Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet

(Videresendt fra Gjennomføring av forskerlinjen ved medisinstudiet)

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Søk opptakFinansiering Forskningsoppgave Nyttig informasjon

Studieplan #

I løpet av studiet skal forskerlinjestudenten arbeide med en forskningsoppgave som tilsvarer 90 studiepoeng. Forskerlinjestudenten skal delta aktivt ved et forskningsmiljø og få grunnleggende opplæring i teori og metode som er nødvendig for å kunne arbeide med forskningsprosjektet.

Formalisert opplæring skal tilsvare 30 studiepoeng. Dette er det samme som kravet til doktorgradsstudiet. Emnene må være godkjent av fakultetet i henhold til retningslinjer for godkjenning av PhD-emner. Opplæringsdelen kan ved behov utvides til mer enn 30 studiepoeng.
Forskerlinjen innebærer i alt 120 studiepoeng ekstraarbeid innenfor medisinsk forskning ved medisinstudiet. Dette tilsvarer 2 års arbeid, men medisinstudiet forlenges med kun 1 år (fra 6 til 7 år). Det ekstra året utgjøres av to semestre som er fristilt til forskningsarbeid i en forskningsgruppe. I tillegg beregnes det at en skal bruke to sommerferier samt en del fritid.

Opplæringsplan #

En opplæringsplan skal si noe om hvilke ph.d.-emner studenten skal ta og hvilke seminarer/workshops studenten vil delta på. Opplæringsplanen utarbeides av studenten i samarbeid med veileder.  Opplæringsdelen skal inneholde emner på til sammen 30 studiepoeng, men kan ved behov utvides.

Opplæringsplanen kan revideres underveis i studiet og eventuelle endringer skal i så fall sendes fakultetet v/ Forskerlinjen for godkjenning.
Last ned plan opplæringsdel (må åpnes i Adobe reader eller internet Explorer)

Ph.d-emnene SMED8004 og SMED8007 er obligatorisk for alle forskerlinjestudenter. 
I tillegg til de obligatoriske emnene kan studenten sammen med veileder sette sammen studieplan med valgfrie emner. Det må velges emner som er relevante for det prosjektet studenten arbeider med.  Emnene må være godkjent av fakultetet i henhold til retningslinjer for Ph.d. 

Emnene kan i prinsippet fordeles på de årene studenten går forskerlinjen, fram til innleveringsfrist for forskerlinjeoppgaven 15. september i siste studieår på medisinstudiet.  Det første semesteret bør studenten ta emnet SMED8004 og emner som omhandler design av forsøksprotokoll og eksperimenter, samt metodekurs som er relevant for prosjektet. 

Fra og med 01.september 2020 godkjenner fakultetet ikke lenger kurs tatt i regi av Legeforeningen.
Kursene hos Legeforeningen fyller ikke fakultets krav til opplæringsdelen da de er etter- og videreutdanningskurs, og herved ikke på ph.d.-nivå. I tillegg har de ofte en studiepoenguttelling som ikke følger ECTS-standard. På bakgrunn av dette vil kurs fra Legeforeningen nå ikke lenger bli godkjent som en del av opplæringsdelen ved forskerlinjen i medisin.

Fullstendig oversikt over reglene for sammensetting av opplæringsdelen finnes i NTNUs ph.d.-forskrift sammen med Fakultet for medisin og helsevitenskaps utfyllende regler, § 8.

Semesterrapport etter gjennomført forskningssemester #

For å dokumentere og få godkjent arbeidet i forskningssemesteret skal studentene i samarbeid med veileder sende inn en standardisert semesterrapport etter hvert forskningssemester og sommersemester. Tilbakemelding på rapporten vil bli gitt ved behov.  Frist for innsending av rapporten er hhv. 15. januar for høstsemester, 15. juni for vårsemesteret og 15. september for sommersemesteret.
Last ned semesterrapport

Midtveisevaluering #

I løpet av 2. forskerlinjesemester vil fakultetet gjennomføre en større evaluering av studentenes fremdrift og prosjektstatus. Dette er for å avdekke eventuelle behov for justeringer i prosjektet, framdriftsplanen eller veilederordningen.

2 Vedlegg
11904 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)