HR ved IE

Gjesteforsker ved IE

(Videresendt fra Gjesteforsker)

Prosedyre vedrørende tilknytning av gjesteforskere ved IE-fakultetet.

Bakgrunn

IE-fakultetet driver høyteknologisk utvikling og forskning innenfor en rekke områder og fagmiljøer. Ved flere av forskningsområdene til fakultetet vurderes ansettelser på Phd-nivå i henhold til eksportkontrollregelverket. Det gjøres en individuell vurdering av aktuelle kandidater. Vurderingen gjøres i tråd med retningslinjer gitt av Utenriksdepartementet.

Ledelse og ansvar

Rutinen er forankret i linjen. For instituttene betyr det at instituttleder er ansvarlig for vurdering og gjennomføring av rutinen. Instituttleder kan delegere mandat til oppfølgning av rutinen, men ansvar ligger ved linjen.

For IE- fakultetet er dekan øverste ansvarlig.

Prosedyre                                                                                        Sjekkliste - gjesteforsker

Det kan forekomme endringer/tilføyelser av prosedyren.

Eksportkontroll, samarbeid med annen industri

  • Den som vurderer/ønsker gjesteforsker informerer instituttleder om hvem som ønskes.
  • Aktuelle fagområde hvor gjesteforsker skal delta vurderes med henblikk på eksportkontroll, hvilke områder det gis tilgang/adgang til direkte, men også hvilke områder som indirekte gis tilgang/adgang. Instituttleder/ledelsen skal delta i vurderingen.
  • Gjesteforskere ved IE som vil delta i aktivitet med industri, næringsliv, virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven, må ha dette avklart i forkant. Dialog med sikkerhetsansvarlige e.l. i den aktuelle virksomhet vil kunne gi en avklaring.
  • Fakultet skal holdes informert om prosessene. Bistand til vurdering overnevnte punkter fås ved fakultet. Ved ønske om endring av fagområdet hos gjesteforsker, skal vurdering knyttet til overnevnte punkter gjøres på nytt.

Dokumentasjon

  • NTNU IE skal kunne vite hvem som gis adgang/tilgang til NTNU IEs lokaler og forskning. Kontroll av dokumentasjon, kompetanse/arbeidsforhold av gjesteforsker må derfor gjennomføres. HR/kontorsjef ved aktuelle institutt gjør dette på lik linje med en ansettelse.
  • Kontroll av dokumentasjon som er gitt av kandidaten.
  • Ved funn som kan tyde på dokumentasjon ikke stemmer med det som oppgis, kan kandidaten ikke «tiltre» som gjesteforsker. En slik vurdering skal gjøres i samråd med instituttleder. Bistand til vurdering kan fås ved fakultetet.
  • Når overnevnte vurderinger er gjennomført, sendes sammendrag av vurdering til fakultet. Dette kan sendes samtidig som søknad til tilganger til HR-fakultet sendes. Dersom overnevnte punkter ikke er vurdert/beskrevet i sammendraget vil ikke det kunne bli gitt tilganger/adganger.

Under opphold

  • Ansvarlig institutt påser gjennomgang av NTNUs regelverk knyttet til bruk av NTNUs infrastruktur, samt at det gis nødvendig opplæring knyttet til HMS ved aktivitet hvor dette er aktuelt.
  • Ved misbruk og/eller ikke følger anvisninger knyttet til adganger/tilganger vil gjesteforsker kunne miste sine tilganger/adganger. Fakultet og instituttleder skal varsles og sammen deltar i en slik vurdering.

 

Formaliteter

Denne prosedyren vil være gjeldene som standard rutine for tilknytning av gjesteforskere.

 

(Revidert den 14.02.2020).

1 Vedlegg
1412 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)