HMS ved NV

(Videresendt fra HMS ved NT)

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere og studenter ved Fakultet for naturvitenskap.

Aktuelt    #

 • Labfrakker: Studentene har tilgang til lagerrom for labfrakker (DU4-103) med sitt eget nøkkelkort. Alle studenter skal levere inn labfrakker til vaskeri og ikke vaske disse selv. Se rutine under "Vask av labfrakker" lenger ned på siden.

HMS-roller ved NV #

Oversikt over HMS-roller #

Oversikt over HMS-roller og hvem som innehar de ulike rollene

Delegering av HMS-ansvar og oppgaver #

Se HMS-roller for en beskrivelse av organiseringen av HMS-arbeidet ved NTNU og hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ulike aktørene har. Organiseringen og ansvars- og oppgavefordeling skal dokumenteres og beskrives, jfr  Retningslinje for organisering av HMS-arbeidet

HMS-organisering ved NV's enheter #

HMS-opplæring ved NV #

Opplæring i HMS er obligatorisk for alle studenter og ansatte ved NV-fakultetet. Nye studenter skal ta sikkerhetskurs (HMS0001) som fokuserer på sikkerhet i laboratoriet og gir opplæring i førstehjelp og brannvern. Før oppstart av masteroppgave skal studentene ta et HMS-kurs (HMS0003) som gir informasjon om hvordan HMS-arbeidet er organisert, retningslinjer og fordeling av ansvar og oppgaver. Kurset inkluderer en repetisjon av opplæringen i førstehjelp og brannvern.  

Sikkerhetskurs for nye studenter  (HMS0001) #

HMS-kurs for masterstudenter  / HSE-course for master students (HMS0003) #

HSE-course HMS0003 in 2018 will be held August 21 (in English) and August 22 (in Norwegian).You must register for exam on student web within 15 September. 

Website in English:        Course for master students, Health, Safety and Environment (HSE)

Presentations from HSE-course:

HMS-kurs for ansatte / HSE-course for employees #

Retningslinjer ved NV #

Retningslinje for alenearbeid #

Retningslinjen skal sikre at alle enheter ved NV-fakultet har rutiner for alenearbeid som ivaretar Arbeidsmiljølovens krav

Instruks for bruk av øyevern #

Varsling ved stans av tekniske anlegg #

Ved planlagt stans av tekniske anlegg varsler Campusservice til NV-fakultetet. Fakultetets varsling av enhetene ved NV er beskrevet i varslingsrutine for stans av tekniske anlegg.

Driftsinstruks for maskiner og utstyr #

Apparaturkort  #

Gravide og ammende på lab #

Farlig avfall - avhending #

Avhending av farlig avfall krever strenge rutiner for å ivareta hensynet til helse, miljø og sikkerhet. NTNU retningslinje: Avhende risiko- og kjemikalieavfall

Rutine for bruk av felles lagerrom for farlig avfall #

I Realfagbygget er det to rom som benyttes av flere enheter for lagring av farlig avfall før avhending

Risikovurdering av masteroppgaver/ Risk assessment of master projects #

NV-fakultetet har bestemt at alle masteroppgaver skal risikovurderes før oppstart og det er utarbeidet en egen veiledning for denne oppgaven. Vurderingen skal gjennomføres i samarbeid mellom veileder og student.

Veiledning for utføring av risikovurdering #

 Skjema for risikovurdering av masteroppgaver ved NV #

Førstehjelpsmateriell #

Vask av labfrakker/ washing of lab-coats #

Studentene har nå tilgang til lagerrom for labfrakker (DU4-103) med sitt eget nøkkelkort. The students now have access to storeroom for lab coats (DU4-103) with their own key card.

Retningslinjer for hovedekskursjoner ved NV #

NTNUs retningslinjer for feltarbeid    gjelder for ekskursjoner. NV-fakultetet har også en egen retningslinje for hovedekskursjoner. Det er laget en veiledning som beskriver hvordan forberedelser knyttet til ivaretakelse av HMS ved hovedekskursjonene skal gjennomføres.

Beredskap #

Se egen informasjonsside om beredskap og krisehåndtering ved NV. Her finner du informasjon om:

 • Beredskapsplan
 • Varslingsliste
 • Områdeansvarlige ved NV (tidl. etasjeansvarlige) 
 • NTNUs branninstruks 

Om HMS-arbeidet ved NV-fakultetet #

Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

Mål for NV-fakultetets HMS-arbeid er å utvikle en systematisk og kontinuerlig virksomhet med sikte på å:

 • Hindre skader på personell og utstyr
 • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
 • Hindre skadelige og uønskede utslipp
 • Fremme at hensyn til sikkerhet og miljø inngår i alt arbeid
 • Vise innad og utad at hensyn til sikkerhet og miljø er ivaretatt
 • Bidra til at HMS inkluderes og brukes aktivt i utdanningen
 • Dokumentere at relevante lover og forskrifter følges
 • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
 • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene

Oversikt over HMS-oppgaver ("årshjul")

Kontaktinformasjon #

Espen Fjærvik, HMS-rådgiver ved NV-fakultetet

Undersider

0 Vedlegg
65724 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)