HMS - Roller

På denne siden finner du ulike rollebeskrivelser knyttet til HMS-arbeid.

English version - HSE – roles

Siden er en av tre sider om NTNUs formelle HMS-politikk:

1. HMS-politikk | 2. HMS - Roller | 3. HMS - Systematisk arbeidSamleside om HMS

Ansvar, roller og oppgaver #

Fakulteter, institutter og fellesadministrative enheter har HMS-ansvar for egne ansatte og andre som utfører arbeid i deres lokaler, jf. arbeidsmiljøloven §§ 2-1 og 2-2.

Alle i lederlinjen har HMS-ansvar, se figur 1. For studenter vises det til kapittelet Student. Lederlinjen og verneombudslinjen skal ha en løpende dialog i saker som angår HMS. Hovedoppgaven til verneombudslinjen er å ivareta arbeidstakernes interesser. Verneombud skal være med å sikre at tiltak gjennomføres som planlagt og at det systematiske HMS-arbeidet ved enheten fungerer godt.


Figur 1: Lederlinje og vernelinje

Styret #

Styret vedtar overordnede mål, strategier og planer for HMS-arbeidet samt sørger for at dette følges opp. Styret fører tilsyn gjennom behandling av HMS-årsrapport. Styret skal sørge for at det avsettes tilstrekkelige ressurser til å følge opp de mål, strategier og planer som vedtas.

Rektor #

Rektor har ansvar for at NTNU til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Rektor skal sørge for å etablere, utvikle og vedlikeholde det systematiske HMS-arbeidet. Rektor skal sørge for at nødvendig opplæring og bistand til enhetene blir gitt, legge fram årlig rapport over HMS-tilstanden ved NTNU for styret og påse at det gjennomføres tiltak slik at mål for HMS-arbeidet nås. Rektor skal undersøke om det er nødvendig med endringer i NTNUs HMS-system gjennom ledelsens gjennomgang. Rektor kan delegere HMS-oppgaver til underliggende enheter.

Linjeleder #

Linjeleder (se. figur 1) har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvars- og arbeidsområde.

Linjeleder skal:

 • Sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Sørge for at det settes av tilstrekkelige ressurser til HMS-arbeidet.
 • Ha oversikt over lover, forskrifter, HMS-retningslinjer og andre krav som gjelder for enheten.
 • Sørge for at sentrale og lokale retningslinjer gjøres kjent og følges opp.
 • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innen systematisk HMS-arbeid og om nødvendig sørge for at opplæring blir gitt.
 • Involvere verneombud (VO) i HMS-arbeidet.
 • Dersom HMS-oppgaver delegeres, f.eks. til HMS-koordinator, skal linjeleder sørge for å få systematisk oppdatering. Delegering av HMS-oppgaver skal dokumenteres skriftlig. Der ikke annet er dokumentert, er det linjeleder selv som utfører HMS-oppgavene.
 • Dersom enheten utfører arbeid i samme lokaler som andre virksomheter sørge for at det utarbeides samordningsavtaler som klargjør HMS-ansvar.
 • Sørge for å identifisere HMS-utfordringer, utarbeide handlingsplaner og følge opp HMS-arbeidet.

Oppgaver delegert av rektor #

HMS-sjef

Skal sørge for:

 • utvikling, vedlikehold og oppfølging av NTNUs HMS-system, inkl. HMS-retningslinjer.
 • oversikt over aktuelle lover, forskrifter og andre HMS-krav. Aktuelle lov- og forskriftskrav synliggjøres i NTNUs HMS-retningslinjer.
 • bistand i saker som omhandler arbeidsmiljø.
 • rapportering til arbeidsmiljøutvalget (AMU) og styret.
 • Identifisering av forbedringsområder.
 • bistand i forbindelse med ledelsens gjennomgang

Se HMS-seksjonen og Bedriftshelsetjenesten for mer informasjon.

Sikkerhets- og beredskapsleder

Skal sørge for:

 • gjennomføring av overordnede ROS-analyser innenfor beredskap.
 • koordinering av beredskapsarbeid.
 • planlegging og gjennomføring av aktivitet rettet mot uønskede, tilsiktede hendelser (sikring/security).
 • iverksettelse av risikoreduserende tiltak.
 • planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.
 • drift og vedlikehold av beredskapsrom.
 • revisjon av NTNUs sentrale beredskapsplan.

Personalsjef

Skal sørge for:

 • bistand ved behov for omplassering.
 • tilrettelegging av bedriftsintern attføring i de tilfeller der enheten ikke har mulighet for å tilrettelegge dette selv.
 • saksbehandling av søknad om økonomisk støtte i forbindelse med bedriftsintern attføring.
 • oversikt over lege-/egenmeldt sykefravær.
 • saksbehandling i forbindelse med klage på uakseptabel adferd, mobbing og konflikter. Se Uakseptabel adferd – mobbing og konflikter for nærmere informasjon.
 • saksbehandling i forbindelse med varsling av kritikkverdige forhold ved NTNU. Se Varsling for nærmere informasjon.

Studiesjef

Skal sørge for:

 • veiledning og tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse.
 • sekretariatsfunksjon for læringsmiljøutvalget.

Eiendomssjef

Skal sørge for:

 • overordnede planer for vedlikehold og utvikling av NTNUs bygningsmasse. Større avvik knyttet til HMS har høy prioritet.
 • oppfølging av NTNUs miljøambisjon.
 • vedlikehold av oversikt over hvem som disponerer arealer i NTNUs bygninger. Oversikten skal oppdateres en gang pr. semester. Revidert oversikt sendes til NTNUs beredskapstelefon (Securitas) og gjøres tilgjengelig på siden Beredskap – operativ beredskapsplan.

Driftssjef

Skal sørge for:

 • drifting og vedlikehold av bygningsmassen og utearealene i henhold til lover og forskrifter.
 • adgangskontroll og byggsikring
 • å ha en operativ teknisk beredskapsgruppe og operativt lokalt elektrisitetstilsyn
 • nødvendig behandling av bygningsmessige tiltak i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og sørge for gjennomføring i tråd med gjeldene lovverk.
 • oppfølging av byggherreforskriften ved gjennomføring av bygge- og vedlikeholdsprosjekt.
 • utvikling av NTNUs brannvernprosess, herunder deltagelse på branntilsyn.

Økonomisjef

Skal sørge for:

 • å utarbeide og vedlikeholde NTNUs sentrale retningslinjer for anskaffelser og godkjente bestillere. For nærmere informasjon, se Økonomiportalen.
 • at det stilles relevante miljøkrav til produkter i anbudsgrunnlag/forespørsel der dette er hensiktsmessig.
 • registrering og rapportering av NTNUs innkjøpsdata.

Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere #

Ansatte og studenter som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere og/eller studenter i arbeid i laboratorier, verksteder eller felt har et selvstendig HMS-ansvar og skal:

HMS-koordinator #

HMS-koordinator har delegerte arbeidsoppgaver fra linjeleder. HMS-koordinator skal rapportere til linjeleder og holde denne informert om vesentlige forhold som angår HMS-arbeidet. Arbeidsoppgaver skal avklares skriftlig mellom HMS-koordinator og linjeleder. Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Holde oversikt over hvilke HMS-retningslinjer som er aktuelle for enheten, sørge for at disse gjøres kjent samt gi innspill til linjeleder dersom HMS-retningslinjer ikke er dekkende.
 • Deltagelse og bistand i forbindelse med risikovurderinger.
 • Deltagelse i HMS-runder.
 • Deltagelse i lokale HMS-utvalg/forum. For HMS-koordinator på fakultet: lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU), dersom dette er innført.
 • For HMS-koordinator på fakultet: Deltagelse i Sentralt HMS- og beredskapsforum.
 • Andre arbeidsoppgaver kan avtales.

Strålevernkoordinator #

Strålevernskoordinatorens oppgaver avtales med linjeleder i tråd med strålevernforskriften og NTNUs organisering av strålevern. For nærmere informasjon, se Strålevern – ansvar og oppgaver.

Vanligvis er strålevernskoordinatoren knyttet til en annen stilling ved enheten og benytter så mye tid til strålevernsarbeid som situasjonen til enhver tid tilsier. Strålevernskoordinatoren skal holde linjeleder informert om vesentlige forhold som angår strålevernsarbeidet.

Stoffkartotek-kontakt #

Soffkartotek-kontakt ajourholder og oppdaterer NTNUs stoffkartotek. Stoffkartotek-kontakt skal sørge for at sikkerhetsdatablad/informasjonsblad legges inn på riktig lokasjon, at nødvendig informasjon registreres og at risikovurdering gjennomføres når nye kjemikalier/biologiske faktorer blir kjøpt inn/dannes. Se også:

Ansatt #

Alle som utfører arbeid i NTNUs tjeneste betegnes som ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8. Studentassistenter, lærlinger og stipendiater som har arbeidsavtale betraktes som ansatte. Der det foreligger tvil om NTNU er arbeidsgiver for en ansatt, skal dette i hvert enkelt tilfelle avklares og evt. arbeidsgiveransvar avtales skriftlig. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakers medvirkningsplikt gjelder for alle ansatte ved NTNU, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.

Student #

Studenter plikter å innrette seg i henhold til HMS-retningslinjer som gjelder ved NTNU. Arbeid som utføres som praktisk opplæring av studenter, med undervisning eller forskning som formål, er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser når arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for liv og helse. Dette gjelder for eksempel når det i undervisningen brukes maskiner eller stoffer som kan innebære fare for liv og helse. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid er i slike tilfeller de samme som for ansatte, jf. forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 1.

Studenter som er i praksis i en virksomhet, skal anses som arbeidstakere på praksisstedet. Det vil si at de er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter, jf. forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 5.

I studiesituasjonen for øvrig (lesesaler, auditorier, datalab., etc.) gjelder ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser for studenter. Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 gir en beskrivelse av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studentene skal utformes. Ta kontakt med Studieavdelingen for nærmere informasjon.

Verneombudslinjen #

Verneombudslinjen ved NTNU består av verneombud (VO), lokale hovedverneombud (LHVO) og hovedverneombud (HVO). De sentrale prinsipper for HMS gjelder også verneombudslinjen - saker skal løses på lavest mulig nivå. Om en sak ikke finner sin løsning på laveste nivå, bringes den videre til lokalt hovedverneombud og dekan/direktør og eventuelt til hovedverneombud og rektor (se figur 1).

Vara for verneombud, lokalt hovedverneombud og hovedverneombud ivaretar funksjonen i tilfelle fravær.

Se også:

Fakultetstillitsrepresentant (FTR) for studenter #

Fakultetstillitsrepresentanter er studentenes representant i verne- og miljøspørsmål, og skal ivareta studentenes interesser i saker som angår arbeids- og læringsmiljøet. Aktuelle saker kan bringes inn for læringsmiljøutvalget.

Aktuelle utvalg, fora og organisasjoner #

Her beskrives forum/utvalg ved NTNU som behandler saker av særlig betydning for HMS.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) #

NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) inngår som en del av HMS-avdelingen. HMS-avdelingen har godkjenning som NTNUs bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Mer informasjon:

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) #

Arbeidsmiljøutvalget deltar i planlegging og organisering av HMS-arbeidet og behandler saker vedrørende HMS ved NTNU. Dersom arbeidsmiljøutvalget finner det nødvendig, kan utvalget også vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse. Arbeidsmiljøutvalget kan vedta å etablere lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Her kan du finner mer informasjon om arbeidsmiljøutvalg:

Sentralt HMS- og beredskapsforum #

Sentralt HMS- og beredskapsforum skal ivareta grensesnittet mellom HMS-arbeid og sikkerhets/beredskapsarbeid. Deltagere i forumet er:

 • HMS-sjef
 • Sikkerhets- og beredskapsleder
 • Brannvernleder
 • IT-sikkerhetsleder
 • Representant fra seksjon for håndverkstjenester og byggsikring
 • HMS-rådgiver/koordinator fra alle fakulteter, Vitenskapsmuseet, Universitetsbiblioteket, Rektors staber og organisasjon samt Økonomi og eiendom

Sentral HMS- og beredskapsforum har ingen vedtaksrett, men HMS-sjef og sikkerhets- og beredskapsleder kan bringe aktuelle saker inn til organisasjonsdirektøren/arbeidsmiljøutvalget (AMU) for videre behandling.

Læringsmiljøutvalget (LMU) #

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende utvalg for NTNUs styre og skal bidra til et fullt forsvarlig læringsmiljø for studentene ved NTNU. Dette ivaretas ved at læringsmiljøutvalget deltar i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø og ved at læringsmiljøutvalget følger utviklingen i saker vedrørende studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget rapporterer årlig til styret om NTNUs arbeid med læringsmiljøet.

Studentene og NTNU har hver fire medlemmer hver i utvalget. Se for øvrig universitets- og høyskoleloven § 4-3.

Lokale HMS-forum/utvalg #

Fakultetene og enheter i fellesadminstrasjonen kan velge å opprette lokale HMS-utvalg/forum.

 • HMS-forum/utvalg kan bestå av dekan/direktør, linjeledere ved underliggende enheter eller de disse har bemyndiget (f. eks. HMS-koordinator), lokalt hovedverneombud og verneombud for underliggende enheter samt studentrepresentant(er) fra miljø der studenter i noen tilfeller regnes som ansatte (se Student).

Aktuelle oppgaver:

 • Delta i planlegging og organisering av HMS-arbeidet
 • Gjennomgå og følge opp meldte HMS-avvik/forbedringsforslag
 • Gjennomgå risikovurderinger og handlingsplaner samt komme med forslag til hvilke tiltak som bør prioriteres og koordineres
 • Vedta satsninger og mål innen HMS
 • Bidra ved utredning av saker vedrørende HMS
 • Har rett og plikt til å ta opp saker som anses som relevante
 • Rapportering til linjeleder

Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) #

Ledelsen og ansattes organisasjoner har gjennom Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale til hovedavtalen fastsatt hvordan medbestemmelse etter lov- og avtaleverk skal gjennomføres ved NTNU. Partene har gjennom tilpasningsavtalen opprettet samarbeidsutvalg som faste organer for utøvelse av tillitsvalgtes medbestemmelse i de beslutninger som berører ansattes arbeidssituasjon. I sentralt samarbeidsutvalg informerer, drøfter og forhandler rektor med tillitsvalgte om de beslutninger som berører NTNU som helhet eller ansatte ved flere av enhetene.

Lokale samarbeidsutvalg (LOSAM) #

For å ivareta medbestemmelse ved enhetene, har partene opprettet lokalt samarbeidsutvalg hvor dekan/direktør ved den enkelte enhet tar opp beslutninger som berører ansatte innen enheten med enhetens tillitsvalgte. Lokalt samarbeidsutvalg skal ivareta informasjonsvirksomhet, drøfting og forhandlinger om saker som gjelder enheten. Se også:

Arbeidstakerorganisasjonene #

Tillitsvalgtordningen baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale og er ikke direkte lovregulert. Hovedsammenslutningene ved NTNU er YS-Stat, Akademikerne, Unio og LO-Stat. De tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene bistår sine medlemmer i saker som gjelder kontrakter, lønns- og arbeidsvilkår og gir råd og hjelp i alle forhold som knytter seg til arbeidssituasjonen. I HMS-saker kan tillitsvalgte og verneombud samarbeide. Se også:

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 2. februar 2015 - HMSR63 

2 Vedlegg
12163 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)