Forskningsetisk utvalg

NTNUs forskningsetiske utvalgs medlemmer, mandat og oppgaver.

English version: The Research Ethics Committee

Forskningsetisk utvalg for perioden 2014 -2017 består av fem medlemmer . Utvalget har fått et mandat, et reglement for saksgangen i selve utvalget, og i tillegg rutiner for saksbehandling ved fakultetene ved mistanke om uredelighet i forskning.

Utvalgets medlemmer #

Leder: Professor Arne Kristian Sandvik

Nestleder: Professor May Thorseth

Professor Guttorm Sindre

Professor Ingrid Bouwer Utne

Førsteamanuensis (jus) Sigmund Simonsen

På det første møtet i utvalget ble professor May Thorseth valgt som nestleder.

Sekretariatet for Forskningsetisk utvalg vil ivaretas av koordinator og seniorrådgiver Ragnhild Lofthus og juridisk rådgiver Didrik Tårnesvik.

Utvalgets oppgaver #

Ved NTNU skal mistanke om uredelighet primært behandles nært der den eventuelle uredeligheten har funnet sted. Ledelse ved institutter og fakultet har ansvar for at den faglige aktiviteten følger nasjonale og internasjonale standarder med hensyn på forskningsetikk.

Dersom det er usikkerhet knyttet til håndtering av en potensiell uredelighetssak, så kan utvalgets leder eller sekretariat kontaktes. Vi vil også henvise til Etikkportalen og til De nasjonale forskningsetiske komiteene med sekretariat, der finnes mye relevant informasjon.

Mandat, reglement og rutiner #

Mandat, reglement og rutiner for saksbehandling (pdf).

Forskningsetiske seminarer #

I dialog med rektor arrangerer utvalget seminarer med forskningsetiske tema for å stimulere til en debatt om og felles refleksjon rundt forskningsetiske tema for forskere og administrasjon. Målet er å bevisstgjøre den enkelte om hva som er god forskeretikk og god forskningsetisk praksis. 

Utvalget arrangerer også seminarer rettet mot byens befolkning for å synliggjøre forskningens rolle og ansvar i samfunnsutviklingen.

1 Vedlegg
26643 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)