Forsinkelse i doktorgradsløpet

English version: Delays during the PhD period
Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgradDet er ikke uvanlig at ph.d.-kandidater blir forsinket i doktorgradsløpet og det kan være mange ulike årsaker til det. Som det framgår av sidene om veiledning har du plikt til å informere veileder om forhold av betydning for framdriften. På denne siden vil du finne mer informasjon om hvordan du ellers skal forholde deg til forsinkelse.

Sykdom og permisjon i finansieringsperioden #

Dersom du er forsinket pga. sykdom og permisjon i finansieringsperioden vil du som hovedregel få forlengelse på ph.d.-programmet tilsvarende forlengelse av finansieringen. Dersom du ikke er ansatt ved NTNU må du sende inn dokumentasjon på sykdom og permisjon til fakultetet.

Dersom forsinkelsen overstiger den innvilgede forlengelsen bør du varsle om dette, gjerne via IA-rådgiver om du er ansatt ved NTNU, eller gjennom den årlige framdriftsrapporten.

Forsinkelse av andre årsaker i finansieringsperioden #

Forsinkelser i det faglige arbeidet kan ha mange årsaker:

  • Utfordringer i veiledersituasjonen
  • Problemer med feltarbeid, datainnsamling eller gjennomføring av forsøk
  • Konflikter på arbeidsplassen
  • Publisering
  • Skrivingen tar lenger tid enn forventet
  • m.m.

Du kan varsle om forsinkelser gjennom den årlige framdriftsrapporten eller gjennom andre rapporteringsrutiner lokalt. Det er viktig at du varsler om forsinkelser underveis slik at tiltak eventuelt kan settes inn for å bidra til å forbedre framdriften. Hva som kan og bør gjøres vil avhenge av årsaken til og lengden på forsinkelsen.

Noen ganger vil man klare å ta inn igjen forsinkelsen på egenhånd, men i andre tilfeller vil forsinkelsen føre til at avhandlingen ikke er ferdig når finansieringen tar slutt.

Forsinkelse ut over finansieringsperioden #

Dersom finansieringen har tatt slutt og du fortsatt ikke har levert avhandlingen er du på overtid. Videre tilknytning til ph.d.-programmet må i så fall avklares i det enkelte tilfellet.

I henhold til §5.6 i ph.d.-forskriften opphører rettigheter og plikter som følger av doktorgradsavtalen ved avtaleperiodens utløp. Avtaleperiodens utløp tilsvarer finansieringsperiodens utløp. Du kan likevel få beholde tilknytningen til ph.d.-programmet og levere avhandlingen dersom fakultetet tillater det. Fakultetet kan i så fall sette krav for fortsatt tilknytning, f.eks. gjennom søknad eller annen form for dokumentasjon av fortsatt progresjon.

Det er viktig at du avklarer med instituttet når det gjelder behov for adgangskort, epost, bibliotektjenester m.m. Instituttene kan ha ulik praksis og rutiner på dette området. Dersom du har vært ansatt ved NTNU, kan du søke instituttet om å beholde kontorplass i en periode. Tilgang til evt. resterende driftsmidler vil normalt framgå av oppsigelsesbrevet.

Dersom finansieringsperioden har tatt slutt har du ikke nødvendigvis krav på fortsatt veiledning. Dette avklarer du og veileder sammen.

Du har som hovedregel ikke krav på dagpenger samtidig som du arbeider med doktoravhandlingen, men NAV er forpliktet til å gjøre “en konkret, individuell vurdering i hver enkelt sak om vilkårene for rett til dagpenger er tilstede, herunder at unntakene etter forskrift om dagpenger § 4-3 fjerde ledd blir vurdert.” Dersom du må legge avhandlingen på is pga. behov for dagpenger bør du søke permisjon fra studiet inntil du har mulighet til å ta opp igjen arbeidet.

Lokale retningslinjer #

HF
Du vil normalt få beholde tilknytningen til ph.d.-programmet etter avtaleperiodens utløp så lenge du kan dokumentere fortsatt progresjon i arbeidet. Dette gjøres gjennom de årlige framdriftsrapportene. Fakultetet kan og vil be om ytterligere dokumentasjon ved behov.

SVT
Når avtale-/finansieringsperioden din er utgått, sender du en begrunnet søknad om forlengelse til enheten/programrådet. Søknaden skal inneholde
• en plan for videre fremdrift med tentativ innleveringsdato
• en redegjørelse for hvor mange prosent av fulltid du arbeider med avhandlingen

Dersom du ikke søker, eller får avslag på søknaden om forlenget avtaletid, blir du tatt ut av programmet.

Maksimal studietid #

Maksimal studietid er seks (6) år fra starttidspunkt til innlevering av avhandlingen til bedømmelse. Permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid og godkjente deltidsstudier medregnes ikke i de 6 årene.

Det er fakultetet som fatter endelig vedtak om maksimal studietid. Dersom du er usikker på om du nærmer deg maksimal studietid kan du kontakte saksbehandler ved fakultetet.

Dersom det er fattet vedtak om at du har oversteget maksimal studietid eller av andre årsaker har avsluttet studieretten, har du likevel muligheten til å søke om bedømmelse av avhandlingen til graden dr.philos.

0 Vedlegg
7376 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)