HR-nettverk

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Kommunikasjon

Her finner du en oversikt over nettverkene ved NTNU innenfor HR-området

Mikronettverk for fravær og refusjon #

Mandat #

Mikronettverket er ment å være et felles forum med hensikt å dele erfaringer, videreutvikle og finne "beste praksis" på det som til enhver tid er de mest aktuelle temaene innenfor fravær og refusjon. Det skal tilstrebes å få en tilnærmet lik praksis innen HR-arbeidet ved NTNU.

Mikronettverket skal:

 • Fremme et godt samarbeid mellom Fraværstjenesten, Fellesadministrasjonen og fakulteter/enheter
 • Utvikle rutiner og beste praksis for hele NTNU innen fravær, ferie og permisjoner, samt HR sin rolle innenfor disse områdene
 • Foreslå kompetanse- og opplæringstiltak innen området
 • Være et forum for diskusjoner og problemløsning

Medlemmer i nettverket #

Mona Bratbakk Lund, Fraværstjenesten (koordinator)

Vibeke Nervik, AD

Karin Hansen, HF (Vara: Åse Marit Skarholt)

Oddrun Husby, IE

Thomas B. Hagen, IV (Vara: Anne Kvanum Skoglund)

Berit Bjørnbeth, MH

Eli-Marie Sandvik, NV (Vara: Hilde Martinsen Nordø)

Lise Sørgård, SU

Svein Olav Antonsen, ØK

Renate Lillian Johansen, VM

Ole Kristian Indergård, Fellesadminstrasjonen

Astrid Storflor, Fellesadministrasjonen

Wenche Thomassen, Fellesadministrasjonen

Nettverk for inkluderende arbeidsliv (IA) #

Mandat #

Hensikten med nettverket er at NTNU skal utnytte NTNUs faglige kompetanse innen fagfeltet, ved å ha en felles arena for kompetansedeling, erfaringsutveksling og utvikling på området. Nettverket vil ha en rådgivende funksjon for HR- og HMS-sjefen ved NTNU. Forslag til nye rutiner drøftes etter behov i HR-sjefforum og besluttes av HR- og HMS-sjef. Målet er å finne "beste praksis" for det som til enhver tid er de mest aktuelle temaene innen fagområdet, og bidra til utvikling av gode og hensiktsmessige arbeidsprosesser. Det skal tilstrebes å få en tilnærmet lik praksis innen gjeldende fagområde ved NTNU.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til utvikling av hensiktsmessige IA-rutiner og verktøy for enhetene
 • Bidra til god lokal lederstøtte på området
 • Bidra med aktuell IA-informasjon og statusoppdateringer i relevante fora lokalt og sentralt
 • Rapportere inn lokale IA-tiltak i organisasjonen til HR- og HMS-sjefen (årlig)
 • Gi innspill til lederutvikling/lederopplæring, NAV-team, andre nettverk
 • Delta på aktuelle eksterne kurs/temadager
 • Være oppdatert på nasjonale føringer og satsninger

Medlemmer i nettverket #

Kristin Lysklett, HR- og HMS-avdelingen (leder)

Vibeke Nervik, AD

Karin Margrethe Hansen, HF

Anne Kristin Bratseth, IE

Vivian Sekkenes, IV

Helene Magnussen Hovland, MH

Hilde Nordø, NV

Merete Thorsvik, SU

Svein Olav Antonsen, ØK

Christen Torvik, VM

Renate Lillian Johansen, VM

Ole Kristian Indergård, Fellesadministrasjonen, Økonomi og eiendom

Nathalie Gaulin Brovold, Fellesadministrasjonen, Organisasjonsdirektøren

Janne Beate Gjengaar, Universitetsbiblioteket

Hege Barreth Jacobsen, Utdanningskvalitet, Studieadministrasjon, Studenttjenester

Forbedringsnettverk for rekruttering #

Mandat #

Forbedringsnettverk for rekruttering skal bestå av representanter for alle fakultetene, NTNU Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen. Ansvaret for å drifte nettverket ligger hos prosesseier for rekruttering, utøvd av HR- og HMS-avdelingen. Nettverket skal være representert ved medarbeidere som har interesse og ønske om å bidra i nettverket.

Nettverket vil bestå av eksperter innen både teknisk-administrativ rekruttering og vitenskapelig rekruttering. Fageksperter fra personal- og sikkerhetsområdet kan møte for å bidra fra sitt fagområde. Temaer kan være lover og regelverk, informasjonssikkerhet, praktiske rutiner, med mere.

Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er behovet for rutine for kontinuerlig forbedring av standardisert rekrutteringsprosess for vitenskapelig rekruttering. Videre er det behov for å videreutvikle og standardisere rekrutteringsprosess for teknisk-administrative stillinger og utdanningsstillinger. Kompetansedeling, erfaringsutveksling og utvikling er viktig for å fortsette forbedringsarbeidet av gode og profesjonelle rekrutteringsprosesser.

Nettverket vil totalt ha 6-8 fastlagte møter i året, og være tett knyttet opp til forbedringsprosjekter på rekruttering som foregår ved NTNU. Deltakere i nettverket skal fungere som lokale prosessledere for rekruttering ved sine enheter. Lokal prosessleder skal sørge for at informasjon fra nettverket blir overført til kollegaer lokalt på enheten, og være ansvarlig for at tilbakemeldinger og bidrag til forbedringer fra fagmiljøene lokalt tas med inn i nettverket for videre bearbeiding.

Nettverket skal jobbe etter definert handlingsplan som godkjennes i HR-sjefforum.

Oppgaver:

 • Bidra med å utvikle rekrutteringsrutiner og verktøy
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av rekrutteringsrutiner og verktøy
 • Innspill til utvikling og opplæring
 • Arbeide for en mer standardisert og enhetlig praksis innen rekruttering ved NTNU

Medlemmer i nettverket #

Merethe Fjørtoft Åsenhus, leder

Erik Lunde, AD

Anne Lise Stenvik Larsen, Fellesadministrasjonen

Hege Thronæs Kissten, HF

Oddrun Husby, IE

Frode Thuv Knudsen, IV

Marta Aandahl, MH

Ranveig Nerhoel, NV

Aaste Line Strand, SU

Renate Lillian Johansen, VM

Oddny Pauline Lyngvær, ØK

0 Vedlegg
2009 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)