Kvalitetssystem...

Metoder for evaluering av emne

(Videresendt fra Gjennomføre studentevaluering av emne)

Alle emneevalueringer skal inneholde en evaluering utført av studentene. Her finner du metoder for gjennomføring av evalueringer.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også: Evaluere emne - for emneansvarlig

English version: Completing student evaluations of courses

Studentenes evaluering av emnet #

Hver gang

Ved hver gjennomføring skal emneansvarlig gjennomføre en emneevaluering. Alle emneevalueringer skal inneholde en studentevaluering. Dette skjer normalt gjennom en referansegruppe.

Hver tredje gang

Emneansvarlig skal som del av emneevalueringen aktivt innhente tilbakemeldinger fra alle studentene i emnet minst hver tredje gang emnet gjennomføres.

Referansegruppe #

Emneansvarlig oppretter en referansegruppe som består av minst tre av emnets studenter. Studentene skal evaluere emnet og utarbeide en rapport. Fra høsten 2020 skal alle referansegrupperapporter skrives og levers i studieplanverktøyet.

Om referansegruppe for studenter

1. Emneansvarlig oppretter referansegruppen

Emneansvarlig legger til rette for at det opprettes referansegruppe i starten av semesteret. Les mer om hvordan du oppretter en referansegruppe på siden "KASPER - Opprette referansegrupper." Kontaktinformasjon til referansegruppen legges på emnets side i læringsstøttesystemet. På første forelesning informerer emneansvarlig om hvordan referansegruppemetodikken fungerer.

 • Minst tre studenter skal delta i referansegruppen.
 • Der emnet inngår i flere studieprogram utvides gruppen slik at alle programmene er representert. Der dette gjør gruppen uforholdsmessig stor, vurderes nødvendigheten av å ha representanter for hvert enkelt studieprogram med få studenter i det aktuelle emnet.
 • I emner med få studenter, som ph.d.-emner, kan evt. alle studentene utgjøre referansegruppa.
 • Felles referansegruppe for flere små emner innenfor samme program/fag og studienivå kan opprettes.
 • Referansegruppens rapport skrives og leveres i KASPER.

2. Emneansvarlig kaller inn til referansegruppemøter 

Emneansvarlig kaller inn til og leder referansegruppemøtene. Tema for møtene skal normalt være læringsaktivitetene, læringsmiljøet og tema meldt inn av referansegruppen.

Emneansvarlig legger ut datoene for referansegruppemøter på emnets side i læringsstøttesystemet. Det skal kalles inn til tre møter med referansegruppen; ett ved oppstart, ett midtveis og ett ved avslutning av emnet.

3. Emneansvarlig henter inn relevant grunnlag 

Emneansvarlig henter inn grunnlag for referansegruppemøtene, slik som tidligere referansegrupperapporter og statistikk for stryk/gjennomføring/karakterfordeling.

4. Emneansvarlig utarbeider emnerapport 

Emnerapporten skal inneholde forslag til handlingsplan og referansegruppens rapport skal legges ved.

5. Emnerapporten skrives i studieplanverktøyet

Fra og med høstsemesteret 2020 skal emneansvarlig skrive og publisere emnerapporten i KASPER. Instituttet har ansvar for at emnerapporter fram til og med våren 2020 lastes opp i Doq.  Alle studenter har tilgang til å lese emnerapporter og referansegrupperapporter i emnerapportportalen. Rapporten kan også sendes til nåværende studenter i emnet, instituttleder og studieprogramleder(e).

6. Emneansvarlig tilbyr studentene bekreftelse 

Bekreftelse på at studentene har deltatt i referansegruppe skal tilbys studentene. Instituttet lager bekreftelser på norsk eller engelsk.

Innhente tilbakemelding fra alle studentene #

Ved minimum hver tredje gjennomføring skal emneansvarlig som del av studentevalueringen aktivt etterspørre tilbakemelding fra alle studentene på emnet. Dette for å sikre at informasjonsgrunnlaget er representativt.

Det er flere måter å gjøre dette på. Hva som er mest hensiktsmessing vil variere avhengig av blant annet antall studenter, fokus for evalueringen med mer. Tilbakemeldingene skal sammenfattes og leveres sammen med emnerapporten.

Spørreundersøkelse #

Digitalt spørreskjema som sendes til alle studenter.

5-minutterslapper #

Få oversikt over studentenes opplevelse av læringsutbyttet etter en undervisningsøkt ved å sette av noen få minutter til tilbakemelding på slutten av økta. Be alle svare, eller ta et utvalg. Be studentene svare hver for seg eller sammen.

Dersom du ber studentene nevne de tingene de har lært i løpet av økta får studentene mulighet til å sortere og repetere innholdet, samtidig som du får nyttig tilbakemelding på hva de har fått med seg.

Forslag til spørsmål:

 • Nevn tre ting du har lært.
 • Hva synes du var mest nyttig?
 • Var noe uklart?
 • Hva likte du best?

Her finner du et eksempel på et skjema som Harald Øverby på Institutt for telematikk har utarbeidet for dette formålet: One Minute Paper

Blackboard #

I Blackboard an du be studentene gi tilbakemeldinger på utvalgte tema. Dette kan gjøres løpende eller på utvalgte tidspunkt gjennom semesteret.

Emnekanalen på Innsida #

Alle emner har en egen meldingskanal på Innsida. Som emneansvarlig står du som administrator for kanalen, og alle studenter som er registert på emnet abonnerer automatisk på kanalen. Her kan studentene gi løpende tilbakemeldinger. Du kan også benytte denne kanalen til å sende ut spørreskjema eller informere om andre tiltak for evaluering. Slik tar du i bruk emnekanalen. 

Anbefalte tema i studentevaluering av emne #

Forslagene til tema under kan både brukes til studentevaluering ved hver gjennomføring (f.eks. referansegruppe) eller til studentundersøkelsen hver tredje gjennomføring (f.eks. spørreskjema). 

Læringsmålene er styrende for studentenes læringsarbeid:

 • Er de oppdaterte og relevante?
 • Er de tydelig kommunisert til studentene, slik at de vet hvilket læringsutbytte de forventes å oppnå?
 • Henger emnets læringsmål sammen med parallelle og tidligere emner?

Læringsaktivitetene (forelesninger, seminar, øvinger, lab osv.) er studentenes viktigstemål på læringskvaliteten:

 • Er type læringsaktivitet hensiktsmessig?
  • Bidrar de enkelte læringsaktivitetene tydelig til at studentene oppnår læringsutbyttet?
  • Hvilke læringsaktiviteter opplever studentene gir best læring for de ulike læringsmålene?
  • Er undervisningen forskningsbasert?
  • Øvinger/semensteroppgaver: Mengde, organisering, koordinering, tilbakemeldinger.
 • Er vanskelighetsgraden og arbeidsomfanget i emnet fornuftig
  • Har studentene nødvendige forhåndskunnskaper?
  • Bør man øke eller senke vanskelighetsgraden og arbeidsomfanget på undervisningen?
  • Er innholdet og nivået tilpasset slik at studenter fra ulike studieprogram har utbytte av læringsaktivitetene?
 • Er progresjonen i læringsaktivitetene riktig?
  • Er fremdriften på et nivå som tilsier at studentene vil oppnå læringsutbyttet for emnet i løpet av semesteret?
 • Hvordan er inntrykket av studentenes egeninnsats og motivasjon?

Vurderingsformen skal være i samsvar med læringsmålene og læringsaktivitetene, slikat studentene prøves på en hensiktsmessig måte som bidrar til studentenes læring:

 • Er vurderingsformen i samsvar med læringsmålene og undervisnings- og læringsaktivitetene?
 • Bidrar vurderingsformen til studentenes læring?
 • For å sikre at vurderingsformen (eksamen) er hensiktsmessig i forhold til læringsmålene og læringsaktivitetene, er det sterkt ønskelig å få tilbakemelding fra studentene etter eksamen selv om det kan være utfordrende. Om man ikke får tilbakemelding fra studentene i inneværende semester før emnerapporten utarbeides, kan tilbakemeldinger fra disse innhentes som grunnlag for drøfting med referansegruppen ved neste gjennomføring av emnet.

Læringsmiljø

 • Er læringsmiljøet godt?
 • Hva kunne vært gjort for å bedre læringsmiljøet?
 • Er kontakten mellom faglærere og studenter god og tilstrekkelig?
 • Plass på forelesinger, lesesaler, datasaler og grupperom.
 • Inneklima, lyd, lysforhold og lignende.
 • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.

Se også #

1 Vedlegg
64721 Visninger