Forskningsutvalget ved SU

 

Sammensetning

Medlemmer

Formål og oppgaver

Forskningsutvalget skal være et strategisk rådgivende organ for dekanen og har som mål å realisere Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) sin strategi for forskning og forskerutdanning. Forskningsutvalget skal være en arena der forskningsprofil og kvalitet utvikles i lys av internasjonalisering og samfunnsrelevans, forankret i NTNUs strategi.

Forskningsutvalget skal være en faglig-strategisk ressurs for instituttene og fakultetet Forskningsutvalget fungerer som et faglig-strategisk nettverk i SU for å utvikle og realisere SUs mål for forskning og forskerutdanning, ved å styrke forskningskvalitet i bredde og spiss.

Fler- og tverrfaglighet skal være virkemiddel dere dette styrker kvalitet og profil.

Utvalgets hovedoppgaver er å:

 • Utvikle vedtatte tematiske satsingsområder
 • Styrke internasjonalisering og samfunnsrelevans
 • Bidra til økt omfang av eksternfinansiert forskning
 • Styrke kvalitet og faglig profil i forskerutdanningen
 • Bidra til styrking av publisering og formidling
 • Arbeide for høy forskningsetisk standard 


Rolle og sammensetning

Forskningsutvalget ved SU er et representativt utvalg. Alle instituttene er representert med en person fra sin respektive ledergruppe med ansvar for forskning, fortrinnsvis nestleder for forskning. Forskningsutvalget kan forberede forskningssaker til instituttledermøtet og består av: 

 • prodekan for forskning (leder)
 • representant fra hvert av instituttenes ledergruppe med ansvar for forskning
 • stipendiat
 • leder for forskningsseksjonen
 • Andre møtedeltagere kan innkalles etter behov


Arbeidsmåte

 • Forskningsutvalget møtes fire til seks ganger i året
 • Utvalgets medlemmer kan foreslå saker
 • Prodekanen avgjør dagsorden
 • Utvalgets medlemmer bidrar til å forberede saker
 • Utvalgets sekretær refererer fra møtene

Utvalget har ikke faste møtetidspunkt. Prodekanen innkaller etter behov. Forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen stiller sekretær til rådighet for utvalget.

Referater

 

0 Vedlegg
9945 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)