Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin

Velkommen til et spennende semester IIIA (emne MD4051) i fjerde studieår hvor du vil få et innblikk i medisinsk forskning. Formålet med hovedoppgaven er å videreutvikle din vitenskapelig og problemorienterte tenkemåte som vil fremme din evne til livslang læring.

Kontaktpersoner #

Semesterkoordinator

Professor: Eva Skovlund

Administrativ kontaktperson

Studiekonsulent Ragnhild Lier

Valg av tema #

I hovedoppgavekatalogen finner du forslag til hovedoppgavetema.  I løpet av august vil hovedoppgavekatalogen være oppdatert. 

Dersom du har egne ønsker for tema/fagområde for hovedoppgaven kan du ta kontakt direkte med fagmiljøene.

Skal du forske? Dette må du vite! #

Forsvarlig gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning
Forskning på personopplysninger som ikke er medisinsk og helsefaglig forskning

Skrive sammen? #

To studenter kan gå sammen om én oppgave og levere en felles besvarelse for bedømmelse. Studenter som samarbeider om å skrive hovedoppgave må gå på samme CMED-gruppe. I tillegg kan flere enn to studenter samarbeide om det samme prosjektet/datamateriale. Da forutsettes det at problemet blir belyst fra flere sider, og resultater i separate arbeider, men fortsatt slik at to og to studenter kan være sammen om en oppgave.

Forskningsprotokoll og prosjektbeskrivelse #

Når du har funnet tema og veileder for hovedoppgaven må du i samarbeid med veileder fylle ut protokoll, og lage en prosjektbeskrivelse. En beskrivelse av hva prosjektbeskrivelsen skal inneholde finner du i Retningslinjer for hovedoppgave.

Retningslinjer for hovedoppgave

Prosjektbeskrivelsen skal ikke leveres før 4. studieår. Det gjøres unntak dersom hovedoppgaven krever REK-godkjenning, men du må ha bestått de tre første årene av medisinstudiet før protokoll og prosjektbeskrivelse kan vurderes.

Forskningsprotokoll for hovedoppgave

Frist for innlevering er 31. januar. 

Forskningsprotokoll og prosjektbeskrivelse leveres elektronisk til postmottak@mh.ntnu.no, OG til ragnhild.lier@ntnu.no.

Vurdering av forskningsprotokoll og prosjektbeskrivelse #

Forskningsprotokoll og prosjektbeskrivelse blir sendt til vurdering, og student og veileder får beskjed om protokollen blir godkjent/revidere og levere på nytt innen 28.februar. Reviderte protokoller sendes på epost til ragnhild.lier@ntnu.no innen 15.mars.

Skjema for vurdering av hovedoppgave

Økonomi #

Studentene kan søke om å få dekt utgifter i forbindelse med arbeidet med hovedoppgaven. Kun utgifter som er direkte relatert til arbeidet med hovedoppgaven, og som har blitt redegjort for og godkjent i forskningsprotokollen, vil bli refundert. Fakultet for medisin og helsevitenskap refunderer inntil 2,500 kr til hver student. Studenter som skal gjøre hovedoppgaven i utlandet, kan søke om refusjon på inntil 20 000 kr. Det vil bli sendt ut en egen e-post til studenter som skal gjøre hovedoppgaven i utlandet.

Form, innhold og omfang #

Hovedoppgaven bør ha en form og et språk som svarer til vitenskapelige artikler.

Skrifttype skal være Times New Roman med linjeavstand 1,5. Det er ikke minimumskrav for antall sider.

Innlevering #

Hovedoppgaven leveres i Inspera. Utfyllende informasjon om innlevering i Inspera finner dere her. Merk at det er masteroppgaver som omtales her, men at de samme retningslinjene og rutinene gjelder for hovedoppgaven også.

Frist for innlevering er 15. januar (CMED1) og 15. juni (CMED2). Studentene vil få mer informasjon om innlevering per e-post.

Utsatt innlevering #

Studenter som oppgir tungtveiende grunner kan få utsatt innleveringsfrist. Søknad om utsettelse skal være bekreftet av veileder og inneholde dato for planlagt innlevering. Sensurfristen vil i slike tilfeller utsettes tilsvarende.

Her finner du skjema for søknad om utsettelse på innlevering av hovedoppgave 

Utfylt og signert skjema sendes til postmottak@mh.ntnu.no, OG som kopi til ragnhild.lier@ntnu.no.  

Sensur #

Frist for sensur er 1. april (gruppe 1) og 1. september (gruppe 2). Fristen forutsetter at oppgaven er innlevert til fristen. Ved innvilget utsatt leveringsfrist, utsettes sensurfristen tilsvarende.

Til veiledere #

Ønsker du å veilede en eller flere hovedoppgavestudenter?

Legg inn forslag til hovedoppgavetema!

3 Vedlegg
24579 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)