Forlengelse for stipendiater på grunn av korona

(Videresendt fra Forlengelser for ph.d.-kandidater)

Denne siden inneholder retningslinjer for HR-medarbeidere som saksbehandler forlengelser av stipendiater.

English version: Extensions for PhD candidates due to the coronavirus pandemic

Vurderingsmomenter til hjelp for ansettelsesmyndighetens beslutning om forlengelser for stipendiater - ansatt ved NTNU, som følge av Koronapandemien #

Bott-universitetene er enige om en felles holdning vedrørende forlengelser av ansettelsestiden for stipendiater som blir forsinket som følge av pandemien. Det forutsettes at studieretten forlenges tilsvarende hvis nødvendig.

Prinsippene i Bott-universitetenes felles policy er: #

 • reell forsinkelse som skyldes pandemien skal kunne føre til forlengelse
 • behov for forlengelse av andre årsaker behandles som tidligere

NTNU sine stipendiater følges opp av NTNU. Stipendiater ansatt andre steder må diskutere problemstillingen med egen arbeidsgiver.

Generelt #

Forlengelse kan gis etter individuell og konkret vurdering. Ansettelsesmyndigheten (dekanen) beslutter eventuell forlengelse. Det er en forutsetning at Koronapandemien har medført så inngripende hindringer for kandidaten at forlengelse er nødvendig.

Følgende regnes som inngripende hindringer: #

 • tjeneste i helsesektoren
 • beordring til tjeneste i de 15 definerte samfunnskritiske områdene
 • intern omdisponering til f.eks. undervisningsoppgaver som ikke dekkes av pliktarbeidsandelen
 • forsinket datainnsamling og eksperimentell virksomhet
 • forsinkelser knyttet til hjemmekontor

Vedrørende hjemmekontor #

Arbeidsgiver skal så langt det er mulig legge til rette for at arbeidet kan foregå i hjemmekontor. Selv om forholdene hjemme ikke er optimale, gir dette ikke i seg selv rett til forlengelse. I mange tilfeller vil dermed arbeidets art, jf. strekpunkt 3 over, være grunnlag for eventuell forlengelse, ikke hjemmekontoret i seg selv.

Hvis stipendiaten har omsorgsoppgaver for barn som gjør at hjemmearbeid ikke lar seg gjennomføre på grunn av stengte barnehager og skoler, gis forlengelse for alt fravær utover 10 dager. Forskriftens bestemmelse om at fravær må ha en sammenhengende varighet på to uker for å gi grunnlag for forlengelse, fravikes så lenge Korona-situasjonen vedvarer.

Vedrørende individuell og lokal vurdering #

Vurdering av om forlengelse skal innvilges bygger på hovedprinsippet om at Koronapandemien ikke skal føre til vesentlig dårligere (eller bedre) muligheter for å gjennomføre utdanningen for stipendiaten. I den samlede vurderingen må bl.a. følgende vektlegges:

 • Hvor omfattende er forsinkelsen
 • Hvilken betydning har forsinkelsen for ferdigstillelsen av doktorgraden og hvor lenge er det til planlagt sluttdato
 • Forskerutdanningens karakter, er utdanningen teoretisk rettet, empirisk rettet og/eller eksperimentelt orientert. Hvilken tilgang kreves til laboratorier, felt, arkiver, lokaler og utstyr ol.
 • Andre særskilte forhold som skaper reell forsinkelse og som er utenfor stipendiatens ansvar og kontroll

Regjeringen har varslet en delvis gjenåpning av universitetene for stipendiater som skal fullføre i løpet av denne våren og som er avhengige av universitetets utstyr og infrastruktur. For denne gruppen kan derfor reell forsinkelse bli relativt kort. For andre, som også etter planen skal fullføre i nær framtid, kan imidlertid forsinkelsene likevel bli mer omfattende hvis de ikke får tilgang til nødvendige eksterne arenaer eller kilder for arbeidet som følge av sentrale og lokale restriksjoner.

Vedrørende forskerutdanningen som studieløp #

Rektor ber instituttledere og veiledere i samarbeid med fakultetet vurdere hvordan stipendiater kan sikres gjennomføring på normert tid gjennom tilpasninger av utdanningen. Løsninger basert på tilrettelegging og justering av forskningsoppgaven, innhenting av data mv. som vil ivareta framdrift uten at faglig nivå senkes skal derfor vurderes nøye som et alternativ til forlengelse, eventuelt i kombinasjon med forlengelse.

Mange stipendiater vil kunne oppleve forsinkelser fordi datainnsamling forsinkes/stopper opp og tilgang til laboratorier og verksteder begrenses. Også for denne gruppen må tilrettelegging av studieløpet gjennom alternative måter å sikre data på vurderes.

Behov for forlengelse av andre årsaker #

Ihht. forskrift og tariffavtale har stipendiater rett til forlengelse uavhengig av koronapandemien.

Dette gjelder og skal praktiseres som vanlig.

Eventuelt behov for forlengelse av studieretten vedtas av fakultetet.

Finansiering #

Hovedregelen ved NTNU er rammestyring. Det betyr at fakultetene og VM sammen med sine institutter er ansvarlige for denne type kostnader innenfor sine ordinære rammer og må gjøre individuelle vurderinger av forlengelser for sine stipendiater i tråd med NTNUs felles prinsipper. Covid 19 har imidlertid skapt en spesiell situasjon ved NTNU som gjør at hvis et fakultet eller VM får urimelige konsekvenser av dette, så kan rektor fravike prinsippet om rammestyring.

Rektor følger opp situasjonen rundt denne typen merkostnader som følge av koronaepidemien med Kunnskapsdepartementet og Forskningsråd samt andre som finansierer stipendiater.


Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. #

Forskriften har i hovedsak fire bestemmelser som hjemler forlengelse for stipendiater:

 • § 2-3 (1). Rettighetspermisjoner
 • § 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie
 • § 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger
 • § 2-3 (6). Ansettelsesorganet kan i særskilte tilfeller gi forlengelse for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen

I vurderingene av forlengelser som følge av koronapandemien kan hjemlene for forlengelse kombineres.

I NTNUs ph.d.- forskrift § 7-2 siste ledd er maksimal studietid satt til 6 år. Pliktarbeid og lovhjemlede avbrudd regnes ikke med i de 6 årene. Forlengelser knyttet til Koronapandemien skal heller ikke regnes med i studietiden. Fakultetet vedtar ev. forlengelse av studietiden.

Vedtak om forlengelse #

Forlengelser ihht. §§ 2-3 (1-3) er tydelig regulert, og stipendiaten vil til enhver tid i studieløpet vite at disse bestemmelsene gir forlengelse. Øvrige forlengelser vurderes normalt mot slutten av studietiden og i nært samarbeid med veileder. Når det gjelder forlengelser eksplisitt knyttet til koronapandemien bør de innvilges så snart de er avklart. Sentralt kriterium vil være tidspunkt for planlagt avslutning av studieløpet i tillegg til individuell vurdering. Kandidater som skal avslutte i løpet av 2020 bør som hovedregel få avklaring før sommerferien. Avslutninger lenger fram i tid vil normalt ikke kreve beslutning om forlengelse nå.

Øvrige forlengelser følger etablert praksis.

Enhetlig praksis vs. individuelle vurderinger og skjønn #

Ved oppstart av et ph.d.-løp er prinsippet at tilgjengelig tid til disposisjon er lik for alle – dvs. alle har i utgangspunktet like rammebetingelser. I løpet av studietiden kan det oppstå behov for tilpasninger, herunder forlengelser. Dette vurderes og besluttes gjennom en samlet, men individuell vurdering knyttet til den enkelte kandidats faglige progresjon og fremdrift sett i forhold til forskriftens bestemmelser. Dette er beslutninger ansettelsesmyndigheten er godt kjent med og som skal videreføres uavhengig av koronapandemien.

Nedenfor følger typiske situasjoner hvor forlengelse kan være aktuelt. #

1. Forlengelse ihht. forskriftens §§ 2-3 (6) #

a. Stipendiater som blir beordret til tjeneste i helsesektoren gis forlengelse tilsvarende fraværet. En praktisk måte å gjøre dette på kan være å gi permisjon i ph.d.-stillingen og lønn fra helsesektoren i beordringstiden.

b. Stipendiater som blir omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning. Ivaretas primært ved forskyvning av pliktarbeidsdelen for de som har det eller ansettelse ihht. til forskriftens § 2-3 (3), noe som gir rett til tilsvarende forlengelse.

c. Stipendiater som får forsinkelser fordi forskningsarbeidet blir forsinket som følge av Koronapandemien, f.eks. stengte laboratorier, vanskeligheter med datainnsamling og feltarbeid, kunstneriske fag mv. Ev. forlengelse fastsettes på bakgrunn av dokumentert søknad og veileders vurdering/anbefaling, jf. ovenstående.

d. Stipendiater som har dårlige arbeidsforhold i hybel/leilighet. Det gis i utgangspunktet ingen forlengelse. Ev. forlengelse kan vurderes individuelt mot slutten av studietiden ihht. vanlig praksis.

2. Forlengelse ihht. forskriftens §§ 2-3 (1 – 3) #

a. Ansatte som er hjemme og passer barn, og er enslig eller der ektefelle/partner jobber i en samfunnskritisk funksjon - jf. regjeringens 15 definerte kritiske områder - har rett til forlengelse tilsvarende fraværsperioden.

b. For stipendiater som er hjemme og passer barn, og hvor begge foreldrene er hjemme, gis forlengelse ut over ti dager. Hvis det ikke tas ut omsorgsdager eller kvoten er brukt opp, kan en evt. forlengelse vurderes individuelt mot slutten av studietiden.

c. Stipendiater som blir syke av Korona eller annen sykdom gis forlengelse etter vanlige regler for sykdom. Ved hjemmekarantene gjelder hjemmekontor og det gis ingen forlengelse.

Se også: #

Endringer i ph.d.-forskriften på grunn av koronaviruset

Slik kan du søke om forlenget ansettelse som stipendiat - grunnet korona

Sist endret 12.05.2020

0 Vedlegg
9962 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)