Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB

(Videresendt fra Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - MH)

Her finner du oversikt over mandat, medlemmer og referater for instituttledergrupper ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 

Sammensetning ledergruppe #

Ledergruppen møtes ukentlig. 

Sammensetning operativ ledergruppe #

Operativ ledergruppe inkluderer i tillegg til den ordinære ledergruppen følgende medlemmer: 

Fagenhetsledere:

Operativ ledergruppe har følgende mandat://

  • Utgjør instituttets operative ledergruppe
  • Ansvar for instituttets strategiske arbeid
  • Ansvar for oppnå merverdi av fusjonen gjennom integrasjon og utvikling av sammenheng mellom «nye og gamle» miljø
  • Formidle informasjon og innspill mellom ledergruppa og medarbeidere i fagenhetene
  • Ansvar for koordinerende oppgaver innen instituttets faglige virksomhet, herunder forberedelse av saker om prioritering av faglig virksomhet
  • Sørge for medvirkning i instituttet
  • Skape positiv organisasjonskultur og stimulere til produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet
  • Personaloppfølging, som medarbeidersamtaler, fordeles slik ledergruppa finner hensiktsmessig, men slik at det blir tydelig både for ledergruppa og ansatte.
  • Ansvar for å forvalte instituttets budsjett. Kontorsjef har i det daglige anvisningsfullmakt. Instituttleder kan med godkjenning fra dekanen delegere BDM der dette er tjenlig for daglig drift.

Operativ ledergruppe møtes månedlig. 

Sammensetning utvidet instituttledergruppe #

Utvidet ledergruppe inkluderer i tillegg til operativ ledergruppe følgende medlemmer:

Valgte representanter:

Fast vitenskapelig tilsatt medlem 1: Ingvild Saltvedt
Fast vitenskapelig tilsatt medlem 2: Asta Kristine Håberg
Vara fast vitenskapelig tilsatt : Øyvind Sandbakk

Midlertidig vitenskapelig tilsatt medlem: Arnhild Jenssen Nygård
Vara midlertidig vitenskapelig tilsatt : Ingeborg Frostad Liaset
Administrativt tilsatt medlem: 
Vara administrativt tilsatt: Bente Storrø

Teknisk ansatt medlem: Xiangchun Tan 
Vara teknisk ansatt: (Ingen nominerte)

Studentrepresentant: 

Oda Selvåg

Eksterne representanter: 

Andre interne medlemmer: 

Helseinformatikk/Velferdsteknologi: Arild Faxvaag

Laboratorier: Ioanna Sandvig

SenTIF: Gertjan Ettema

Utvidet ledergruppe møtes fire ganger i året 

Møter og referater #

Innkallinger og møtereferat legges ut gjennom NTNUs møteverktøy.

Her finner du også full oversikt over medlemmer i operativ og utvidet ledermøte. Møtereferater varsles om på Innsidakanal "Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap" i etterkant av møtet.

1 Vedlegg
22317 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)