Tilbake

HMS ved IFY

Helse, miljø og sikkerhet ved Institutt for fysikk (IFY)

This Wiki is not yet presented in English, except for one attachment showing the English version of the HSE course for master students at IFY.  

Hvor finnes tilgjengelig HMS-informasjon? #

NTNUs sentrale HMS-portal: Helse, miljø og sikkerhet for medarbeidere | Helse, miljø og sikkerhet for studenter | HMS roller NTNU

NV-fakultetets HMS-info (wiki): HMS ved NV

HMS dokumentlager i filkatalog T:\ #

  • Institutt for fysikk (IFY): T:\nv\ify\HMS
  • Fakultet for naturvitenskap (NV): T:\nv\alle\HMS

Tilgang til filkatalogene kan være begrenset til ansatte eller undergrupper av ansatte.

Akutt krise og beredskap #

Telefonnummer i en nødsituasjon og beredskapstelefoner: Akutt hjelp

Beredskapsplan og varsling (NV): Beredskap ved NV

Evakuering av bevegelseshemmede i Realfagbygget
Enkel båre finnes ved vareheis i Realfagbygget D5, D4, D3, D2 og i DU1-023. Evakueringsstol er plassert i korridor ved administrasjonen, Institutt for fysikk. Bevegelseshemmede med regelmessig eller varig tilhold i Institutt for fysikk sine lokaler oppfordres til å ta kontakt for tilrettelegging med tanke på trygg og god evakuering ved en krise. Kontakt HMS koordinator Oddbjørn Grandum

HMS roller ved Institutt for fysikk  #

Verneombud #

Verneombud ved Fakultet for naturvitenskap (NV) og Institutt for fysikk

Tillitsvalgte studentrepresentanter IFY (vår 2020):
 Vebjørn S. Førde (MSPHYS), Lise Kaulum (FysMat), Fredrik F. Hole-Drabløs (Nano)

Områdeansvarlig #

Områdeansvarlig ved brann skal bidra med å få ansatte, besøkende og studenter ut av et område i forbindelse med evakuering. Områdeansvar ved NV

Opplæring #

Generell opplæring i HMS er obligatorisk for alle studenter og ansatte ved NV-fakultetet. Se HMS-opplæring ved NV.
Alle som skal arbeide i en lab ved IFY skal være registrert hos labansvarlig/leiestedsingeniør, og skal ha fått opplæring i lokale rutiner, bruk av apparatur, og relevante HMS-temaer. Noen laber/leiesteder har egen sjekkliste for innholdet i opplæring, hvis ikke kan en mer generell IFY-sjekkliste brukes. Denne kan finnes under T:\nv\ify\HMS\Opplæring eller i vedlegg vist til nederst på denne siden.Det skal finnes liste over opplærte brukere ved inngangen til laboratoriet.

Student #

Nye studenter ved NV skal gjennomføre Sikkerhetskurs for førsteårs-studenter  (HMS0001).

 Ved oppstart av masterstudium skal studentene ta et generelt HMS-kurs, Course in Health, Safety and Environment (HSE) for master students at NV (HMS0003). 
Hvis masterstudiet innebærer eksperimentelt arbeid i laboratorier ved IFY skal studentene i tillegg delta på en forelesning om HMS i fysikklab (presentasjon fra september 2019 i vedlegg), og få konkret opplæring i det aktuelle lab-miljøet.

Ansatt #

Kurs og kompetanseutvikling. Søk i Kurskatalogen

HMS arbeid og rutiner ved IFY #

Kjemikalier #

Anskaffelse av kjemikalier skal skje via kjemikalieansvarlig. Aktivitet hvor kjemikaliene skal brukes må være risikovurdert. Kontakt: Kristin Grendstad

NTNUs stoffkartotek er et elektronisk arkiv med sikkerhetsdatablader og informasjon om helsefarlige kjemikalier, andre farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer. Logg på stoffkartoteket (EcoOnline)

Eksponeringsregister #

De som arbeider med, og kan bli utsatt for, kreftfremkallende stoffer, ioniserende stråling, bly og blyforbindelser, m.m. må føre dette inn i NTNUs Eksponeringsregister. Kontakt: Kristin Grendstad eller Oddbjørn Grandum

Gasser #

Bestilling av gassflasker skal skje via gasskoordinator. Alle som skal håndtere gasser og gassflasker skal ha dokumentert kompetanse for dette. Et interaktivt nettbasert kurs vil kunne dekke den teoretiske delen. Kontakt gasskoordinator for oppretting av brukerkonto. Praktisk opplæring gis i laboratoriet. Kontakt: Oddbjørn Grandum

Laboratorieinstruks #

Instruks for studenter i organiserte laboratoriekurs. Lokale laboratorieinstrukser og driftsinstrukser for apparatur finnes i filkatalog T:\nv\ify\HMS\labinstrukser

Dokumentasjon i laboratoriet #

Romkort #

Romkort skal først og fremst gi viktig informasjon til innsatspersonell (f.eks. brannvesen).
Informasjonen på romkortene ved dørene, og en del mer informasjon, er tilgjengelig i en egen romkortdatabase

Apparaturkort #

Apparaturkort skal gi viktige opplysninger til utenforstående om apparatur eller forsøksoppsett; kontaktpersoner, faremomenter, håndtering av nødsituasjoner o.l. Apparaturkortet skal også vise hvem som har hovedansvaret for apparaturen (instrumentansvarlig) og hva slags betingelser det stilles for bruk.

Apparaturkortet skrives på varselgult papir (A4) og oppbevares i plastlomme lett synlig på eller ved apparaturen. (Institutt for fysikk har en egen variant av apparaturkort). Kopi av utfylt apparaturkort lagres i filkatalog T:\nv\ify\HMS\apparaturkort

Driftsinstruks #

En driftsinstruks skal dokumentere drift og krav til opplæring ved apparatur som kan innebære risiko for person, miljø eller materiell. Driftsinstruksen skal inneholde navn på romansvarlig, instrument, instrumentansvarlig, apparaturkort og risikovurdering. Felles retningslinje og skjema for driftsinstrukser ved NV; Driftsinstruks for maskiner og utstyr. Kopi av utfylt driftsinstruks lagres i filkatalog T:\nv\ify\HMS\driftsinstrukser

Sikkerhetsdatablad #

Farlige stoffer skal være registrert i stoffkartoteket. Sikkerhetsdatablad skal i tillegg være tilgjengelig i laboratoriet, i form av papirkopier eller i digital versjon (under etablering).

Risikovurdering #

Risikovurderinger gjøres for all risikofylt aktivitet. Riskmanager-programmet anbefales ikke lenger brukt pga datatekniske problemer. Inntil ny digital løsning er på plass anbefales å føre i f.eks regneark-skjema. Vurderingene lagres på filkatalog for den aktuelle seksjonen, under T:\nv\ify\HMS\Risikovurderinger. Det skal i tillegg finnes papirversjon i laboratoriet.

Samordningsavtale #

Når Institutt for fysikk deler lokaler med SINTEF eller andre, skal HMS-ansvaret avtales og dokumenteres i en samordningsavtale. IFYs samordningsavtaler finnes i filkatalog T:\nv\ify\HMS\diverse\Samordningsavtaler

3 Vedlegg
7769 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)