Student ved IDI

Fordypning i datateknologi - IDI

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med MTDT | Se sider merket med MIDT

 

Fordypningen i datateknologi består av

Praktisk gjennomføring

 1. Registrer prioritert ønske om fordypningsprosjekt  (frist 1. mai i 8. semester/4. årskurs)
 2. Registrer to fordypningstemaer som skal inngå i det teoretiske fordypningsemnet (velges etter avtale med veileder)
 3. Lever fordypningsprosjekt og avlegg muntlig teorieksamen (se datoer i tabell nederst på siden)

 

1. Registrer hvilket fordypningsprosjekt du ønsker å løse

Legg inn ønsker for prosjektoppgave

Oversikten over prosjektoppgaveforslag (oppdateres 1. april hvert år)

Registrer inntil 5 prioriterte prosjektønsker

Dialog med potensielle veiledere gir en bedre forståelse av innholdet i prosjektet, og kan avklare om din faglige bakgrunn passer for prosjektet. Fordeling av oppgaver gjøres av veileder etter at ønskene er registrert. Senest innen undervisningsstart høstsemester.

 

2. Registrer to fordypningstemaer

Hvilke fordypningstemaer du skal følge avtales med veileder for fordypningsprosjektet.
De to fordypningstemaene utgjør til sammen emnet TDT4506 Datateknologi, fordypningsemne.

Oversikt over fordypningstemaer

NB! For å være helt registrert for fordypningsemne må du melde deg til eksamen i TDT4506 Datateknologi, fordypningsemne i StudentWeb, og registrere to temaer i fordypningssystemet.

Registrer dine to fordypningstemaer

Skal du ta fordypningsemne uten fordypningsprosjekt? Kontakt studier@idi.ntnu.no.

 

For studenter ved andre studieprogram

Har du gjort avtale om å ta et av temaene i fordypningensemne ditt ved IDI, skal du registrere dette i fordypningssystemet ved IDI.

For å registrere deg til et tema velger du "informatikk" som studieprogram etter du har logget inn med feide.

NB! Bruk av et IDI tema må avklares med studieveileder ved ditt studieprogram og faglærer som underviser temaet. Et tema (eller to) gir for seg selv verken karakter eller studiepoeng. Temaet må tas som en del av et fordypningsemne du er meldt til eksamen i på StudentWeb.

Registrere et fordypningstema

 

3. Lever fordypningsprosjekt og avlegg muntlig teorieksamen

Prosjektrapporten (PDF-fil) leveres digital i Inspera. Dersom veileder krever ytterligere dokumentasjon leveres det samtidig.

Minimumskrav for prosjektrapportens forside:

 • Prosjektets tittel
 • Fordypningens emnekode og navn
 • Semester og år
 • Studenten(e)s navn
 • Hovedveileders navn

Muntlig teorieksamen foregår slik:

 • Oppmøtetidspunkter sendes til din NTNU epost ([brukernavn]@stud.ntnu.no)
 • Første eksamen kan starte allerede kl. 08:00
 • Eksamen i begge fordypningstema avholdes normalt samme dag
 • Hver eksamen tar ca. 20 minutter

Ved stryk eller gyldig forfall avholdes kontinuasjon i august året etter.

Spørsmål? Kontakt studier@idi.ntnu.no

 

Om fordypning

Høstsemesteret i siste årskurs skal gi forståelse og kompetanse innenfor et forholdsvis spesialisert fagfelt, og legge en solid teoretisk plattform for masteroppgaven.

Arbeidet med fordypningen leder i mange tilfeller frem til aktuelle tema for en masteroppgave. Fordypningsprosjektet må være bestått for å kunne påbegynne masteroppgaven.

Fordypningen består av et prosjektemne på 15 studiepoeng og et tilhørende teoretisk fordypningsemne på 7,5 studiepoeng.

Det teoretiske fordypningsemnet er bygget opp av to fordypningstemaer på 3,75 studiepoeng. Temaene velges i samråd med veileder for prosjektet du velger.

 

Prosjekt

Fordypningen har ofte karakter av å utrede state of the art (hvor teknologi- og forskningsfronten befinner seg) innefor et fagfelt, samt å gjøre eksperimenter som belyser prinsipper og teorier. Ofte inngår noe utviklings- eller konstruksjonsarbeid, selv om en initiell idé har vært at dette primært skal utføres i påfølgende masteroppgave.

Prosjektoppgaven gjennomføres normalt individuelt, men parvis jobbing er også mulig. Studenter og faglærere blir i fellesskap enige om omfang og rutiner for veiledning.

Faglærer er suveren med tanke på spesifisering av hva som forlanges og hva som forventes av leveranse ved avslutning av prosjektet. Karakteren (bestått/ikke bestått) baseres på summen av de innleverte arbeidene.

Eksempler på dokumentasjonsformer er:

 • Prosjektrapport (obligatorisk)
 • Websider
 • Plakat/poster (et vanlig format ved vitenskapelige konferanser)
 • En vitenskapelig artikkel

Fordypningstemaer

Normal undervisningsform for fordypningstemaer er ledet selvstudium (selvstudium supplert med noen forelesninger og/eller kollokvier). I kollokviene vil studenter med likt pensum presentere deler av dette for de andre studentene og for faglærer - som utgangspunkt for en diskusjon/samtale der både faglærer og medstudenter bidrar til å klarlegge stoffet.

Tid og sted for kollokviene avtales mellom den enkelte faglærer og studentene, og det vil normalt være pliktig oppmøte til et antall kollokvier. Tidspunkt for oppstart/første kollokvie blir annonsert på fordypningstemaets hjemmeside eller via e-post.

Tidsplan

Dato Beskrivelse
Oktober. Informasjonsmøte om fordypning og masteroppgave.
 
1. april Prosjektoppgaveforslag som tilbys oppdateres.
1. mai Ønsker for fordypningsprosjekt må være lagt inn. Fordypningstema velges i samråd med veilder når fordypningsprosjektet er avklart.
Semesterstart

Undervisning i fordypningstemaene avtales med aktuelle faglærere i løpet av uke 34.
Som 5. årsstudent har du mulighet til å søke mastersalplass.

15. september Registrer fordypningsprosjekt og fordypningsemne (TDT4501 og TDT4506) på Studentweb.
Slutten av november/starten av desember. Se eksamensinfo på emnesiden til TDT4506 Muntlig eksamen i fordypningstema.
Onsdag i uke 50 Frist for innlevering av fordypningsprosjekt er kl 14.00.
Innleveres digital i Inspera.
3 uker + 10 dager grunnet jul  Sensurfrist for fordypningsprosjektet
0 Vedlegg
39544 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)