Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL

Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) er organisert under Rektor og skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle felles kvalitetskrav for programmene. FUL skal skal identifisere strategiske utfordringer og gi råd til Rektor i strategiske spørsmål. 

Temaside om råd og utvalg

English version - Executive committee for teacher education

Vedtaksmyndighet #

FUL vedtar studieplaner (herunder oppretting/nedlegging av studieretninger og hovedprofiler) og læringsmål for de 5-årige lektorprogrammene etter forslag fra fakultetene, som forvalter de disiplinfaglige emnenes innhold.

Rådgivningsfunksjon overfor fakultetene #

FUL utarbeider, i samarbeid med fakultetene, anbefalte studieløp og kombinasjoner med sikte på lektoryrket.

Oppgaver overfor Rektor #

 • Ta initiativ i saker som angår lektorutdanningene
 • Gi råd om institusjonelt samarbeid og alliansebygging
 • Gi tilråding om strukturen i utdanningene
 • Gi råd om etablering og nedlegging av program
 • I samarbeid med fakultetene foreslå dimensjonering av og opptaksrammer til programmene
 • Foreslå uttalelser på vegne av NTNU i høringssaker som gjelder lektorutdanningen
 • Forberede saker som skal behandles av Rektor
 • Rapportere til Rektor om vedtak som er fattet i henhold til fullmakter

Saker som gjelder lektorutdanningene, som vil angå andre studieprogram og som er av betydning for NTNUs strategiske og utdanningspolitiske utvikling, skal legges frem for Utdanningsutvalget.

Generelt #

 • Samarbeide med fakultetene og de lokale programrådene påse at NTNUs kvalitetsarbeid blir fulgt opp innenfor utdanningene
 • Føre tilsyn med at læringsmålene nås
 • Utarbeide årlig en rapport om utdanningene ved NTNU med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak
 • Påse at utdanningen er i samsvar med nasjonal rammeplan
 • Aktivt fremme likestillingsperspektivet i utdanningene
 • Ivareta NTNUs representasjon i relevante nasjonale og internasjonale fora

Sammensetning #

FUL ledes av en utvalgsleder som (vanligvis) oppnevnes av Rektor for fire år. Nåværende leder Jan Frode Hatlen er oppnevnt for fire år. Fakulteter som gir lektorutdanning skal ha ett medlem hver. Medlemmet skal være fra fakultetets ledelse. Studentene skal ha to representanter. FUL skal ha to eksterne medlemmer.

Rektor oppnevner medlemmene i FUL. Studiesjefen har sekretariatsansvaret for FUL.

Utvalgets medlemmer #

Oversikt over medlemmer

Møtereferater 2017 #

Oversikt over møter i 2017

Møtereferater 2016 #

For fullstendig Møtebok for FUL, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer (må ha tilgang til NTNUS felles arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte)

 • 2016/2: Møtebok FUL 2016
 • 2015/104: Møtebok FUL 2015
 • 2014/11: Møtebok FUL 2014
 • 2013/40:  Møtebok FUL 2013
5 Vedlegg
3253 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)