Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera

Informasjon til ansatte om innlevering, sensur, trykk og publisering av karaktergivende oppgaver (master, bachelor, mm.) i Inspera Assessment fra høsten 2018.  

Temaside om digital eksamen (for ansatte)

NTNU har cirka 3500 innleveringer av mastergrader årlig, og like mange bacheloroppgaver. Omtrent halvparten av masteroppgavene leveres til og med våren 2018 gjennom  DAIM. DAIM blir nå skrudd av (besluttet av IT på et tidligere tidspunkt, og prosjekt for digital vurdering jobber for å få på plass en løsning for levering av alle karaktergivende studentoppgaver (inkl. bachelor og master) gjennom Inspera Assessment.

DAIM avvikles #

1. juli 2018 ble DAIM lukket for muligheten til å starte nye prosesser. Dette betyr at de som allerede er i en prosess i DAIM fortsatt vil kunne gjøre det de skal i DAIM, men det er ikke lengre mulig å starte på en ny masteravtale.Dette skal nå gjøres her (foreløpig finnes kun en helt generell mal, denne vil oppdateres fortløpende etter at møter er avholdt med fakultetene i løpet av august 2018).

Flere fakulteter og institutter har fram til i dag brukt DAIM som innleveringssystem for masteroppgaver. DAIM avvikles, og har i sommer (2018) begynt prosessen. Man forventer at systemet vil være stengt for all aktivitet innen 1. januar 2019. Alt som allerede er i DAIM vil ivaretas; et eget avviklingsprosjekt adresserer dette, og informasjon om dette vil komme fra dem.

Innlevering #

Fra høsten av vil Inspera Assessment (IA) være systemet som brukes for innlevering av karaktergivende studentoppgaver, inkludert bachelor- og masteroppgaver, ved NTNU. En student vil møte IA på samme måte som på enhver digital eksamen, med innlogging gjennom Feide, og innlevering i form av en prøve. En oppgaveinnlevering er en prøve, et oppgavesett, som består av selve innleveringen av en oppgave og eventuelle vedlegg, samt at studenten må skrive inn nødvendige metadata for sensur- og publiseringsprosessen. 

Egne maler i Inspera #

Det er opprettet egne maler for bacheloroppgaver («Bacheloroppgave») og masteroppgaver («Masteroppgave»). Om tiltenkt funksjonalitet for slike oppgaver, som f.eks. automatisk arkivering, publisering, tilbakeføring av tittel til FS mm. skal fungere, så må malene brukes. En vanlig innlevering som ikke benytter riktig mal vil ikke ha tilknyttet samme automatikk.

Rutinebeskrivelser #

I forkant av selve innleveringen vil det være ulike administrative prosesser for ulike roller; rutinebeskrivelser finnes på temasiden for digital eksamen.

Masteravtaler #

For masteroppgaver vil det finnes masterkontrakter i SharePoint som skal fylles ut og leveres; disse vil måtte signeres og leveres manuelt til administrasjon som tidligere. Merk at vi forventer å digitalisere denne flyten i neste runde, men nå har vi hatt fokus på å få opp en erstatning for DAIM, hvor manuell utskrift og signering var løsningen.

Per i dag har vi satt opp en generell masteravtale som kan benyttes, men i løpet av august/september 2018 vil samtlige fakulteter i samarbeid med prosjekt for digital vurdering gjennomgå sine egne avtaler. Da vil masteravtalene skreddersys fortløpende til behovene man finner for det enkelte fakultet og institutt.

Sensorer #

Valg av sensor og oppsett av kommisjoner må gjøres på et tidligere tidspunkt enn før for mange. En kommisjon med sensorer må være på plass for sensur skal skje. Dette innebærer at sensorer må ha kommet gjennom PAGA-løypa i tide til innleveringsfrist. Dersom kommisjoner mangler vil ikke prøven være klar for vurdering.  

Sensur, klage og begrunnelse #

I etterkant av en innlevering vil sensorer utføre sin del av jobben digitalt i Inspera Assessment, noe som medfører ingen forsinkende ledd, samt tydelige frister og rutiner for purring og oppfølging. Prosessen for begrunnelse og klage vil også skje digitalt.

Arkivering og publisering #

Utfyllende om dette temaet ligger på siden om publisering og båndlegging av oppgaver. Alt som skal publiseres i NTNU Open vil skje automatisk så snart sensurprosessen er endelig avsluttet. Når en karakter er endelig vil flyt til publisering for oppgaver som skal tilgjengeliggjøres skje umiddelbart; dette gjennom en flyt til NTNU Open, NTNU sitt institusjonelle arkiv. Unntakene er oppgaver med fortrolig informasjon, som ikke skal gjennom denne digitale løypen i det hele tatt, samt de oppgavene som båndlegges av ulike årsaker, eller som studentene selv ikke ønsker at blir tilgjengelige.

Trykk #

Gjennom DAIM har det vært satt opp automatisk trykking av et gitt antall eksemplarer for hver leverte masteroppgave. I den nye prosessen vil man aktivt måtte velge trykking, og kostnaden må bæres av den som bestiller trykk. En student vil betale der og da med sitt bankkort el., men det jobbes også med en løsning for institutter som fortsatt ser et behov for å trykke oppgaver av ulike årsaker. 

Informasjon #

Rutinebeskrivelser og oppdatert informasjon vil fortløpende i ukene som kommer bli å finne på Innsida, generelt på siden for digital eksamen og digital innlevering, og spesifikt om endringer i den nye prosessen på siden du er på og leser akkurat nå.

Kontakt oss i Prosjekt for digital vurderinge-post, enten det gjelder spørsmål, ønsker eller andre tilbakemeldinger.

FAQ - spørsmål og svar #

Tilpassede masteravtaler #

Q: Vil det være mulig med tilpassede masteravtaler på fakultets- eller instituttnivå?

A: Ja. Vi vil gå gjennom den generelle og eventuelle tilpasninger på fakultetsvise informasjonsmøter ved semesterstart høsten 2018.

Plagiatkontroll av båndlagte dokumenter #

Q: Det vil leveres masteroppgaver som ikke skal være åpent tilgjengelige, hvordan løses plagiatkontroll for disse?

A: Ordinær plagiatkontroll (NTNU benytter Urkund) innebærer at dokumenter som gjennomgår kontroll også lagres hos Urkund, og videre blir brukt som kildedokument til kontroll av nye dokumenter. Det er i Urkund mulig å utelukke et dokument for søk umiddelbart fra det er levert. Dette innebærer at det ikke vil bli brukt i noen søk, hverken internt ved institusjonen eller eksternt. Analysen vil da kun være tilgjengelig for den ansvarlige som har sendt inn dokumentet, men samme person kan ikke laste ned dokumentet. Selve dokumentet vil være slettet fra serverne hos Urkund etter 4 uker, og rapporten vil ligge i to år, evt. inntil en administrator sletter den. Denne funksjonaliteten jobber Inspera nå med å tilgjengeliggjøre, slik at vi kan legge denne bak en egen mal for båndlagte oppgaver.

Oppgaver med fortrolig informasjon #

Q: Hva skal man gjøre med oppgaver som inneholder opplysninger som er undergitt lovpålagt taushetsplikt (reglene om taushetsplikt er nedfelt i forvaltningsloven § 13.)?

A: Slike oppgaver må unntaksbehandles; de bør ikke leveres i Inspera Assessment, på lik linje med at de ikke bør legges ved i e-post, ol. NTNU ber om at oppgaver med gradert informasjon kun behandles elektronisk av systemer som er vurdert og godkjent for denne informasjonskategorien; ved NTNU betyr dette kun arkivsystemet Ephorte. Det er forutsatt at systemet som brukes for digital eksamen ved NTNU ikke skal håndtere konfidensiell/gradert informasjon. I risikovurderingene som er gjort, er det forutsatt unntakshåndtering fra institusjonene for oppgaver, besvarelser og andre informasjonselementer som inneholder gradert informasjon. Det står også mer om dette her.

Individuelle frister #

Q: Har Inspera bekreftet at individuelle frister er på plass i tide? Vil Inspera automatisk hente info om individuelle frister fra vurderingsmeldingen?

A: Dette er ikke på plass ennå. Individuelle frister blir allerede i dag eksportert fra FS (vurderingsmeldingen), men Inspera tar ikke imot dette ennå. Inspera har ikke bekreftet når dette vil være på plass, per medio juni avventer vi tilbakemelding med tidfestelse av denne funksjonaliteten.

Gruppeoppgaver #

Q: Vil det være mulig å skrive oppgaver i par/grupper, hvordan løses dette?

A: Det lages en rutinebeskrivelse for hvordan dette bør settes opp; denne vil bli tilgjengelig her. Kortversjonen er at alt som skal gjøres i FS må fullføres der før FS "kobles fra". Deretter skal administrasjonen inne i Inspera opprette gruppene og sette riktige personer sammen.

0 Vedlegg
2633 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)