Horisont 2020

Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse

Prosess- og rutinebeskrivelser for deltagelse i Horisont 2020 – og programmer i randsonen av H2020 som Joint Technology Initiatives (JTI), Eurostars og ERA-NET.

Kontakt fakultetets EU-rådgiver så snart som mulig hvis du har planer om å delta i en H2020-søknad.

English version: Horizon 2020 - process and procedure descriptions for participation

Se også: Horisont 2020

Godkjenningsrutine #

Godkjenningsrutine for

  • igangsetting av arbeid med søknader
  • innsending av søknad
  • for kontraktsforberedelsesfasen
  • signering av kontraktsdokumenter

Utdypende informasjon følger under.

NB! Det er egne rutiner for søknader til ERC (European Research Council). Kontakt fakultetets EU-rådgiver eller Nina Sindre i rektors stab.

Forankre søknader hos instituttleder #

Det er viktig å forankre søknader med beslutning og godkjenning fra instituttleder på tre nivåer i søknads- og prosjektfasen:

Ved igangsetting av arbeid med søknader #

Ved igangsetting av arbeid med søknader, det vil si når prosjektleder har diskutert og blitt enig med instituttleder om at en aktuell søknad er i tråd med instituttets faglige strategi, og at det er både økonomiske- og personellmessige ressurser tilgjengelig, skal institutt-/enhetsleder bekrefte på skjema for søknadsbekreftelse H2020 at søknaden støttes. Denne bekreftelsen er også nødvendig for å kunne søke PES-støtte.

Før søknad sendes inn #

Før søknad sendes inn, må også BOA-sjekkliste (bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter) signeres (NB! Dette gjelder ikke trinn 1-søknad i 2-trinns søknadsprosesser). På dette stadiet skal detaljert budsjett og aktuelle ressursbehov være klart, og det er viktig at institutt-/enhetsleder og prosjektleder signerer på dette, i tråd med generell rutine for BOA.

Når/hvis søknaden er invitert til kontraktsforberedelser #

Når/hvis søknaden er invitert til kontraktsforberedelser, må det igjen bekreftes på skjema for bekreftelse kontraktsforberedelser H2020 av instituttleder og prosjektleder at vilkårene aksepteres. Eventuelle endringer vil kunne få konsekvenser for muligheten til å gjennomføre prosjektet. Der NTNU er koordinator, må deltagelsen også bekreftes av vertsfakultetets leder for blant annet utløsning av insentivordningene. Der det er deltagere fra flere enn et institutt, skal også andre instituttledere signere skjemaet for bekreftelse av deltagelse.

Signering av kontraktsdokumenter #

Declaration of honour #

Signering av «Declaration of honour» skal gjøres elektronisk av prorektor for forskning Bjarne Foss på vegne av NTNU når alle faglige og administrative forhold er avklart. Når det er klart for å signere varsler EU-rådgiver ved aktuelt fakultet den som er ansvarlig for dette i rektors stab.

Grant Agreement #

Grant Agreement (GA) skal signeres elektronisk av Bjarne Foss.

Consortium Agreement #

«Consortium Agreement» (CA). Fakultetets EU-rådgiver tar kontakt med juridisk rådgiver i rektors stab så tidlig som mulig for eventuell bistand i utarbeidelsen av CA. Utkast og endelig CA skal kvalitetssikres av juridisk rådgiver i rektors stab, før den kan signeres av prorektor Bjarne Foss. Kopi av «Authorisation letter» (pdf) pr. 1. august 2017 legges ved når andre enn Foss må signere.

6 Vedlegg
9570 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)