Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Søk opptakGjennomføringFinansiering Nyttig informasjon  Prosjekttilbud

Forskerlinjeprosjektet skal munne ut i en forskerlinjeoppgave, fortrinnsvis i form av en sammenskrivning og 1-2 artikler eller manuskripter inkludert, alternativt en monografi uten artikler inkludert. Oppgaven skal beskrive bakgrunn, mål, materialer og metoder, samt resultater og diskusjon av disse. Arbeidet skal tilsvare en "halv" doktorgrad. Her er en innholdsmal for forskerlinjeoppgaven.

Retningslinjer for vurdering #

Forskerlinjeoppgaven skal vurderes av en egen komité. Dersom komiteen godkjenner oppgaven, skal denne  presenteres og diskuteres muntlig. Muntlig presentasjon er offentlig. Ved godkjent forskerlinjeoppgave, godkjent muntlig presentasjon og diskusjon samt fullført opplæringsdel, vil studenten ved uteksaminering fra medisinstudiet få vitnemål med attestasjon på fullført forskerlinje i medisin.  Her finner du retningslinjene.

Innlevering #

Innlevering av oppgaven skjer digitalt.

Innleveringsfristen for forskerlinjeoppgaven er 15. september i siste studieår.

Egen innleveringslenke sendes ut til studentene som skal innlevere.

Ta hensyn til opphavsrett ved bruk av f.eks. figurer, tabeller eller bilder fra andre publiserte kilder som tidsskrifter, lærebøker eller lignende i forskerlinjeoppgaven. Det må da foreligge tillatelse fra opphavsmannen/forlaget.

Det henvises til Åndsverkloven.

2 Vedlegg
9554 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)