Foreldrepermisjon

Her finner du informasjon om foreldrepermisjon og foreldrepenger ved fødsel og adopsjon. 

English version - Parental leave

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Les mer om hvordan du søker foreldrepermisjon

Hvem kan få foreldrepenger? #

Hvis du er medlem av Norsk Folketrygd og har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i 6 av de siste 10 månedene før foreldrepermisjonen begynner, har du rett på foreldrepenger. Dette gjelder ved fødsel og adopsjon av barn under 15 år. 

Du får utbetalt full eller forholdsmessig lønn i permisjonstiden. Mor har rett på engangsstønad fra NAV hvis hun ikke tilfredsstiller kravene til foreldrepermisjon.

Her kan du lese om permisjoner i forbindelse med svangerskapet

Permisjon i forbindelse med fødsel #

Som far eller medmor ved NTNU har du rett på to uker lønnet foreldrepermisjon i forbindelse med ditt barns fødsel. Dette gjelder hvis foreldrene bor sammen og permisjonen brukes til omsorg for familie og hjem. Hvis foreldrene ikke bor sammen kan permisjonen gis til en annen som hjelper mor i forbindelse med fødsel.

Permisjonen skal i utgangspunktet tas sammenhengende fra barnet fødsel, men den kan deles opp såfremt alle dagene er avviklet 14 dager etter at mor og barn har kommet hjem fra sykehuset.

Adoptivforeldre ved NTNU har rett til to ukers lønnet permisjon i forbindelse med at omsorgsovertakelse. For fosterforeldre er denne permisjonen ulønnet. 

Slik registrer du permisjon i forbindelse med fødsel i HR-portalen #

  • Åpne fraværsskjema i HR-portalen
  • Velg “Omsorgspermisjon fødsel m/lønn
  • Legg inn dagene du søker om omsorgspermisjon
  • Trykk “send”

Sykdom i foreldrepermisjonen #

Hvis du eller barnet ditt blir syke i foreldrepermisjonen har du krav på ulike støtteordninger, og du kan søke om utsettelse eller overføring av permisjonen.

Hvis barnet ditt blir sykt   #

Dersom barnet ditt blir sykt under foreldrepemisjonen kan du ha rett på pleiepenger, og utsettelse av foreldrepermisjonen.

Følgende krav må oppfylles for å ha rett på pleiepenger:

Å bli behandlet poliklinisk eller være innlagt i helseinstitusjon gir ikke automatisk rett til pleiepenger. Minst ett av disse kravene må være oppfylt for å få innvilget rett til pleiepenger og utsettelse av foreldrepermisjonen:

  • Barnet er innlagt i helseinstitusjon utover 7 kalenderdager
  • Barnet behandles ved poliklinisk sykehus utover 7 kalenderdager
  • Barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie utover 7 kalenderdager

Hvis barnet ditt har en livstruende eller en annen svært alvorlig sykdom eller skade og må pleies og overvåkes kontinuerlig, har du rett på pleiepenger fra første dag barnet er sykt. Da kan du se bort fra kravene i avsnittet over.

Husk at helseinstitusjonen må fylle ut skjemaet Legeerklæring ved søknad om pleiepenger ved barns sykdom NAV 09-11.05.

Søk utsettelse av permisjonen for perioden du mottar pleiepenger for samme barn. Legeerklæringsskjema må vedlegges denne søknaden.

Hvis du blir syk under permisjonen #

Du kan søke om utsettelse av foreldrepermisjonen, eller overføre permisjonen til partneren din hvis du blir syk under foreldrepermisjonen. Det stilles følgende krav til å få innvilget rett til dette:

  • Du må være sykemeldt fra lege
  • På grunn av sykdom eller skade er du helt avhengig av hjelp for å kunne ta deg av barnet.

Søk utsettelse av permisjonen for perioden du er syk. Legen din må også skrive en funksjonsbeskrivelse der vedkommende redgjør for hvorfor du trenger hjelp til å ta deg av barnet. Funksjonsbeskrivelsen må vedlegges søknaden om utsettelse.

Når bare far har rett på foreldrepenger #

Hvis mor ikke har opptjent rett til foreldrepenger, kan far ha opptjent en selvstendig rett til foreldrepenger. Det stilles aktivitetskrav til mor dersom far skal ta ut foreldrepenger.

Far kan søke om å ta ut fellesperioden og 4 uker av mødrekvoten. De tre første ukene før fødsel og de 6 første ukene etter fødsel er forbeholdt barnets mor av helsemessige årsaker.

Farens rett til foreldrepenger varer altså i 40/50 uker avhengig om han velger 100 eller 80 prosent dekningsgrad.

Ammefri #

Er du heltidsansatt og ammer barnet ditt har du rett til lønnet fri i inntil 2 timer hver dag, tilbarnet fyller 2 år. Fra barnet er 9 måneder kreves det bekreftelse fra lege eller helsestasjon om at barnet fremdeles ammes.

Ønsker du å benytte deg av denne retten til permisjon, skal  nærmeste leder varsles så snart som mulig.

Det skal ikke søkes om ammefri i HR-portalen. Ammefri skal registreres som ordinær arbeidstid i "Min tid" med kommentar.

Fakultet for medisin og helsevitenskap benytter eget skjema for søknad om ammefri.

Lovverk #

Kontakt #

John Kenneth Ludvingsen, HR- og HMS-avdelingen

Tonje Fiskaa Håvak, HR- og HMS-advelingen (i permisjon)

0 Vedlegg
20873 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)