Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera

Informasjon til ansatte om innlevering, sensur, trykk og publisering av karaktergivende oppgaver (master, bachelor, mm.) i Inspera Assessment fra høsten 2018.  

Temaside om digital eksamen (for ansatte)

Masteravtaler i SharePoint #

Alle masterstudenter ved NTNU kan nå fylle ut sin masteravtale i SharePoint. unntak for studenter ved HF- og SU-fakultetet, som ikke benytter denne. Ferdigstilte avtaler skrives ut fysisk på papir, signeres av relevante parter, og leveres manuelt til administrasjon for behandling/arkivering som tidligere.

Administrativt ansatte ved institutt kan be om brukerrettigheter for å ha innsyn i hva som til enhver tid er registrert på tvers av virksomheten, men da med filtermuligheter for å se på eget institutt; dette er et tilbud utviklet med bakgrunn i at mange behøver en oversikt over status for sine studenter, selv om dette ikke er de ferdig signerte og arkiverte masteravtalene. 

En videre digitalisering med digital godkjenning/signering og arkivering planlegges, men er ikke tidsfestet.

Innlevering i Inspera Assessment #

Fra høsten av vil Inspera Assessment (IA) være systemet som brukes for innlevering av karaktergivende studentoppgaver, inkludert bachelor- og masteroppgaver. For studenten vil innlevering av en avhandling av type bachelor eller master fungere på samme måte som ved innlevering av en hjemmeeksamen; han/hun logger inn på Inspera med sin NTNU-bruker (Feide), og leverer avhandlingen sin via prøven som er opprettet på bachelor/masteremnet. Ved oppretting av prøven benyttes mal for master eller bachelor, og disse inneholder et oppgavesett som IKKE skal endres på. Oppgavesettet består av tre deler: 

  • Del 1: skjema der studenten registrerer nødvendige metadata for sensur- og arkiverings-/publiseringsprosessen
  • Del 2: Innleveringsoppgave for selve oppgaven i .pdf-format
  • Del 3: Innleveringsoppgave for eventuelle vedlegg i .zip-format. 

Automatisk arkivering og publisering #

Det er opprettet egne maler for bacheloroppgaver («Bacheloroppgave») og masteroppgaver («Masteroppgave») med tilhørende oppgavesett. Det er viktig at man ikke gjør endringer i oppgavesettet (dette vil kunne ødelegge for automatisk arkivering, publisering, tilbakeføring av tittel til FS, etc.) Merk at en innlevering som ikke benytter korrekt oppgavesett heller ikke vil ha tilknyttet automatikk.

Tilbakeskriving av tittel til FS #

Tittel som oppgis i IA ved innlevering vil tilbakeføres til korrekt felt i FS, og dette vil overskrive det som eventuelt måtte stå i FS fra før av. Dette betyr at tittelen man oppgir ved innlevering vil være den endelige som også kommer på vitnemålet.

DAIM avvikles #

DAIM er nå (fra 3. desember 2018) stengt for innlevering. Tidligere (1. juli) ble også DAIM lukket for muligheten til å starte nye prosesser.

Sensorer skal laste ned oppgaver og vedlegg fra DAIM, og DAIM som sådan blir derfor ikke slått av fullstendig før vinteren 2019.

Overføring av båndlagte oppgaver som ikke skal være offentlig tilgjengelig, men som ligger i DAIM per i dag, blir utført før DAIM slås av. 

Alt som allerede er i DAIM vil ivaretas; et eget avviklingsprosjekt (kontaktperson: Jan Grønsberg) adresserer dette, og informasjon om dette vil komme fra dem. 

Rutinebeskrivelser #

Alt av informasjon for ansatte skal finnes på temasiden for digital eksamen. Om denne er mangelfull eller feil på noen måte, ikke nøl med å ta kontakt.

Sensorer #

Valg av sensor og oppsett av kommisjoner må være på plass innen sensur skal foregå. Dersom kommisjoner mangler vil ikke innleveringen være klar for vurdering. Informasjon om hvordan dette foregår, inkludert rutiner for registrering av eksterne sensorer, finnes på temasiden.

Arkivering og publisering #

Utfyllende om dette temaet ligger på siden om publisering og båndlegging av oppgaver. Alt som skal publiseres i NTNU Open (NTNU sitt institusjonelle arkiv) vil skje automatisk så snart en karakter er endelig. Oppgaver som har utsatt publisering/er klausulert vil mellomlagres inntil publisering på riktig dato. Oppgaver som studenten selv ikke ønsker publisert vil kun bli arkivert. Metadata vil uansett være tilgjengelig. 

Unntak er oppgaver med fortrolig informasjon; disse skal ikke gjennom denne digitale løypen i det hele tatt.

Utsettelser #

Hvis en student trenger utsettelse av en eller annen årsak, så skal dette legges inn i «Student Samlebilde» i FS. For å få utsettelsen over til Inspera må man trykke på «Oppdater nå» øverst på prøvesiden.En veileder kan ikke gi utsettelse på en mastergradinnlevering; i følge studieforskriften har ikke veileder mandat til å innvilge utsettelser. Merk at dersom prøven er koblet fra FS (typisk ved gruppeoppgaver), så vil ingenting overføres fra FS lengre (naturlig nok). Da må utsettelser legges inn i Inspera, og da i antall minutter (som er utrolig krøkkete, men slik fungerer det fortsatt i Inspera).

Trykk #

Mange har vært vant med automatisk trykking av et gitt antall eksemplarer for hver leverte masteroppgave. I den nye prosessen skjer ikke dette. 

En student kan velge å trykke sin oppgave, og kostnaden må bæres av studenten selv. En student vil betale der og da som i en annen nettbutikk.

Merk at dersom studenten er lovt x antall eksemplarer av NTNU på et tidspunkt (f.eks. i en emnebeskrivelse), så skal NTNU dekke denne kostnaden.

Kontakt oss #

Kontakt oss i Prosjekt for digital vurderinge-post, enten det gjelder spørsmål, ønsker eller andre tilbakemeldinger.

FAQ - spørsmål og svar #

Automatisk sluttdato er feil #

Q: Studenter på vårt studieprogram får feil automatisk satt sluttdato ved registrering av masteravtale i SharePoint. Hva er galt?

A: Beregning av sluttdato er dessverre kun granulerbart ned på instituttnivå, og ikke på studieprogram. Dette betyr at noen studieprogram vil få feil beregning av dato. Man kan velge å skru av beregningen per institutt (ta i såfall kontakt), eller så kan studenter sette sluttdatoen manuelt i avtalen.

Tilpassede masteravtaler #

Q: Vil det være mulig med tilpassede masteravtaler på fakultets- eller instituttnivå?

A: Ja. Vi etterstreber å ha en generell masteravtale for hele NTNU, men ved behov er det mulig med tilpasninger på instituttnivå. 

Plagiatkontroll av båndlagte dokumenter #

Q: Det vil leveres masteroppgaver som ikke skal være åpent tilgjengelige, hvordan løses plagiatkontroll for disse?

A: Ordinær plagiatkontroll (NTNU benytter Urkund) innebærer at dokumenter som gjennomgår kontroll også lagres hos Urkund, og videre blir brukt som kildedokument til kontroll av nye dokumenter. Det er i Urkund mulig å utelukke et dokument for søk umiddelbart fra det er levert. Dette innebærer at det ikke vil bli brukt i noen søk, hverken internt ved institusjonen eller eksternt. Analysen vil da kun være tilgjengelig for den ansvarlige som har sendt inn dokumentet, men samme person kan ikke laste ned dokumentet. Selve dokumentet vil være slettet fra serverne hos Urkund etter 4 uker, og rapporten vil ligge i to år, evt. inntil en administrator sletter den. Denne funksjonaliteten planlegges produkssjonssatt 5. oktober 2018.

Oppgaver med fortrolig informasjon #

Q: Hva skal man gjøre med oppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt (reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13.)?

A: Slike skal må unntaksbehandles; de skal ikke leveres i Inspera Assessment, på lik linje med at de ikke bør legges ved i e-post, ol. NTNU ber om at oppgaver med gradert informasjon kun behandles elektronisk av systemer som er vurdert og godkjent for denne informasjonskategorien; ved NTNU betyr dette kun arkivsystemet Ephorte. Det er forutsatt at systemet som brukes for digital eksamen ved NTNU ikke skal håndtere konfidensiell/gradert informasjon. I risikovurderingene som er gjort, er det forutsatt unntakshåndtering fra institusjonene for oppgaver, besvarelser og andre informasjonselementer som inneholder gradert informasjon. Det står også mer om dette her.

Individuelle frister #

Q: Har Inspera bekreftet at individuelle frister er på plass i tide? Vil Inspera automatisk hente info om individuelle frister fra vurderingsmeldingen?

A: Funksjonalitet for dette er av Inspera planlagt produkssjonssatt 2. november 2018.

Gruppeoppgaver #

Q: Vil det være mulig å skrive oppgaver i par/grupper, hvordan løses dette?

A: Se egen nettside om dette.

0 Vedlegg
8065 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)