Gemini-senter

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Forskning

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital.

English version - Gemini centre

Gemini-samarbeidet  #

Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling.

Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018.

Det var et vesentlig punkt i NIFUs evaluering at den strategiske forankring av Gemini-sentrene har vært for dårlig. Sentrene må betraktes som strategiske satsinger og følges opp deretter. Dette er innebygd i den reviderte Gemini-modellen.

Policy-dokument Gemini-sentrene (PDF)

Slik går du frem for å søke  #

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer.

Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer.

Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål.

Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.

Gemini-senteret skal være godt integrert i partnermiljøenes strategier. Linjeledelsen skal signere på søknaden og har et særlig ansvar for å forankre senteret strategisk.

Søknaden skal også være godkjent på dekan/direktør-nivå. Søknaden rettes til ledelsen ved NTNU/UiO/SINTEF/St. Olav. Det åpnes for søknader to ganger i året.

Oppnevnelsen skjer under SINTEFs Rådsmiddag i april og november.

Det er en søknadsrunde om våren og en om høsten. Frist for å søke om Gemini-status er nå 15. mars 2020.

Gemini-senteret oppnevnes for fire år. Etter den tid kan det søkes om re-oppnevning for fire nye år.

Mal for søknad og strategiplan finner du på sintef.no/gemini-intern

Overgangsordning  #

Gemini-senter som allerede er oppnevnt fullfører sin periode før ny søknad forventes. Årsrapporten må imidlertid følge revidert mal og frister, inkludert at rapportens avsender er senterets styre.

Økonomi  #

Et Gemini-senter får inntil 100.000 kroner til rådighet hvert år for dekning av direkte kostnader. Pengene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse.
Senterledelsen skal kunne benytte strategiske ressurser til utøvelsen av funksjonen. Det gjelder både timer og ressurser for øvrig. Dette må avtales med linjeledelsen i hvert enkelt tilfelle.

Årsrapport  #

Alle Gemini-sentre skal utarbeide en årsrapport. Rapporten skal primært beskrive fremdrift i forhold til senterets mål og milepæler, samt revisjon av strategiplanen. Rapporten sendes koordinatoren for Gemini-sentrene i tillegg til egen linjeledelse innen utgangen av januar måned. Avsender for årsrapporten skal være Gemini-senterets styre.

Mal for årsrapport finner du på sintef.no/gemini-intern

Styre og koordinator  #

Gemini-samarbeidet ledes av et styre med representanter fra NTNU, SINTEF og Univ. i Oslo. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte og videreutvikle Gemini-samarbeidet. Koordinatoren har det daglige ansvaret for å følge opp sentrene.

Koordinator: Gunnar Sand, direktør prosjekter SINTEF.

For mer informasjon, se sintef.no/gemini-intern

0 Vedlegg
2384 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)