Helseundersøkelse

Helseundersøkelse kan være aktuelt for ansatte og studenter som kan bli utsatt for skadelige påvirkninger i arbeidet.

English version: Medical examination

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Arbeidsplassen din #

Arbeidet og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at du ikke blir utsatt for skadelige påvirkninger. Helseundersøkelse skal forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Linjeleder skal sørge for at ansatte og studenter som utsettes for skadelige påvirkninger får tilpasset helseundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten bistår linjeleder med å overvåke og kontrollere ansattes/studenters helse med hensyn til arbeidssituasjonen. Bedriftshelsetjenesten kan også bistå ved utvelgelse av ansatte og studenter som trenger helseundersøkelse. 

Når er helseundersøkelse aktuelt #

Helseundersøkelse er et forebyggende tiltak, og skal finne sted før arbeid med en av de angitte faktorene starter.

Du har rett til helseundersøkelse dersom du er nyansatt, og skal arbeide med en eller flere av faktorene i listen nedenfor. Senere vil det kunne bli behov for oppfølgende helseundersøkelser hvis risikovurdering viser at du kan bli eksponert for en eller flere av faktorene som er listet opp nedenfor. I tillegg kan det bli behov for ekstra oppfølging dersom det har skjedd et avvik.

Faktorer som utløser rett til helseundersøkelse:

 • Farlige kjemikalier og gasser: Kjemikalier som kan være farlig for sikkerhet og helse, som kreftfremkallende, arvestoffskadelig, giftige eller etsende, nanomaterialer, bly og blyforbindelser. Helseundersøkelse kan være aktuelt for alle som framstiller, pakker og håndterer avfall fra farlige kjemikalier, eller rengjør utstyr og håndterer søl fra farlige kjemikalier. For mer informasjon - se kjemikalier og gasser. Arbeid med kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier, bly og blyforbindelser kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker som kommer i kontakt med dem. Biologiske faktorer kan forekomme naturlig eller være genmodifiserte. Helseundersøkelse er blant annet aktuelt for ansatte og studenter som arbeider i forsøksdyravdelinger eller oppholder seg i rom der arbeidet foregår. Du som arbeider med forsøksdyr har økt risiko for å utvikle allergi, spesielt hvis du har eller har hatt annen allergi. Forsøksdyrallergi utvikler seg oftest i løpet av første to årene i arbeid med dyr. Det er viktig å kartlegge forholdene for den enkelte, samt iverksette vernetiltak for å redusere eksponeringen. For mer informasjon - se arbeid med biologiske faktorer og arbeid med forsøksdyr. Arbeid med biologiske faktorer kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Helsefarlig støv: Organisk støv som papirstøv, trestøv, støv fra dyr, fôr og strø. Metallstøv, røyk, støv fra stein eller sand, tørr mørtel og betong. For mer informasjon - se støv. Arbeid med trestøv kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Asbest: Asbestfibre og asbeststøv. NTNU skal ha register over alle arbeidstakere og studenter som skal gjennomgå helseundersøkelse på grunn av at de kan bli eller har vært eksponert for asbestfiber i arbeid for NTNU (ihht. Forskrift om utførelse av arbeid § 4-13). Se mer informasjon om eksponeringsregister.
 • Hørselskadelig støy: Støy er uønsket lyd. For å avgjøre om støyen er skadelig eller ikke, blir det tatt hensyn til lydstyrken, hvor lenge støyen varer, hvor ofte man blir utsatt for støyen og om det er impulsstøy (smell). Arbeidstakere som utsettes for støy over grenseverdiene skal gjennomgå helseundersøkelse (hørselskontroll). For mer informasjon - se støy.
 • Varmt arbeid: Bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider der det blir brukt åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr. For mer informasjon - se varmt arbeid.
 • Stråling: Helseundersøkelse skal gjennomføres dersom du kan overskride gitte grenseverdier for eksponering, eller dersom risikovurdering viser at arbeidet kan medføre helserisiko. Helseundersøkelse skal gjennomføres før slikt arbeid igangsettes. For mer informasjon - se arbeid med strålekilder og optiske strålekilder og synsundersøkelse. Arbeid med ioniserende stråling kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.
 • Dykking: Dykkeoperasjoner: Arbeid der mennesker oppholder seg under vann eller utsettes for økt trykk fra omgivelsene.
 • Bergarbeid: Brytning av berg, inkludert kontroll, rensk og sikring av berget. Lasting og transport av sprengt stein innenfor arbeidsplassen omfattes. NTNU skal ha eksponeringsregister over arbeidstakere og studenter som utsettes for helsefarlige stoffer ved bergarbeid. 
 • Arbeid ved avløpsanlegg: Håndtering, henting og transport av avløpsslam.   

Du skal ha tilbud om helseundersøkelse hvis du:

 • Arbeider om natten.
 • Utsettes for mekaniske vibrasjoner.

Ansvarsforhold #

Linjeleder #

 • Sørg for risikovurdering før nye arbeidsoppgaver, eksperimenter og forsøk blir satt i gang.
 • Meld fra til Bedriftshelsetjenesten om behov for helseundersøkelse av ansatt eller student.

Ansatt og student #

Helseundersøkelsen #

 • Bedriftshelsetjenesten skal undersøke ansatt/student og/eller gi ansatt/student samtale med bedriftslege og/eller bedriftssykepleier, samt orientere om vernetiltak.
 • Studenter på lavere grads nivå som deltar i undervisning (laboratoriekurs eller annen praktisk undervisning) som innebærer arbeid med faktorer som utløser krav om målrettede helseundersøkelser: Generell informasjon om helsefare og orientering om vernetiltak kan gis i forelesningsformat (for eksempel innbakt i allerede eksisterende HMS-opplæring). Gruppeundervisning kan også være aktuelt for andre typer grupper enn studenter på lavere grads nivå.
 • Yrkeshistorie, tidligere og nåværende eksponering og eventuelle arbeidsrelaterte sykdommer/plager vil bli kartlagt.
 • Medisinske undersøkelser gjøres ut fra aktuell eksponering, for eksempel hørselstest, pusteprøve (spirometri), blodprøver, røntgen av lunger.
 • Viser undersøkelsen at det kan være arbeidsrelatert helseskade, skal ansatt/student henvises til spesialist for videre utredning.
 • Helseundersøkelse gjentas med jevne mellomrom, alt etter hva du utsettes for og hvor ofte du er eksponert. Behovet vurderes av bedriftslegen.
 • Hvis du arbeider med humant materiale og har risiko for å bli smittet av hepatitt B, får du tilbud om vaksine mot hepatitt B.
 • Hvis du arbeider med levende dyr og/eller jord får du tilbud om vaksine mot stivkrampe (tetanus).
 • Hvis du arbeider med avløpsvann og/eller kloakk får du tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe (tetanus), polio og hepatitt A (hepatitt B).

Tillegg ved arbeid i forsøksdyravdelinger:

 • Pusteprøve (spirometri) og allergiprøve (blodprøve) for de aktuelle forsøksdyrene gjøres for alle som kommer til helseundersøkelsen.
 • Du skal ha vaksine mot stivkrampe (tetanus). Vaksine blir gitt hvis det er mer enn ti år siden siste vaksine mot stivkrampe ble gitt.
 • Innkalling til oppfølgingssamtale med bedriftslege/bedriftssykepleier, spirometri og allergiprøver etter et halvt år, et år og to år. Videre oppfølging hvis ansatt/student utvikler allergisymptomer (hudkløe og utslett, pustevansker, hoste og pipende pust, nysing og rennende nese, kløe og rennende øyne, røde øyne).
 • Ansatt/student som slutter i arbeidet før to har gått, innkalles til en siste helseundersøkelse.
 • Yrkeshygieniske målinger på forsøksdyravdelingene. 

Du får personlig tilbakemelding om eventuelle funn fra helseundersøkelsen. Dokumentasjon fra helseundersøkelsen blir lagret i din pasientjournal hos Bedriftshelsetjenesten. Opplysningene er kun tilgjengelig for deg og Bedriftshelsetjenesten.

Hvis det er fellestrekk fra flere helseundersøkelser ved samme enhet, gir Bedriftshelsetjenesten generell tilbakemelding om dette til enheten. Det samme gjelder for forebyggende og risikoreduserende tiltak. 

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 26. mars  2013 - HMSR13 - ePhorte 2013/11305

2 Vedlegg
23389 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)