Tilbake

HMS ved IV

Siden er under utvikling

Aktuelt #

HMS opplæring via TRAINOR for nye studenter. Bestilling sendes inn uke 35

HMS roller ved IV #

Ledere

HMS koordinatorer 

Verneombud #

Verneombudet er ansattes representant i saker som angår helse, miljø og sikkerhet. Alle som er i 50 prosent stilling eller mer som vitenskapelig eller teknisk/administrativt ansatt, kan velges som verneombud.

Verneombudet skal velges blant  arbeidstakere med erfaring og innsikt i arbeidsforholdene innenfor verneområdet.

Linjeleder kan ikke velges som verneombud. Det samme gjelder ansatte som utfører oppgaver i linjelederes sted, for eksempel HMS-koordinatorer og lokale strålevernkoordinatorer.

Lokalt hovedverneombud

Verneombud ved IV

Verneombudets oppgaver

Ny som verneombud ved IV?

Sikkerhet og beredskap #

Beredskap omhandler forberedelse til, håndtering og normalisering av dimensjonerende hendelser som i seg selv er, eller kan føre til, krisesituasjoner. En krisesituasjon er enhver hendelse, ventet eller uventet, som setter liv eller NTNUs kjernevirksomhet i fare, eller som reduserer NTNUs evne til å utføre normal drift.

Varsling ved beredskapssituasjoner #

Håndter akutt situasjon først
Varsle nærmeste leder
Ring NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388 hvis du ikke får tak i nærmeste leder

Operativ beredskapsplan ved NTNU

Lokal beredskapsplan IV

Varslingsliste ved IV

Varslingsrutine ved stans av tekniske anlegg

Målrettet helseundersøkelse #

Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning gjennom sitt ansvar for å sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljølov blir overholdt (AML §2-1).

Helseundersøkelse, veileder

Om helseundersøkelse ved NTNU

4 Vedlegg
2416 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)