Instruks - for eksamensvakter

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

Siden inneholder instruks for eksamensvakter ved NTNU.

English version - Instructions to invigilators.

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Ved oppstart #

 1. Den som har påtatt seg å være eksamensvakt, må møte personlig. Meld forfall i god tid til Studieavdelingen (se utfyllende liste).
 2. Hovedvakt skal til enhver tid ha kontroll på eksamensoppgavene før eksamensstart.
 3. Dersom ikke annet er oppgitt, starter skriftlig eksamen klokka 09.00. Eksamensvaktene møter i god tid, minst 30 min. før eksamen starter. Man melder seg straks til hovedvakt, og retter seg etter de instruksjoner som blir gitt.
 4. Kandidater som møter for sent, skal henvises til Studieavdelingen på eksamensstedet.
 5. Dersom eksamensvakt ikke finner kandidaten på kandidatlistene, skal hovedvakt undersøke om kandidaten sitter på feil rom. Har kandidaten møtt i feil lokale, skal hovedvakt om nødvendig kontakte Studieavdelingen. Kandidaten skal normalt følges av vakt til riktig lokale.
 6. Dersom kandidaten ikke står på noen av oppmøtelistene og dermed må ta eksamen med forbehold, skal kandidaten bli sittende. Hovedvakt sørger for utfylling av skjema for eksamen med forbehold. Utfylt skjema for eksamen med forbehold vedlegges oppmøtelistene. Kandidaten flyttes til annet rom dersom det er nødvendig.
 7. Eksamensvaktene sørger for at kandidatene bare tar med mat, skrivesaker og tillatte hjelpemidler til plassene sine. Vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon, plasseres på anvist sted i lokalet. Mobiltelefoner skal være avslått.
 8. Tillatte hjelpemidler, samt andre relevante opplysninger, står oppført på eksamensoppgavens forside. Alle medbrakte hjelpemidler, kalkulatorer og ordbøker skal kontrolleres.
 9. Hovedvakt ber kandidatene legge fram gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato. Dersom kandidaten mangler gyldige papirer, informerer eksamensvakt sin hovedvakt, som i sin tur tar kontakt med Studieavdelingen for avklaring.
 10. Hovedvakten opplyser om eksamenstidens lengde. Tillatte hjelpemidler og antall timer står oppført på eksamensoppgavens forside.

Under eksamen #

 1. Hvis kandidatene har spørsmål som angår eksamensoppgaven, skal disse øyeblikkelig meldes til ansvarlig hovedvakt, som deretter normalt kontakter faglærer.
 2. Hvis kandidaten oppdager feil i eksamensoppgaven skal Studieavdelingen kontaktes.
 3. Hvis en kandidat ønsker å trekke seg fra eksamen, gjelder følgende:
  • Analog eksamen:
   • Kandidaten leverer ingen besvarelse.
   • Kandidaten signerer for trekk på signaturlista (to signaturer på samme liste - én for oppmøte, én for trekk).
  • Digital eksamen:
   • Kandidaten klikker "lever blankt" i Inspera (dette valget finnes i "hamburger-menyen" øverst i høyre hjørne på studentens PC-skjerm).
   • Kandidaten signerer for trekk på signeringslista (to signaturer på samme liste - én for oppmøte, én for trekk).
   • (Dersom kandidaten leverer i Inspera, uten å besvare noen av oppgavene, anses dette som levert. Besvarelsen vil bli sendt til sensur og studenten vil få karakteren F/stryk. Stryk gir kandidaten den samme retten til utsatt eksamen som trekk, så for kandidaten har det ingen praktisk betydning om han/hun leverer en blank besvarelse (leverer) eller trekker seg (velger "lever blankt")).
 4. Det er eksamensvaktenes oppgave å sørge for ro og orden i eksamenslokalene. All unødvendig snakk mellom eksamensvaktene og alt som forstyrrer kandidatene, må unngås. Dersom det oppstår sjenerende støy under eksamen, må dette omgående meldes Studieavdelingen. Bruk av mobiltelefon, nettbrett, lesing av avis eller annet er ikke tillatt for eksamensvakter.
 5. Eksamensvaktene skal være hjelpsomme og snarest mulig skaffe kandidatene det de har krav på.
 6. En eksamensvakt kan bare gå ut med én kandidat av gangen.
 7. Eksamensvakten bør ikke innlede samtale med kandidaten. Det er opp til den enkelte kandidaten å velge om han/hun vil snakke eller ha ro og konsentrasjon. Enhver samtale om eksamensoppgaver og om eksamensfag skal unngås.
 8. Kandidatene skal ikke under noen omstendighet kommunisere med hverandre eller andre utenforstående. Dette gjelder også ved toalettbesøk.
 9. Det er forbudt å ta med seg en kandidat til butikk utenfor eksamensstedet. Hvis en kandidat skal røyke, må eksamensvakten ta ham/henne med til egne røykeområder, vekk fra innganger, vinduer og friskluftinntak.
 10. Ved brannalarm skal kandidater og eksamensvakter straks forlate eksamenslokalet, og forholde seg til nærmere beskjed fra Studieavdelingen. Eksamenspapir skal ikke tas med ut av eksamenslokalet.
 11. Gi tilbakemelding til Studieavdelingen dersom det oppstår situasjoner under eksamen som kan føre til klage på formelle feil ved eksamen. Dette kan være unødig støy, kalde lokaler, dårlig ventilasjon eller annet.

Mistanke om fusk #

 1. Ved mistanke om fusk, er det viktig at dette behandles på en måte som ikke skaper unødig støy og uro i eksamenslokalet.
 2. Dersom en eksamensvakt blir, eller blir gjort oppmerksom på aktivitet som kan gi mistanke om fusk, må denne informasjonen bringes videre til hovedvakt. Hovedvakt kontakter umiddelbart Studieavdelingen. Hovedvakt skriver en rapport til Studieavdelingen om hendelsen. Rapporten skal inneholde emnekode og emnenavn, eksamensdato, hvilket rom kandidaten satt i, tidspunkt for beslaget, kandidatens navn, kandidatnummer og eksamensvaktens navn og telefonnummer.
 3. Eksamensvakten inndrar ikke-tillatte hjelpemidler og leverer dette videre til hovedvakt. Det inndratte hjelpemiddelet merkes med kandidatens navn eller kandidatnummer, samt emnekode. Dette gjelder ikke bare bruk av ulovlige hjelpemidler, men også dersom det er mistanke om at kandidater kommuniserer med hverandre eller med andre.
 4. Kandidaten gis mulighet til å fortsette med sin besvarelse.

Avslutning av eksamen #

 1. Hovedvakt gir beskjed når det er 1 time igjen av eksamenstiden og når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. Når eksamenstiden er over, har kandidaten 15 minutter for klargjøring til innlevering. På dette tidspunktet skal all skriving på besvarelsen være avsluttet, og eventuelle overtredelser påpekes av eksamensvaktene. Dersom kandidaten fremdeles fortsetter skrivingen, skal dette rapporteres til hovedvakt.
 2. Når en kandidat er klar til å levere sin besvarelse, skal eksamensvakten kontrollere at alle ark er nummerert fortløpende, påført dato og kandidatnummer, samt emnekode. Videre må vakten sjekke at det riktige antall ark og riktig kandidatnummer er påført omslagets forside. Ved digital eksamen kan det ikke leveres kladd. Ved analog eksamen kan kandidaten velge å levere kladd, men det er opp til sensor om kladden blir vurdert. Hvis kandidaten leverer kladd, skal kladdarkene inngå i antall leverte sider som noteres på omslaget.
 3. Eksamensvakten signerer omslaget, krysser av for "levert" på oppmøtelista og gir kandidaten klarsignal til å kunne forlate lokalet. Ved digital eksamen med mulighet for å levere håndtegninger/skisser, påføres oppmøtelista det antallet ark kandidaten leverer. Hvis kandidaten ikke leverer håndtegninger/skisser, markeres dette med "0".
 4. Eksamensvakten samler fortløpende inn kandidatenes besvarelser og overleverer dem til hovedvakt etter at alle kandidatene er ferdige (evt. ved tidligere anledning).
 5. Eksamensvakten skal påse at kandidatene ikke prater sammen før de har forlatt lokalet, selv om eksamenstiden har gått ut.
 6. Innleverte besvarelser skal ordnes etter emne og stigende kandidatnummer, eventuelt i henhold til kommisjonslister. Hvert emne legges i konvolutter som påføres:
  • Emnekode
  • Eksamensdato
  • Rom
  • Antall besvarelser i konvolutten
  • Aktuelle kandidatnummer (kan føres på to måter: Enten bare første og siste kandidatnummer av konvoluttens inneholdende besvarelser, eller samtlige kandidatnummer).
  • Hovedvaktens signatur
 7. Kandidatlistene håndteres på følgende måte:
  • Oppmøtelistene (bokslistene) samles/sorteres og legges oppå konvolutten for det gitte emnet i det gitte rommet/sonen. Listene festes med gummistrikk til konvolutten. Hvis det ikke er fysiske besvarelser som skal leveres, leveres bokslistene uten konvolutt til sekretariatet. 
  • Signaturlista legges i plastmappe.
  • Arbeidslista legges i plastmappe.
 8. Alt ubrukt papir skal samles inn og innføringsarkene må kontrolleres for eventuelle gjennomslag.
 9. Eventuelt hittegods samles sammen og leveres til administrasjonen.

Se også #

Praktisk informasjon for eksamensvakter

0 Vedlegg
3211 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)