HMS ved HF

Særskilt HMS-informasjon for medarbeidere ved Det humanistiske fakultet (HF).

HMS-koordinatorer, områdeansvarlige og verneombud ved HF #

Beredskapsplaner og varsling ved krise - HF #

Se HFs side om beredskap.

Tilrettelegging for gravide medarbeidere ved HF #

HF skal være en arbeidsplass hvor gravide ikke må sykemelde seg på grunn av jobben. Vi har utarbeidet egne retningslinjer for oppfølging av gravide medarbeidere.

Rutiner ved for høy innetemperatur #

Vi har utarbeidet egne rutiner ved for høy innetemperatur på HF.

Om HMS-arbeidet ved Det humanistiske fakultet #

HMS-arbeidet ved Det humanistiske fakultet (HF) tar utgangspunkt i NTNUs mål og prinsipper for HMS-abeidet, og i fakultetets strategiske plan. HF skal være en attraktiv arbeidsplass med trivsel, respekt og vekstmuligheter for den enkelte medarbeider.

Det systematiske HMS-arbeidet skal bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø og gode psykososiale forhold ved fakultetet. HMS-arbiedet omfatter utarbeidelse av fakultetets målsetting for HMS-arbeidet, retningslinjer, rutiner og dokumentasjon for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Fakultetets systematiske HMS-arbeid skal:

  • Sikre forsvarlig fysisk arbeidsmiljø
  • Skape et godt psykososialt arbeidsmiljø med et kollektivt ansvar for alle medarbeidere
  • Arbeide for at hensyn til sikkerhet og miljø blir integrert i fakultetets virksomhet
  • Klargjøre at det er et lederansvar å følge opp HMS-retningslinjene

Organisering av HMS-arbeidet #

Fakultetet er organisert i følgende HMS-områder:

  • Hvert institutt
  • Fakultetsadministrasjonen

Dekanen har det overordnede ansvar for HMS-arbeidet ved fakultetet. Ansvarlig leder innen hvert HMS-område er instituttleder (ved instituttene) og dekan (ved fakultetsadministrasjonen). Hvert HMS-område har en HMS-koordinator og to områdeansvarlige.

Fakultetet er delt inn i flere verneområder. For hvert verneområde velges det et verneombud med vara. Av og blant verneombudene velges det et lokalt hovedverneombud for fakultetet.

HMS-koordinatorene og verneombudene utgjør fakultetets HMS-forum. HMS-forum ledes av fakultetets HMS-koordinator og møtes 2 ganger pr. år. Det fungerer som forum for informasjon og diskusjon omkring HMS-spørsmål og som rådgivende organ for dekanus når det gjelder HMS-spørsmål.

0 Vedlegg
17467 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)