sikker og formuleringsevnen god, og det vitenskapelige apparatet som disiplinen krever, er anvendt tilnærmet korrekt. 

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. Oppgaven oppfyller grunnleggende krav til problemløsning og vitenskapelig håndtering av emnet. Den vitner om et rimelig høyt kunnskapsnivå, er preget av god teoretisk innsikt og har et rimelig sikkert metodisk grep. Oppgaven har en rimelig klar argumentasjon og er nokså systematisk strukturert. Den plasserer seg noenlunde selvstendig i forhold til forskningstradisjonen. Språkføring og formuleringsevne er bra, og det formelle vitenskapelige apparatet som disiplinen krever, er anvendt noenlunde bra.
D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Oppgaven har klare mangler med hensyn til problemløsning og vitenskapelig håndtering av emnet. Den vitner om et visst kunnskapsnivå, men den teoretiske innsikten er mangelfull, det metodiske grepet usikkert og forholdet til forskningstradisjonen lite selvstendig. Oppgaven har svakheter både når det gjelder abstraksjonsnivå, evne til argumentasjon og systematisk oppbygging. Den plasserer seg noenlunde selvstendig i forhold til forskningstradisjonen. Språkføringen og formuleringsevnen er usikker, og det formelle vitenskapelige apparatet som disiplinen krever, er ikke anvendt fullt ut. 

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Oppgaven har store mangler med hensyn til problemløsning og vitenskapelig håndtering av emnet. Den tilfredsstillerminimumskrav til bruk av kilder og sekundærlitteratur, men er preget av et lavt kunnskaps- og argumentasjonsnivå og av et uselvstendig forhold til forskningstradisjonen. Den teoretiske innsikten er mangelfull og det metodiske grepet svært usikkert. Evnen til argumentasjon og til systematisk oppbygging er klart mangelfull. Språkføringen og formuleringsevnen er usikker, og oppgaven tilfredsstiller bare minimumskrav til det formelle vitenskapelige apparatet som disiplinen krever. 

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Oppgaven oppfyller ikke de minimumskrav som blir stilt til problemformulering, teoretisk refleksjon, metodisk grep, argumentasjon, struktur og språklig framstillingsevne. 

 

Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Karakterbeskrivelser for bacheloremner/årsstudiet i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
A

Fremragende

Besvarelsen viser et høyt kunnskapsnivå, en særdeles god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en meget god forståelse for emnets sosiotekniske problemområde. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes sikkert, selvstendig og reflektert i redegjørelse og drøfting/analyse. Kandidaten viser en meget god forståelse og tolkning av oppgaven. Den dokumenterer meget solide kunnskaper i emnet, med både overblikk og presis detaljkunnskap. Besvarelsen demonstrerer evne til å reise og drøfte problemstillinger som er både rimelige og fruktbare, på en selvstendig måte. Besvarelsen er resonnerende, ryddig og klar, språklig velformulert, og viser god evne til metodisk og teoretisk refleksjon.
Korrekt bruk av referanse og kildehenvisninger.

B

Meget god

Kandidaten viser en meget god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en god forståelse for emnets sosiotekniske problemområde. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes selvstendig i redegjørelse og drøfting/analyse. Besvarelsen viser en god forståelse og tolkning av oppgaven. Den dokumenterer gode kunnskaper i emnet. Besvarelsen viser at kandidaten har et godt overblikk og behersker viktig detaljkunnskap, og kunnskapen er relevant plassert. Besvarelsen demonstrerer evne til å reise og drøfte viktige problemstillinger og har en rimelig analytisk distanse til kunnskapsstoffet. Besvarelsen er til dels resonnerende, og er i hovedsak ryddig, klar og velformulert. Besvarelsen er gjennomgående god på viktige felt, og den har ingen vesentlige mangler eller feil. Korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger.

C

God

Kandidaten viser en ryddig og god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en ganske god forståelse av emnets sosiotekniske problemområde. Relevante begreper, teorier og empirisk kunnskap brukes i redegjørelse og drøfting/analyse. Besvarelsen viser en brukbar forståelse og tolkning av oppgaven, og dokumenterer relativt gode kunnskaper i emnet. Den er tilfredsstillende på de viktigste felt, men har enkelte mangler eller feil. F.eks at deler av drøfting eller teoretisk redegjørelse ikke er relevant. Kan også gis ved ujevne besvarelser der deler av teksten er særdeles god, mens andre deler er problematisk. F.eks. en meget god teoretisk redegjørelse sammen med en lite relevant drøfting. Besvarelsen viser tilløp til resonnement, men har en tendens til å ramse opp innlært stoff og mangler selvstendighet og presisjon. Har stort sett tilstrekkelige referanser som i hovedsak er ført korrekt.

For store studentpopulasjoner eller over et lengre tidsrom bør C være gjennomsnittlig ståkarakter.

D

Nokså god

Kandidaten kan gjøre greie for deler av den emnerelevante litteraturen (pensum), men viser usikkerhet i forståelsen av emnets sosiotekniske problemområde. Relevante begreper, teorier og empirisk kunnskap brukes i redegjørelse og drøfting/analyse, men upresist eller med enkelte feil. Besvarelsen viser stort sett en brukbar forståelse og tolkning av oppgaven. Den dekker de viktigste kunnskapselementer i emnet, men har også vesentlige hull. Den er tilbøyelig til å være enten noe vag og generell eller fokusere på detaljkunnskap uten at kunnskapsstoffet gjøres relevant. Besvarelsen viser en overveiende tendens til å ramse opp heller enn å resonnere og inneholder mangelfulle drøftinger. Begrepsbeherskelsen er svak, men kandidaten viser kjennskap til noen sentrale begrep og demonstrerer mangelfulle analytiske ferdigheter. Den er grei på noen felt, men er ujevn og har vesentlige mangler eller feil. Kandidaten bruker kilder lite selvstendig, og har mangelfulle referanser.

E

Tilstrekkelig

Kandidaten viser noe kunnskap om, men en svært mangelfull oversikt over emnerelevant litteratur (pensum). Viser også en svak forståelse av emnets sosiotekniske problemområde. Begreper og teorier er til svært mangelfullt eller til dels feilaktig gjengitt, og anvendes ikke/anvendes feil i drøfting/analyse. Besvarelsen viser en svak forståelse og tolkning av oppgaven. Den dekker et minstemål av sentrale kunnskapselementer, men det dokumenterte kunnskapsutvalget mangelfullt. Fremstillingen er uklar og/eller oppramsende, og besvarelsen preges av gjengivelse og svak faglig forankring. Besvarelsen har grove mangler og/eller feil ihht til oppgitt oppgavetekst. Karakteren kan også gis når kandidaten behersker sentrale kunnskapselementer, men besvarelsen demonstrerer klare brudd på faglige perspektiv. Kandidaten bruker kilder lite selvstendig, og har mangelfulle referanser.

F

Ikke bestått

Kandidaten har kun svært overflatisk oversikt over den emnerelevante litteraturen (pensum), og viser store hull i kunnskapen om emnets sentrale temaer. Besvarelsen gir enten en urimelig forståelse og tolkning av oppgaven, eller den har så store mangler og/eller feil at kandidaten ikke kan sies å ha demonstrert tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter. Karakteren kan også gis når kandidaten demonstrerer klare brudd på faglige perspektiv og heller ikke behersker sentrale kunnskapselementer. Kandidaten har unøyaktige og utilstrekkelige referanser.

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

Karakterbeskrivelser for masteremner og masteroppgave i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)
A

Fremragende

Studenten viser fremragende og moden innsikt i fagstoff og en selvstendig evne til analyse og drøfting. Viser oversiktlig og dekkende faktiske fagkunnskaper, også på detaljnivå. Kan behandle kunnskap fleksibelt i oppgitte og selvstendig avgrensede sammenhenger, for eksempel i teori og empiri. Kan bruke kunnskap til selvstendig og kritisk og stedvis original drøfting og refleksjon over oppgaveformulering og utvalgt fagstoff. Overbevisende fremstilling og struktur. Riktig referanseføring.

B

Meget god

Studenten har meget gode faktiske kunnskaper, men mangler noe mht. et modent, selvstendig forhold til fagstoffet. Kan plassere kunnskaper inn i en oppgitt sammenheng, men kan mangle et større overblikk og/eller detaljkunnskaper. Kan bruke kunnskapen til en overbevisende drøfting som knytter sammen teori og empiri i den aktuelle oppgaven. Klar og presis fremstilling og struktur. Riktig referanseføring.

C

God

Studenten kan gjøre rede for de viktige relevante faktiske kunnskaper som er knyttet til oppgaven/spørsmålene i oppgaven. Kan i noen grad plassere kunnskaper i en større  sammenheng. Kan i mindre grad bruke kunnskap til selvstendig drøfting som knytter sammen teori og empiri fruktbart. Stort sett klar og grei fremstilling. Grei referanseføring.

D

Nokså god

Studenten kan kun gjøre delvis gjøre rede for relevante kunnskaper, og evner i liten grad å behandle fagstoff i sammenheng. Oppramsende og/eller refererende fremstilling. Kan ikke bruke teoretisk kunnskap i selvstendig drøfting av empiri. Viser mangelfull forståelse, og det kan forekomme faktiske feil i fakta og fortolkninger. Store svakheter i fremstillingen. Vanligvis dårlig referanseføring.

E

Tilstrekkelig

Studenten viser noen faktiske kunnskaper som er et minimum av forventet kunnskapstilegnelse fra pensum og undervisning. Mangler oversikt og relevante avgrensinger, ingen selvstendig drøfting, store svakheter i presentasjon og behandling av fagstoff. Vanligvis dårlig referanseføring.

F

Ikke bestått

Studenten mangler forventede faktakunnskaper og evne til å behandle kunnskapen. Urimelige tolkninger. Store mangler i detaljkunnskap og oversikt. Besvarelsen fremviser ingen analytiske evner. Svak begrepsbeherskelse. Ingen demonstrasjon av metodisk og/eller teoretisk refleksjon.

 

2 Vedlegg
36528 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)