Tilbake

Håndtering av fuktskade - vannlekkasje - muggsoppvekst

Denne retningslinjen beskriver hva ansatte ved NTNU skal gjøre dersom de oppdager, eller har mistanke om, fuktskade, vannlekkasje og/eller muggsoppvekst i sine arbeidslokaler.

English version - Handling water damage - dam - leaks - mould

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Alle ansattes ansvar #

Ved funn eller mistanke om fuktskade, vannlekkasje og/eller muggsoppvekst, skal man umiddelbart varsle til:

 1. Avdeling for campusservice, via e-vaktmester
 2. Nærmeste leder
 3. HMS-koordinator ved enheten
 4. Verneombud ved enheten
 5. Melde HMS-avvik
 6. Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten ved behov

Linjeleders ansvar #

Linjeleder skal sørge for informasjon til alle ansatte som blir berørt av fuktskaden/vannlekkasjen/muggsoppveksten. Informasjonen bør gis til alle samtidig og så raskt som mulig.

Linjeleder skal innhente bistand fra Seksjon for teknisk drift i Avdeling for campusservice og bedriftshelsetjenesten for å få gitt god informasjon om:

 • Årsak til skaden
 • Status på skaden
 • Plan for utbedring av skaden
 • Helsefare knyttet til fukt og muggsopp generelt
 • Vurdering av helsefare knyttet til den aktuelle skaden
 • Tilbud om helseoppfølging til alle ansatte
 • Eventuelle tilbud om spesielle tiltak til sensitive ansatte

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med informasjon, utredning av skaden, vurdering av helsefare og helseoppfølging av ansatte. Grunnleggende råd fra bedriftshelsetjenesten i slike saker:

 • Ansatte med kjente helseplager (for eksempel astma, allergi) som kan trigges/forverres av eksponering for fukt/muggsopp må få tilbud om alternative arbeidslokaler inntil skaden er utbedret.
 • Fuktskadet/soppbefengt materiale bør fjernes og erstattes med tørre bygningsmaterialer

Avdeling for campusservice sitt ansvar #

1. Motta melding om fuktskade/vannlekkasje/muggsoppvekst i e-vaktmester, og håndtere meldingen i henhold til følgende retningslinjer:

2. Vurdere om omfanget av skaden er så stort at Eiendomsavdelingen ved NTNU må involveres i saken.

3. Opprette kontakt med Eiendomsavdelingen der det vurderes som nødvendig

Sist redigert 12.11.2019

0 Vedlegg
1288 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)