Tilbake

Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH

(Videresendt fra For undervisere ved medisinstudiet - MH)

Denne portalen om profesjonsstudiet i medisin er primært for undervisere og andre ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Hensikten er å samle relevant informasjon knyttet til medisinstudiet på en side. Portalen kan også være av interesse for studenter. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet. Siden etablert august 2017. Sist endret mai 2020.

Skisse av studieplanen for medisinstudiet er herOverview of the medical curriculum is here.

Informasjon om medisinstudiet i pandemisituasjonen:

  • Gjennomføring av undervisning ved medisinstudiet høsten 2020 av 6. juni 2020.
  • Studieprogramleder 6. juni: Etter 1. juni er det tatt inn i dokumentet ovenfor i første avsnitt og kulepunkt 1 at størrelse på campusundervisning begrenses av 1 meters-regelen. Det kommer snart ny informasjon om auditoriekapasitet - og det ventes en tydelig større utnyttelsesgrad enn tidligere antatt. At plenumsundervisning som hovedregel er digitial består.

Studieledelse 

Her finner du informasjon om ledelse og drift av medisinstudiet, studentenes MFU og fakultetets årsplaner (handlingsplan):

Om studiet

Nedenfor er det en lenke til en tidslinje som inneholder planlagte og gjennomførte endringer, en dokumentsamling og lenker til informasjon om studiet hvor den primære målgruppen er medisinstudentene.

Undervisningsressurser

Her er det lenker til ressurser som kan brukes ved forberedelse til undervisning, i eksamensarbeid og i videreutvikling av undervisning. Læringsplattformen Blackboard er tilgjengelig fra Innsida.

Kvalitetsarbeid og Skikkethet

Både det løpende kvalitetsarbeidet med årlige rapporteringer, og det mer langsiktige arbeidet er forankret i NTNUs utdanningsstrategi om at all utdanning skal være preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå faglig og pedagogisk, er viktig. Skikkethetsvurderinger er hjemlet i forskrift om skikkethet i høyere utdanning, og er en del av den totale kvaliteten i et helseprofesjonsstudium.

Undervisningsformer og læringsverktøy

Grunnet Covid-19 situasjonen er lenker til opplæring i bruk av digitale verktøy tilgjengelig på siden Undervisningsformer i medisinstudiet. Følg også med på Innsida. Studentene deltar i PBL (problembasert læring), på forelesninger, seminarer og klinikker, TBL (teambasert læring), ulike kurs og øvinger samt uketjeneste (praktisk klinisk undervisning), og praksis på sykehus og i allmennpraksis. Disse undervisningsformene (læringsarenaene) og eksempler på læremiddel-porteføljer beskrives i en lenke nedenfor. Dette supplerer innholdet i lenken Læringsstøtte for undervisere ved NTNU. Nytt er at NTNU nå har lisens for ansatte og studenter for bruk av Mentimeter og Padlet.

Læremidler og FoU

Nedenfor er det lenker en nasjonal e-læringsportal og bibliotekets fagside. Eksempler på andre læremidler er omtalt i avsnittet om undervisningsformer. De læremidler som blir brukt i undervisningen er tilgjengelig i Blackboard. Informasjon om hvordan laste opp læremidler i Blackbord er tilgjengelig på alle medisinemnene i Blackboard. PLUS - Senter for pedagogikk, læring og undervisning - ved fakultetet ble nedlagt januar 2020.

Desentralisert studieløp

Høsten 2016 økte opptaket av studenter fra 120 til 135. Et studieløp med base i Levanger ble derfor utredet. Fakultetsstyret vedtok etableringen av studieløpet 15. mars 2017. Høsten 2018 begynte 8 studenter på dette studieløpet etter at de hadde studert de to første årene i Trondheim. Høsten 2019 begynte 11 studenter på studieløpet, mens de 8 fra i fjor nå har begynt på sitt 4. år. Studieløpet har plass til 16 studenter, og har fått navnet NTNU Link 

Om denne portalen

Denne portalen er satt sammen av studieprogramleder. Portalen ble opprettet i august 2017. Den er åpent tilgjengelig. Sidene kan deles og googles. Forslag til endringer mottas.

Studieprogramleder er ansvarlig for denne samlesiden og de undersidene som er etablert sammen med samlesiden: ledelse av medisinstudiet, tidslinje for medisinstudiet, dokumentbibliotek, undervisningsformer og NTNU Link.

4 Vedlegg
14745 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)