Hjemmeeksamen i Inspera Assessment våren 2020 - veiledning for ansatte

Grunnet koronasituasjonen, har mange emner fått endret vurderingsform fra skriftlig skoleeksamen til hjemmeeksamen våren 2020 og/eller ved utsatt eksamen i august. På denne siden finner ansatte en oversikt over viktige ting å være spesielt oppmerksomme på når det skal utarbeides oppgavesett og settes opp prøver i Inspera Assessment (IA). Veiledningen er for både vitenskapelig og administrativt ansatte.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Tilbakemeldinger og spørsmål kan sendes til digitaleksamen@sa.ntnu.no

English version - Home exam in Inspera Assessment spring 2020 - guidance for employees

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen | Endret vurderingsform våren 2020

 Logg inn i Inspera Assessment

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.

  

Generell informasjon om hjemmeeksamen #

Håndtegninger eller beregninger #

Hjemmeeksamen med håndtegninger eller beregninger kan tilbys. Studentene må da selv digitalisere besvarelsen sin. Studentene får 15 minutter ekstra eksamenstid til å gjøre dette. Emneansvarlig kan be om ytterligere ekstratid for sitt emne. Her finner du informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne levere håndtegninger.

Bruk av håndtegninger eller beregninger må meldes inn her.

3.-partsprogramvare #

Om faglærer ønsker at studentene skal benytte programvare under eksamen, må dette avklares med IT/Eksamenskontoret i god tid før eksamen. Dette slik at vi kan forsikre oss om at studentene har tilgang på programvaren/tjenesten - og at brukerstøtten er forberedt. Dette gjelder også programvare studentene forventes å ha på sine private maskiner. Det vil bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Faglærer må sørge for god informasjon til studentene hvor det stilles krav til forberedelse. Studentene forventes å teste eventuell programvare i forkant av eksamen, og bes om å melde fra om eventuelle problemer de har i god tid før eksamen til IT-Støtten.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne laste opp filer.

NB! Fristen for å melde inn ønske om programvare var tirsdag 14. april. Dersom du likevel ønsker å bruke tredjeparts programvare på din eksamen, send en e-post til digitaleksamen@sa.ntnu.no. Det er ikke sikkert vi kan innfri ønsket ditt.

Eksterne digitale ressurser og nettsider #

På en hjemmeeksamen vil studentene ha fri tilgang til alle kilder, herunder alle tilgjengelige nettressurser. Vær oppmerksom på at en ekstern nettressurs kan bli utilgjengelig under eksamen, at innholdet kan bli endret, eller at innhold kan være lisensbelagt og tilgangsbegrenset. Opplenking til eksterne ressurser bør derfor ikke skje ukritisk. Vi anbefaler at innhold, som er kritisk for gjennomføring av hjemmeeksamen, lastes opp i Inspera Assessment som del av oppgavesettet. IT/Eksamenskontoret kan ikke garantere for tilgjengeligheten av eksterne digital ressurser. Trenger du råd, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no.  

Lovdata #

Lovdata ønsker oversikt over omfanget av bruken av tjenesten i eksamensperioden. Hvis du legger opp til bruk av Lovdata, må det meldes inn.

Meld inn bruk av Lovdata her.

Faglærer #

Alle studenter skal kunne forvente å få sine prestasjoner vurdert med utgangpunkt i det læringsutbyttet som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Når vurderingen i mange emner nå får en annen form enn opprinnelig planlagt, er det viktig at du som faglærer tenker nøye gjennom hvordan du på best mulig måte kan 

 1. Teste studentenes læringsutbytte innenfor de nye rammebetingelsene
 2. Sikre en trygg eksamensgjennomføring for studentene slik at de er i stand til å besvare eksamen innenfor tilmålt tid og at de prøves i fag, ikke tekniske IT-ferdigheter
 3. Gir sensor en god gjennomføring av sensur
 4. Forhindre fusk

På wikisiden Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment, finner du en generell, utfyllende brukerveiledning for hvordan du lager et oppgavesett i IA. Eksamenskontoret anbefaler at oppgavesettet utformes med utgangpunkt i et av de skisserte alternativene under.

Her finner du et opptak av et webinar om opprettelse av oppgavesett i Inspera Assessment.

Anbefalt utforming av oppgavesett ved hjemmeeksamen #

 • Alle hjemmeeksamener skal ha forside som følger en gitt mal.
 • Håndtegninger og beregninger bør leveres i PDF-format. Dette er enkelt for studentene og gir en god brukeropplevelse for sensor. Bildeformat kan vurderes om det er svært viktig med svært høy bildekvalitet. Zip-filer kan vurderes om studentene også skal levere andre filer enn kun håndtegninger og beregninger.
 • Hvis en oppgave skal besvares med håndtegninger eller beregninger bør oppgaven i sin helhet leveres i PDF-format. Dette gir en bedre brukeropplevelse for sensor enn om studentene skriver deler av svaret i Inspera og leverer håndtegninger eller beregninger som et filvedlegg.
 • Om antallet oppgaver hvor studentene skal svare med håndtegninger eller beregninger er høyt, bør du vurdere om hele besvarelsen skal leveres samlet som 1 PDF-fil. Dette slik at studentene ikke skal måtte bruke store deler av sin eksamenstid på å lage mange PDF-filer og/eller risikere feil med opplasting av filene.
 • Oppgavesettet bør utarbeides som enkeltoppgaver i Inspera da dette gir best brukeropplevelse for studentene og for sensor. Dette er spesielt viktig om eksamen skal besvares uten håndtegninger og/eller beregninger. Om hele besvarelsen skal skrives for hånd og leveres som 1 PDF-fil kan oppgavesettet også utarbeides som 1 PDF-fil, som beskrevet under "Filopplasting" på denne siden.

Følgende er eksempler på hvordan oppgavesettene kan utarbeides. Andre varianter er mulig:

Beskrivelse FordelerUlemper
Et oppgavesett som i sin helhet besvares med oppgavetyper i Inspera Assessment, uten filopplasting.

Alle oppgavetyper i Inspera kan benyttes, bortsett fra filopplasting - både automatisk rettede og manuelt rettede oppgaver kan brukes.

Lenke til eksempel med anbefalinger.
Egner seg svært godt for hjemmeeksamen uten håndtegninger og/eller beregninger. Tegneverktøyet og innsetting av formler i i IA kan benyttes

God brukeropplevelse for student og sensor. Student og sensor kan enkelt navigere mellom oppgavene. Sensor kan sensurere 1-og-1 oppgave for alle studentene og sette poeng på hver enkelt oppgave i IA.
Ikke mulighet for håndtegninger og beregninger, ut over det man kan få til i editor/tegneverktøy i IA
IA-eksamen med et fåtall individuelle filopplastingsoppgaver (PDF)

Alle oppgavetyper i IA kan benyttes. Både automatisk rettede og manuelt rette oppgaver. Antallet oppgaver med håndtegninger eller beregninger bør begrenses.

Lenke til eksempel med anbefalinger.
God brukeropplevelse for student og sensor, som over.

Mulig med håndtegninger og beregninger.
Ikke egnet for mange oppgaver med håndtegninger og beregninger.
Oppgavesettet er 1 vedlagt PDF-fil og besvarelsen leveres som 1 PDF-fil.

Lenke til eksempel med anbefalinger.
Egner seg for besvarelser med et stort antall beregninger og/eller håndtegninger

Enkel utforming av oppgavesett for faglærere som ikke er kjent med IA
Dårlig brukeropplevelse for student og sensor i bruk av IA. Verken student eller sensor kan benytte seg av verktøy i IA. Sensur må skje gjennom nedlasting av besvarelsene.

Verdt å vite #

 • I Inspera Assessment kan man ikke sette noen tidsbegrensning per oppgave/seksjon i oppgavesettet. Det er altså ikke mulig å belage seg på eksempelvis en del med flervalgsspørsmål som er tidsmessig avgrenset fra resten av oppgavesettet.  
 • Siden kandidatene ikke sitter i SEB (Safe Exam Browser), er det ikke mulig/hensiktsmessig å benytte funksjonaliteten «deaktiver naviger tilbake-knappen» som gjør oppgavesettet «enveiskjørt». Ved å lukke nettleseren og åpne prøven på nytt, vil kandidatene uansett kunne starte forfra igjen og dermed få tilgang til alle oppgavene på nytt.
 • Hvis oppgavesettet legges opp slik at oppgavene besvares direkte i Inspera, er det mulig å gi studentene et gitt antall oppgaver (tilfeldig uttrekk) innenfor en seksjon i oppgavesettet. Dette forutsetter at alle oppgavene i seksjonen har samme makspoengsum. Dette vil kunne redusere effekten av potensielt samarbeid mellom kandidatene, men vil samtidig kreve mer av deg som oppgaveforfatter, da det må utarbeides langt flere oppgaver enn om alle kandidatene får det samme utvalget.
 • Maks filstørrelse per filopplasting er 35 GB.
 • Kandidaten får ikke lastet opp filer etter at prøvetida har utløpt.
 • Plagiatkontroll er aktivert på alle hjemmeeksamener i IA.

Faglige/pedagogiske aspekter - hvor kan jeg søke råd? #

Med alle hjelpemidler tilgjengelig og mulighet for kommunikasjon mellom kandidater, må du tenke annerledes rundt utforming av eksamensoppgavene enn ved skriftlig skoleeksamen. Hvordan kan du utforme oppgavene på en slik måte at kandidatene ikke vil ha utbytte av eksterne ressurser og kommunikasjon med hverandre? Eller motsatt – hvordan kan du utfordre kandidatene til å bruke eksterne ressurser til å løse oppgaven?

For en oversikt over tilgjengelige opplæringsressurer fra våren 2020, se Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte.

Team for erfaringsutveksling om digital eksamen #

Det er opprettet et Team i O365 som er tenkt som en åpen samhandlingsplattform for faglærere, der dere kan lufte tanker, ideer og erfaringer. Bli medlem av team for Erfaringsutveksling digital eksamen. NB! Teamet er åpent for hele NTNU, så ikke del eksamenssensitiv informasjon.

Hvordan informere studentene - om hva? #

Eksamenskontoret vil i forkant av hovedperioden gå ut med generell informasjon om hjemmeeksamen til alle studenter. Institutt/emneansvarlig må likevel sørge for å gi kandidatene all relevant informasjon som gjelder spesifikt for den enkelte eksamen. Dette skal skje i god tid før eksamen, senest en uke før eksamensdato. All informasjon skal gis både i Blackboard og på e-post, for å sikre at den når ut til alle, inkludert privatister som ikke har tilgang til Blackboard. Informasjonen bør inneholde følgende punkter: 

 • Henvisning til eller gjentagelse av den generelle informasjonen som er gitt fra Eksamenskontoret, gjerne med særlig vekt på oppfordringen om å avlegge en demoprøve på inspera.ntnu.no og orienteringen om plagiat/juks. 
 • Informer om at hvilke krav som vil bli stilt til kildehenvisninger.
 • Gi studentene en indikasjon på hvilken type oppgavesett det legges opp til (ref. de skisserte alternativene over).
  • Hvis oppgavesettet inneholder én eller flere filopplastingsoppgaver, bør studentene sette seg inn i hvordan de fjerner forfatterinformasjon fra fila de skal levere.
  • Hvis kandidatene skal levere flere filer som .zip, bør det opplyses om på forhånd, så de kan gjøre seg kjent med hvordan dette gjøres.
  • Hvis det legges opp til bruk av håndtegninger, skal dette opplyses om i god tid, så studentene kan sikre at de har nødvendig utstyr og tilstrekkelig kompetanse.  Se informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

Feil i oppgavesettet - hva gjør jeg? #

 • Hvis du oppdager en feil i oppgavesettet ditt etter at du har delt det med hovedansvarlig (administrativ ressurs), men før eksamen har startet
  1. Rett feilen i oppgavesettet.
  2. Kontakt hovedansvarlig/administrativ kontaktperson ved instituttet ditt og be om at oppgavesettet blir oppdatert til siste versjon i prøven.
 • Det er ikke mulig å gjøre endringer i et oppgavesett som er knyttet til en pågående prøve. Hvis du oppdager feil i oppgavesettet ditt etter at eksamenen er i gang, gjelder følgende rutine: 
  1. Kontakt IT/Eksamenskontoret (tlf. 73 59 66 01) så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
  2. IT/Eksamenskontoret bistår med å sende melding til kandidatene i IA. For å sikre at alle kandidater får varsel, vil det i tillegg bli sendt SMS til samtlige kandidater om at de har mottatt et varsel i Inspera.
  3. Faglærer skal i samråd med Eksamenskontoret vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.

Sørg for god kvalitetssikring av oppgavesettet på forhånd, så unngår vi slike tilfeller.

Hovedansvarlig/administrativ ressurs #

Din rolle som hovedansvarlig for Inspera-prøver i emner som har fått endret vurderingsform til hjemmeeksamen, vil i stor grad sammenfalle med ordinære rutiner. Det er likevel noen små avvik å være oppmerksomme på.

Sjekkliste hovedansvarlig #

 • Opprett prøven på vanlig måte, som beskrevet på siden Opprett prøve i Inspera Assessment. Bruk en av de to prøvemalene for "Hjemmeeksamen (endret vurd.form)", som er nærmere beskrevet på siden Prøvemaler i Inspera Assessment.
 • Se over prøveinnstillingene 
  • Plagiatrapporter skal være aktivert (dette er standard i malen) 
  • SEB skal ikke være aktivert (standard)
  • Automatisk innlevering (standard) skal være aktivert på alle hjemmeeksamener, også de uten filopplasting
 • Knytt riktig oppgavesett til prøven og se over at det tilfredsstiller gitte krav og anbefalinger
  • Er det laget forside/infoside i henhold til anbefalt mal? Er nødvendig informasjon lagt inn, og eventuell overflødig informasjon fjernet?
  • Skal kandidatene svare direkte i Inspera, eller skal kandidatene laste opp fil(er)? Er det i så fall opprettet en filopplastingsoppgave, så kandidaten har et sted å levere? 
  • Hvor mange filopplastingsoppgaver er det i oppgavesettet? Hvis det er flere filopplastingsoppgaver, er det nødvendig, og har i så fall kandidatene fått informasjon om dette på forhånd?
  • Hvis det skal inngå håndtegninger i besvarelsen, er det tilstrekkelig opplyst om hvordan kandidatene skal gå fram?
 • Se over innstillingene i fanen Design
  • Har faglærer forhåndsdefinert innstillinger for oppgavesettet? I så fall kan du klikke "Hent fra oppgavesett"
  • Hvis ikke, er det nødvendig/ønskelig å skjule oppgavetittel, aktivere flagging eller vise maksimal poengsum per oppgave?
 • Sett riktig karakterskala. Merk at denne kan avvike fra «normalen» når vurderingsformen har blitt endret. 
 • Eksamenskontoret aktiverer vanligvis ikke hjemmeeksamener, men i tilfellene der hjemmeeksamen er en omgjort skriftlig skoleeksamen, skal disse aktiveres av Eksamenskontoret, det vil si alle hjemmeeksamener med VURDKOMBKODE XHV20.
 • Frist for klargjøring av prøvene er 5 virkedager før eksamensdato

Rutine for håndtering av for sen innlevering #

Kandidater som av en eller annen grunn ikke får lastet opp alle filene sine innen eksamenstida utløper og prøven i Inspera stenger, skal kontakte Orakel, ikke instituttet. Orakeltjenesten har fått en egen instruks for hvordan slike tilfeller skal håndteres. Av hensyn til likebehandling, skal ikke instituttene åpne for ny innlevering for kandidatene.

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no 

Generelle henvendelser: 73 59 66 00

Umiddelbar hjelp ifm. pågående eksamen: 73 59 66 01

3 Vedlegg
8990 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)