HMS ved NV

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere og studenter ved Fakultet for naturvitenskap.

Aktuelt #

HMS-roller ved NV #

Oversikt over HMS-roller #

Oversikt over HMS-roller og hvem som innehar de ulike rollene

Delegering av HMS-ansvar og oppgaver #

Se NTNUs HMS-politikk for en beskrivelse av organiseringen av HMS-arbeidet ved NTNU og hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ulike aktørene har. Organiseringen og ansvars- og oppgavefordeling skal dokumenteres og beskrives, jfr  Retningslinje for organisering av HMS-arbeidet

HMS-opplæring ved NV #

Opplæring i HMS er obligatorisk for alle studenter og ansatte ved NV-fakultetet. Nye studenter skal ta sikkerhetskurs (HMS0001) som fokuserer på sikkerhet i laboratoriet og gir opplæring i førstehjelp og brannvern. Før oppstart av masteroppgave skal studentene ta et HMS-kurs (HMS0003) som gir informasjon om hvordan HMS-arbeidet er organisert, retningslinjer og fordeling av ansvar og oppgaver. Kurset inkluderer en repetisjon av opplæringen i førstehjelp og brannvern.  

Sikkerhetskurs for nye studenter  (HMS0001) #

HMS-kurs for masterstudenter  / HSE-course for master students (HMS0003) #

HSE-course HMS0003 in 2020 will involve digital learning instead of lectures (due to the Corona-outbreak).  Practical excercises in First Aid and Fire Protection will be carried out with physical attendance. 

Website in English:        Course for master students, Health, Safety and Environment (HSE)

HMS-kurs for ansatte / HSE-course for employees #

Retningslinjer ved NV #

Retningslinje for adgang til laboratorier #

Enhetene ved NV-fakultetet skal arbeide systematisk for å sikre at personer som blir gitt adgang til NV-fakultetets laboratorier har nødvendig opplæring og kjennskap til gjeldende rutiner for området og at disse rutinene blir etterlevd. Dette inkluderer å gi advarsel ved rutinebrudd og å sanksjonere ved å bortvise eller frata tilgang til området dersom adferd på laboratoriet ikke er forenlig med fullt forsvarlig laboratoriedrift.

Retningslinje for alenearbeid #

Retningslinjen skal sikre at alle enheter ved NV-fakultet har rutiner for alenearbeid som ivaretar Arbeidsmiljølovens krav

Instruks for bruk av øyevern #

Varsling ved stans av tekniske anlegg #

Ved planlagt stans av tekniske anlegg varsler Campusservice til NV-fakultetet. Fakultetets varsling av enhetene ved NV er beskrevet i varslingsrutine for stans av tekniske anlegg.

Driftsinstruks for maskiner og utstyr #

Apparaturkort  #

Gravide og ammende på lab #

Farlig avfall - avhending #

Avhending av farlig avfall krever strenge rutiner for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. NTNU retningslinje: Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall.

Rutine for bruk av felles lagerrom for farlig avfall #

I Realfagbygget er det to rom som benyttes av flere enheter for lagring av farlig avfall før avhending

Glassavfall fra laboratorier #

Glassavfall fra laboratorier må avhendes som farlig avfall dersom det inneholder eller kan inneholde kjemikalier eller biologiske faktorer som defineres som farlig avfall. Glassavfall fra laboratorier kan ikke kastes som returglass. Rent glass fra laboratorier kan avhendes som ikke-farlig avfall (til deponi) dersom avfallet oppfyller kriterier som framgår av lenke under. Glassavfallet avhendes på rom DU4-147 i Realfagbygget. Kontakt din lokale HMS-koordinator. Tilgang til rom DU4-147 administreres av Espen Fjærvik.

Risikovurdering av masteroppgaver/ Risk assessment of master projects #

NV-fakultetet har bestemt at alle masteroppgaver skal risikovurderes før oppstart og det er utarbeidet en egen veiledning for denne oppgaven. Vurderingen skal gjennomføres i samarbeid mellom veileder og student.

Veiledning for utføring av risikovurdering #

 Skjema for risikovurdering av masteroppgaver ved NV #

Førstehjelpsmateriell #

Kontaktperson for førstehjelpsmateriell er Astrid Salvesen.

Vask av labfrakker/ washing of lab-coats #

Studenter: #

Se rutine lenket under. Studentene har nå tilgang til lagerrom for labfrakker med sitt eget nøkkelkort.
See routine linked below. The students now have access to storeroom for lab coats with their own key card.

Ansatte: #

NV-fakultetet har en avtale med NTNU vaskeri om vask av labfrakker og kjeldresser. Labfrakker leveres på avtalt droppunkt i lukkede plastsekker med utfylt og signert bestillingsskjema festet på. Droppunkt i E1 Realfagbygget. Hvert institutt som benytter avtalen har egne rutiner for inn- og utlevering av frakker. Ta kontakt med HMS-koordinator ved din enhet hvis du har spørsmål.
Frakker som leveres inn til vask må ikke være kontaminert med farlige kjemikalier eller smittestoffer. Frakker som er/kan være kontaminert med biologiske faktorer skal autoklaveres før vask. 

Kontaktperson ved vaskeriet: Berit Belsaas. Kontaktperson ved fakultetet: Espen Fjærvik

Retningslinjer for hovedekskursjoner ved NV #

NTNUs retningslinjer for feltarbeid    gjelder for ekskursjoner. NV-fakultetet har også en egen retningslinje for hovedekskursjoner. Det er laget en veiledning som beskriver hvordan forberedelser knyttet til ivaretakelse av HMS ved hovedekskursjonene skal gjennomføres.

HMS-info for enheter/institutter ved NV #

 • IBT (institutt for bioteknologi og matvitenskap)   Lab management at IBT
 • IFY (Institutt for fysikk)
 • IKP (Institutt for kjemisk prosessteknologi)
 • IMA (Institutt for materialteknologi)

Beredskap #

Se egen informasjonsside om beredskap og krisehåndtering ved NV. Her finner du informasjon om:

 • Beredskapsplan
 • Varslingsliste
 • Områdeansvarlige ved NV (tidl. etasjeansvarlige) 
 • NTNUs branninstruks 

Om HMS-arbeidet ved NV-fakultetet #

Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

Mål for NV-fakultetets HMS-arbeid er å utvikle en systematisk og kontinuerlig virksomhet med sikte på å:

 • Hindre skader på personell og utstyr
 • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • Hindre skadelige og uønskede utslipp
 • Fremme at hensyn til sikkerhet og miljø inngår i alt arbeid
 • Vise innad og utad at hensyn til sikkerhet og miljø er ivaretatt
 • Bidra til at HMS inkluderes og brukes aktivt i utdanningen
 • Dokumentere at relevante lover og forskrifter følges
 • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
 • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene

Kontaktinformasjon #

Espen Fjærvik, HMS-rådgiver ved NV-fakultetet

Undersider

10 Vedlegg
98434 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)