Innstegsstilling

På denne siden finner du informasjon om innstegsstilling og hvilke prosesser som er gjeldende ved NTNU ved tilbud om ansettelse på innstegsvilkår. Informasjonen er ment for HR-konsulenter/saksbehandlere og andre målgrupper som jobber med innstegsmekanismen.

Samleside om ansettelsesforhold | Sider tagget med ansettelse

Innstegsstilling #

Ansettelse på innstegsvilkår har som formål å legge til rette for rekrutteringen av talentfullt faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal bidra til å styrke institusjonenes muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, og forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes kompetanse både innen undervisning, forskning og formidling/innovasjon. Den som ansettes skal gis forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og ressurstilførsel fra institusjonen.

Ansettelse på innstegsvilkår kan kun skje når stillingen har vært bredt utlyst nasjonalt og internasjonalt.

En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det normalt ikke har gått mer enn 5 år siden den som ansettes disputerte for doktorgraden. Det kan gis tillegg i tid for permisjon knyttet til fødsel eller adopsjon.

Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår:

A) Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse i tråd med oppnådd kvalifikasjon til kombinert førsteamanuensis- eller professorstilling ved utløpet av åremålsperioden.

eller

B) Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på seks til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast ansettelse i en professorstilling.

Postdoktorstillingen brukt ved ansettelse på innstegsvilkår er en kombinert undervisnings- og forskerstilling der oppgaver, resultater og krav følger denne forskrift.

Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode på innstegsvilkår. En som har vært ansatt på åremål i mer enn ett år i ordinær postdoktorstilling i medhold av forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, eller som har hatt en slik postdoktoransettelse ved en utenlandsk institusjon, kan ikke ansettes på åremål i postdoktorstilling på innstegsvilkår.

Beslutningsmyndighet NTNU #

Detaljerte krav og kriterier utarbeides på fakultetsnivå. Evaluering og oppfølging delegeres i hovedsak til instituttnivå.

Antall tilgjengelige stillinger på NTNU #

Innstegsordningen er en nasjonal prøveordning (300 stillinger) hvor departementet har gitt utvalgte institusjoner muligheten til å ansette på innstegsvilkår. NTNUs andel av disse er 40. Det følger ikke midler med denne tildelingen. Institusjoner som har en kvote må rapportere på antall stillingshjemler hvert år gjennom DBH.

Pr. 31.1.2018 har NTNU benyttet 23 av sin kvote på 40 innstegsstillinger.

Departementet skal evaluere ordningen med ansettelser på innstegsvilkår. Det vil kunne bli aktuelt både med en relativt snarlig evaluering, som da må konsentreres om rekrutteringsfasen, og en evaluering etter at et tilstrekkelig antall har gjennomført hele åremålsperioden. Institusjonene bør derfor merke opplysninger knyttet til ordningen godt i sine personalsystemer,

Ansettelsesprosess #

Utlysning  #

Beslutning om ansettelse på innstegsvilkår besluttes på ledernivå (dekan/instituttleder). Når beslutning om utlysning på innstegsvilkår er tatt skal dette meldes inn til Seniorrådgiver Ruth Rødde.

Ansettelsesutvalget treffer vedtak om stillingsbeskrivelse etter forslag fra instituttleder/seksjonsleder.

Bedømming #

Søkernes vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner skal bedømmes av en oppnevnt sakkyndig komite. Instituttleder oppnevner de sakkyndige etter forslag fra fagmiljøet etter reglene i Personalreglement for vitenskapelige stillinger (pdf), men med følgende tilpasninger/tilleggskrav:

  • Komiteen skal bestå av minst 3 medlemmer
  • De sakkyndiges vitenskapelige kompetanse skal ligge klart over søkernes
  • To av de sakkyndige skal være fra et annet land 

Rekruttering og ansettelse skjer innenfor dagens bestemmelser om utlysning og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger i uhl. § 6-3. Ansettelsesprosessen følger for øvrig Personalreglementets bestemmelser om grunnlaget for den sakkyndige bedømmelsen, bedømmelse av søkernes pedagogiske kvalifikasjoner, intervju og innhenting av referanser, og ansettelse i Ansettelsesutvalget

Ved ansettelse av innstegskandidater skal ordinær arbeidsavtale benyttes. I tillegg skal det utarbeides et tilleggsavtale der partenes forventninger og krav fremgår. I denne delen av arbeidskontrakten spesifiseres de kravene kandidaten skal oppfylle i løpet av åremålsperioden, hvilke krav kandidaten kan bli pålagt å oppfylle, samt hvilken bistand virksomheten skal yte for at kandidaten skal kunne oppfylle kravene. 

Instituttleder har ansvar for at kandidaten har tilstrekkelig med undervisning og eventuelt andre meritterende oppgaver i løpet av åremålsperioden og at forholdene ellers er lagt til rette.

Kandidaten har ansvar for å melde ifra dersom forutsetningene for stillingen endres eller det oppstår problemer rundt oppfyllelse krav som er nedfelt i tilleggsavtalen.

Dersom spesielle forhold gjør det nødvendig, kan tilleggsavtalen justeres. Korrespondanse knyttet til dette skal følge saken frem til sluttbehandling i Ansettelsesutvalget.

Midtveisevaluering #

Instituttleder har ansvar for at det gjennomføres en midtveisevalueringen av kandidaten.

Slik evaluering skal innledes når kandidaten har vært ansatt i tre år og skal være avsluttet senest seks måneder etter påbegynt evaluering.

Instituttleder nedsetter evalueringskomité etter forslag fra fagmiljøet. Komiteen består av minimum to medlemmer med professorkompetanse innen det aktuelle fagområde. Medlemmene kan være ansatt ved instituttet, men minst ett medlem skal være fra en annen utdanningsinstitusjon.

Evalueringen skal sikre at kandidaten blir målt etter de samme kriterier og terskler som ved den senere sluttevalueringen. Midtveisevalueringen skal ha høy kvalitet og gjennomføres på en ryddig og etterprøvbar måte, og sikre forutsigbarhet knyttet til de justeringer kandidaten eventuelt får beskjed om å måtte gjennomføre for å få fast ansettelse.

Evalueringen skal ta utgangspunkt i tilleggsavtalen som ble inngått ved ansettelsestidspunktet, og skal munne ut i en rapport. Rapporten skal inneholde både en vurdering av status, hvilke justeringer kandidaten eventuelt må gjøre for å oppfylle kravene spesifisert i arbeidskontrakten, og konkludere med en tilbakemelding til kandidaten.

Kandidaten skal gis anledning til å kommentere rapporten, og eventuelle kommentarer skal vurderes av evalueringsutvalget. Dekan legger frem rapporten og eventuelle kommentarer i ansettelsesutvalget til orientering.

Sluttevaluering #

Instituttleder har ansvar for at en sluttevaluering av kandidaten blir gjennomført. Sluttevalueringen gjennomføres av en sakkyndig komité.

Instituttleder oppnevner de sakkyndige etter forslag fra fagmiljøet og etter reglene i § 1 (3). Bedømmelseskomiteen skal nedsettes senest 1 år før utløpet av åremålet, og sluttevalueringen skal være ferdig senest tre måneder før åremålsstillingen utløper.

Sluttevalueringen skal ta utgangspunkt i de faglige forutsetninger som ble lagt til grunn ved inngåelse av arbeidsavtalen og den tilbakemelding kandidaten fikk ved midtveisevalueringen.

Kandidaten skal gis anledning til å kommentere sluttevalueringen med en frist på 14 dager. Eventuelle merknader sendes den sakkyndige komiteen for uttalelse.

Tidlig sluttevaluering #

En institusjon kan gi tillatelse til at en ansatt på innstegsvilkår ber om en forsert sluttevaluering før åremålsperioden utløper. En slik sluttevaluering kan, etter kandidatens ønske, skje selv om vedkommende ikke har fått den oppfølging og veiledning som skal gis etter § 3, § 4 og § 6. Kandidaten må søke skriftlig om å bli sluttevaluert etter § 5 før åremålsperiodens utløp. Dersom evalueringen viser at kravene i arbeidsavtalen er oppfylt, gis kandidaten fast ansettelse etter § 7. Institusjonen avgjør om kandidaten kan be om en ny sluttevaluering med mulighet for fast ansettelse om den forserte bedømmingen ender med negativt resultat for vedkommende.

Innstilling og ansettelse #

Innstilling gis på bakgrunn av sluttevalueringen og eventuelle kommentarer, samt vurderinger av pedagogiske kvalifikasjoner. Resultatet av intervju og innhenting av referanser fra da kandidaten begynte i stillingen skal følge saken.

Ansettelsesutvalget treffer på bakgrunn av dette eventuelt vedtak om fast ansettelse.

På bakgrunn av stillingens særvilkår kan det i spesielle tilfeller skje at kandidaten blir vurdert av bedømmelseskomiteen som professorkompetent, men uten å oppnå de tilleggskravene som er knyttet til innstegsstillingen. Ansettelsesorganet skal i slike tilfeller ikke ansette, men likevel kunne godkjenne bedømmelsen som er gjort.

Rutine for registrering i Paga #

Ansatte i midlertidige stillinger skal registreres med korrekt midlertidighetshjemmel i Paga. For ansatte i innstegsstillinger vil det si midlertidighetshjemmel «Innstegsstillinger (univl. § 6-4, jf. Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår § 2)». Korrekt registrering er viktig for å ha oversikt over denne typen stillinger. Institusjonen er pålagt å rapportere årlig, både på åremålsstillinger generelt, og innstegsstillinger spesielt.

Prosjektserie #

For å holde oversikt over stillingene i forhold til rapportering til Kunnskapsdepartementet, er det satt av egne prosjektserier til disse. For stillingene finansiert av rektor er det satt av en egen serie under finansieringskategorien «NTNU Toppforskning» (RSO), mens det er satt av en egen serie interne driftsprosjekt for de prosjektene fakultetene finansierer av egen ramme. Prosjektene i begge serier er merket «Innstegsstillinger» i feltet for NFR-program. Disse stillingene, både de som finansieres av rektor og de som finansieres av fakultet, opprettes fra sentralt hold. For opprettelse av prosjekt, vennligst kontakt Øyvind Toldnes ved seksjon for økonomirådgivning og Ruth Hagen Rødde ved rektors stab. Dersom man har personer ansatt på innstegsvilkår utenom disse prosjektseriene, ber vi om at det tas kontakt for opprettelse av prosjekt innenfor aktuell prosjektserie for disse også.

Lovverk #

Kontakt #

4 Vedlegg
4774 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)