Tilbake

Gave eller bidragsprosjekt

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Med gave forstås midler som tilflyter institusjonen i den hensikt å styrke den økonomisk. Det må ikke være bindinger på gaven slik at den anses som betaling for en ytelse til giveren.

For at en gave skal regnskapsføres ved NTNU må det foreligge et tildelingsbrev der det går frem at midlene gis til NTNU, og det skal komme frem i søknaden at det er søkt på vegne av NTNU og ikke som privatperson.

Midler klassifisert som gave omfattes ikke av BOA-reglementet men er omtalt i BOA-veilederen. Vurderes midlene som gave (og en ikke ønsker å behandle midlene som bidrag) skal det ikke opprettes prosjekt i Maconomy, midlene føres i stede på enhetens ramme drift (RD). 

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Gave #

Tilskudd som etter sin art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som bidrag kan i de fleste tilfeller klassifiseres og behandles som gave. Dette vil gjelde tilskudd av mindre omfang der det ikke foreligger transaksjoner (1), og der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere den formelle dokumentasjonen (kontrakt og sjekkliste) som kreves for bidragsfinansiert aktivitet. Klassifiseringen må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Bidrag  #

Det er ikke uvanlig at midler som gis som gave til en institusjon fra giverens side er ment å tilgodese et eller flere bestemte formål, og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å avgjøre om man står overfor en gave eller et bidrag. I andre tilfeller kan gaven være av en slik art eller ha et slikt omfang at det av hensyn til spesifikke krav fra giverens side eller den interne forvaltningen ved institusjonen, kan være hensiktsmessig i regnskapsmessig sammenheng å behandle midlene på samme måte som bidrag. Dersom gavemidler imidlertid klassifiseres som bidrag, må kravene til formell dokumentasjon (kontrakt og sjekkliste) være oppfylt. 

Dokumentasjon #

Kravene om kontraktsinngåelse vil ikke gjelde dersom midlene er stilt til rådighet som gave eller gjennom tilskuddbrev fra offentlig myndigheter, men institusjonen må likevel kunne redegjøre for bruken av disse midlene, og ellers ta høyde for bidragsyters spesifikke krav til dokumentasjon. Gaver må dokumenteres i samsvar med de krav giveren stiller til bruk av midlene. 

(1) En transaksjon forutsetter i tillegg til en ytelse (betaling) at risiko og kontroll over en eiendel (motytelsen) overføres fra institusjonen til oppdragsgiveren. En transaksjon innebærer altså at det må foreligge både en ytelse og en motytelse. 

Relatert informasjon #

Kontakt #

Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no

2 Vedlegg
9310 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)