Generell tekst om NTNU

Her finner du tekst som beskriver NTNU og som kan brukes som grunnlag til nettsider, brosjyrer, søknader med mer. Tekstene er delt opp i versjoner av forskjellig lengde. Du avgjør selv hva som passer til ditt behov, klipp gjerne sammen innhold fra flere av tekstene.

English version - General text to describe NTNU.

Se også: Tekst til søknad om forskningsmidler | Ferdige presentasjoner | Tall og fakta om NTNU | Temaside om logo og maler | NTNUs organisering

Tekst og fakta om NTNU #

Generelt skal NTNU omtales som «NTNU». Ved behov for benevnelse av geografisk sted skal det skrives for eksempel «NTNU i Gjøvik», «NTNU i Ålesund» eller «NTNU i Brussel». Altså med «i».

Begrepet «nye NTNU» skal ikke benyttes.

Kort versjon #

Bokmål: Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Nynorsk: Ved NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, skaper vi kunnskap for ei betre verd og løysingar som kan endre kvardagen. 

Engelsk: The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

Kort versjon + #

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er NTNUs strategiske satsing på muliggjørende teknologier i perioden 2011–2020. 

NTNU har et bredt internasjonalt nettverk og det er egne NTNU-kontorer i Tokyo og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Medium versjon #

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er i dag Norges største universitet, og historien går tilbake til 1910. Samfunnsoppdraget til NTNU er å skape kunnskap for en bedre verden og levere løsninger som kan forandre og forbedre hverdagen. 

To forskere ansatt ved NTNU har mottatt nobelpriser: May-Britt Moser og Edvard Moser (2014). I tillegg studerte prisvinnerne Ivar Giæver (1973) og Lars Onsager (1968) ved NTH, som var en av forløperne til NTNU.

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har åtte fakulteter samt enheter som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket, og rundt 39 700 studenter og 6900 årsverk (ansatte).

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag.

Forskning er en del av den løpende virksomheten gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre. NTNU er vertskap for seks Sentre for fremragende forskning (SFF), syv Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og tre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse. NTNUs tematiske satsningsområder skal løse komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.

NTNUs strategiske satsing på tre muliggjørende teknologier i perioden 2011–2020 omfatter bioteknologi, IKT og nanoteknologi. Muliggjørende teknologier er tverrfaglig basert, grunnleggende forskning som bidrar til å utvikle nye næringer, produkter og løsninger innen de fleste samfunnsområder.

NTNU samarbeider med rundt 200 universiteter i verden om forskning og utdanning. Prioriterte områder er EU, USA, Kina og Japan.

NTNU samarbeider tett med forskningsinstitusjonen SINTEF, næringslivet og industrien og har et sterkt fokus på innovasjon og entreprenørskap. Takket være samarbeidet med spesielt SINTEF og Statoil er NTNU nummer en i verden på samarbeid med industripartnere, ifølge Times Higher Education (THE) World University Ranking i mars 2017. Universitetet scorer også høyt på rangeringene til U-Multirank og Leiden på grunn av sitt tette samarbeid med industripartnere. 

NTNU har et bredt internasjonalt nettverk og det er egne NTNU-kontor i Tokyo og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Lang versjon #

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er i dag Norges største universitet, med historie tilbake til 1910 og røtter tilbake til 1767 og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Samfunnsoppdraget til NTNU er å skape kunnskap for en bedre verden og levere løsninger som kan forandre og forbedre hverdagen.

To forskere ansatt ved NTNU har mottatt nobelpriser: May-Britt Moser og Edvard Moser (2014). I tillegg studerte prisvinnerne Ivar Giæver (1973) og Lars Onsager (1968) ved NTH, som var en av forløperne til NTNU.

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har åtte fakultet samt enheter som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket, og rundt 39 700 studenter og 6900 årsverk (ansatte).

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag.

Forskning er en sentral del av virksomheten gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre. NTNUs strategiske satsing på tre muliggjørende teknologier i perioden 2011–2020 omfatter bioteknologi, IKT og nanoteknologi. Muliggjørende teknologier er tverrfaglig basert, grunnleggende forskning som bidrar til å utvikle nye næringer, produkter og løsninger innen de fleste samfunnsområder.

Tematiske satsingsområder

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom og NTNU Helse. NTNUs tematiske satsningsområder skal løse komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid.

EU-prosjekter

NTNU deltar i flere prosjekter i EUs rammeprogrammer. Flere forskere ved NTNU har mottatt grunnforskningsbevilgning fra Det europeiske forskningsråd (ERC).

Nyskaping og samarbeid med SINTEF og næringslivet

NTNU samarbeider tett med SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon og en av Europas største organisasjoner innen forskningskontrakter. SINTEF har spesiell ekspertise innen teknologi, medisin og samfunnsvitenskap. NTNU og SINTEF er samlokaliserte i Trondheim.

NTNUs samarbeid med næringslivet og industrien har et sterkt fokus på innovasjon og entreprenørskap. Takket være samarbeidet med spesielt SINTEF og Statoil er NTNU nummer en i verden på samarbeid med industripartnere, ifølge Times Higher Education (THE) World University Ranking i mars 2017. Universitetet scorer også høyt på rangeringene til U-Multirank og Leiden på grunn av sitt tette samarbeid med industripartnere. 

NTNUs økosystem for innovasjon inkluderer NTNU Technology Transfer Office, inkubator på campus, Entreprenørskolen, NTNU Discovery, Spark NTNU og Start NTNU. Hvert år etableres det rundt 20 nye firma med utspring fra universitetet.

NTNU er CERN-inkubator. Det innebærer at teknologi fra CERN kan tas til NTNU for å videreutvikles kommersielt.

Toppforskning og stjerneprogram

NTNU Toppforskning er en satsing for å utvikle eliteforskere og forskningsmiljøer i internasjonal klasse.

Stjerneprogrammet er en satsing på unge forskere som har utmerket seg internasjonalt. Ved hjelp av mentorer, opphold i utlandet, bevilgninger og talentutvikling gjennom Olympiatoppen er målet at forskerne skal hevde seg i internasjonal forskning. 

Forskningssentre og samarbeid

NTNU er vertskap for seks Sentre for fremragende forskning (SFF), syv Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og tre Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Gjennom NTNUs Onsager Fellowship rekrutteres unge, internasjonalt anerkjente forskere for å styrke universitetets fagmiljøer.

NTNU har et Kavliinstitutt (Kavli Institute for Systems Neuroscience), som drives sammen med Senter for nevrale nettverk.

NTNU har tre K.G. Jebsen-sentre innen medisinsk forskning.

NTNU er vertskap for ECCSEL, et europeisk forskningssamarbeid og en europeisk laboratorieinfrastruktur innen fangst, transport og lagring av karbondioksid (CO2).

Geminisentrene er et samarbeid mellom NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo om å bygge større fagmiljøer på tvers av organisatoriske grenser innen ulike fagområder.

NTNU samarbeider med rundt 200 universiteter i verden om forskning og utdanning. Prioriterte områder er EU, USA, Kina og Japan.

NTNU har et bredt internasjonalt nettverk og det er egne NTNU-kontor i Tokyo og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Ved vitenskapelige publiseringer skriver vi hele universitetsnavnet #

NTNU har hatt en meget positiv utvikling i antall vitenskapelige publiseringer . Dette gavner oss på mange måter, blant annet ved å gjøre NTNU mer synlig internasjonalt. For ytterligere å forsterke denne effekten er det viktig at alle vitenskapelige ansatte husker å benytte både forkortelsen «NTNU» og vårt fulle navn – «Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet» – når de publiserer vitenskapelige artikler.

Hvordan skrive universitetsnavnet i publikasjoner

Kontakt #

Kontakt Eirik Lian hvis du ønsker å rapportere feil eller har spørsmål om innholdet.

0 Vedlegg
5321 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)