Tilbake

Godkjenning av ekstern utdanning ved HF

For saksbehandlere. Her finner du saksgang og godkjenningsrutiner for godkjenning av ekstern utdanning ved Det Humanistiske fakultet (HF). Dette omtales også som innpassingssaker eller innpassing av ekstern utdanning  i grad.

Merk: Noen av lenkene på denne siden går til HFs Wiki Ressurssider for studiekonsulenter ved HF. Dette er gjort der veiledninger, tekster og informasjon er så spesifikke for prosessen ved HF at det er formålstjenelig å ikke ha dem på innsida for hele NTNU.

Saksgang - godkjenning av ekstern utdanning

Trykk på boksene/lenkene i figuren for å komme til beskrivelse av oppgaven, eller benytt menyen under. Figuren er tatt med for en visualisering av saksgangen.

Skriftlig søknadPostfordeling fra fakultetetPostfordeling institutt

Saksbehandler: formell og faglig vurderingStudentkontaktSaksbehandler skriver vedtaksbrev
Godkjenning og signatur til kontorsjef/instituttlederSluttbehandling i ePhorteFS-registrering
 

Skriftlig søknad

Studenten sender inn skriftlig søknad stilet til fakultetet. Om slike kommer til instituttene sendes de i internpost til HF for scanning i ePhorte.

Studenten kan trenge veiledning før søknad, men for selve behandlingen av søknaden starter prosessen med den skriftlige søknaden. Det finnes skjema for søknad om innpassing.

Postfordeling fra fakultetet

Fakultetet skal scanne og fordele alle innkomne saker i ePhorte. Disse fordeles til instiuttene for saksbehandling.

Postfordeling ved instituttet

Instituttet fordeler saken til en saksbehandler i ePhorte.

Saksbehandler: formell og faglig vurdering

Politisk vedtak

Dersom hele eller deler av utdanningen ikke har blitt vurdert før må det en faglig vurdering til. Det innebærer at det faglige innholdet i utdanningen det søkes om godkjenning for vurderes opp i mot enkeltemner/samling av emner i graden det søkes om innpassing til.

Faglig vurdering foretas av seksjons-/fagkoordinator eller emneansvarlig. Vurdering av faglig kvalitet og ekvivalens med særlig vekt på læringsmål.

Ved nye faglige vurderinger kan det være greit å huske på:

 • Fullstendig eller vesentlig faglig overlapp gir studiepoengreduksjon
 • Tilsvarende emner: Har ikke sammenfallende pensum eller faglig innhold, men kan bidra til å oppfylle læringsmål for studieprogrammet

Administrativt vedtak

Dette er et vedtak gjort rent administrativt. Dette kan gjøres når:

 • den faglige vurderinga har vært politisk vedtatt tidligere
 • godkjenninga ikke krever faglig vurdering

Saksgang faglig vurdering

 1. Avveining av behov for faglig vurdering
 2. Bestilling av faglig vurdering
  • Instiuttekstern: Bestilling og svar i ePhorte
  • Internt på instituttet: Bestilling muntlig eller pr. e-post
 3. Faglig vurdering ved den relevante fagseksjonen
 4. Registrering og oppfølging av faglig vurdering

Hva må vi sjekke?

Begreper

 • Akkreditering
  • Godkjent som høyere utdanning
 • Tid-for-tid-prinsippet
  • Ett år av en utenlandsk grad tilsvarer ett år av norsk grad
 • Full-time student
  • Ikke nødvendigvis full studieprogresjon (60 sp i året / 30 pr semester)

Dokumentasjon

 • Attesterte kopier av utdanning på originalspråket
 • Attesterte kopier av oversatte dokumenter
 • Eventuelt verifisering fra studiested
 • Emnebeskrivelser og/eller pensumlister

Verktøy og ressurser

Særegenheter

 • NOKUT kan i dag ikke godkjenne høyere utdanning fra blant annet Irak og Afghanistan.
  • Kan ikke verifisere dokumenter fra disse landene
 • Utenlandske studiesteder som innpasser norsk (eller annen) utdanning som ikke er akkreditert
  • Eksempel: University of Wolverhampton innpasset to år fra NISS
 • Frankrike:
  • Ståkarakter («note») er 10/20.
   • Kan ikke se på ECTS-karakter eller uttelling i ECTS alene.
  • Karakterer ned til 8/20 kan godkjennes dersom emnet inngår i bestått grad/årsstudium («certificat»),og dersom snittet er over 10/20
  • Karakterer under 8/20 kan ikke under noen omstendigheter godkjennes
 • Godkjenning av undervisningsopphold i utlandet, men eksamen avlegges ved NTNU
  • Problematisk med tanke på både finansiering og overlapp

Hva som ikke godkjennes

 • Språkkurs fra språkskoler
 • Språkkurs ut over 15 sp, eventuelt kurs uten omfang og/eller karakter
 • Bruk av ECTS utenfor EU
 • Fag som tas eller er tatt på nivå med norsk videregående skole

Studentkontakt

Det er ikke alltid nødvendig å kontakte en student om søknaden, men hvis den har mangler må studenten kontaktes av saksbehandler for å kunne få inn manglende/ufullstendig dokumentasjon og opplysninger.

Saksbehandler skriver vedtaksbrev

I vedtaksbrev tilstreber saksbehandler klarspråk.

 • Vedtak skal begrunnes
 • Et avslag på søknad om godskriving må begrunnes
 • En god begrunnelse kan hindre unødvendige klager
 • Studenten må orienteres om klagefrist (3 uker fra mottak av brevet)
 • Studenten må orienteres om hvem som er klageinstans og hvor klagen skal sendes (til samme enhet som avslo søknaden)

Orienteres det ikke om klagefrist er klagefristen i utgangspunktet evig.

Eksempler på vedtaksbrev finner du i fakultetets wiki for saksbehandlere.

Standardtekster for vedtaksbrev finner du i fakultetets wiki for saksbehandlere.

Godkjenning og signatur til instituttleder/kontorsjef

Sluttbehandling i ePhorte

Ferdigstill brevet i ePhorte og send det til studenten.

FS-registrering

Registrer utfallet i FS.

Brukerveiledninger finner du i fakultetets wiki for saksbehandlere. og i Studieavdelingen sin wiki for Felles Studentsystem (FS).

0 Vedlegg
18584 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)