Finansieringskategorier

Veiledning til rett klassifisering av finansieringskategori i bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet.

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

 • BOA-prosjekter kan gi økt uttelling og tilskudd til NTNU-bevilgningsøkonomi, korrekt klassifisering er derfor viktig. Dette er spesielt viktig der NTNU får midler fra Norges forskningsråd og EU.
 • Det skal alltid opprettes egne prosjekt/delprosjekt med tilhørende kategori for midler fra Norges forskningsråd og EU.
 • For å finne rett kategori kan det være til hjelp å søke opp kunden i Brønnøysundregisteret.
  Ved å se på «Sektorkode» vil du få informasjon om virksomheten.

For de ulike finansieringskategoriene er det i veiledningen brukt typiske eksempler på kunder som faller inn under kategoriene.

Bevilgning #

Vær oppmerksom på at tildelinger i dette avsnittet ikke skal klassifiseres som BOA-prosjekter, men som bevilgning. Det skal ikke opprettes prosjekter i Maconomy for midler som klassifiseres som bevilgning. 

Hvis du fortsatt er i tvil om rett klassifisering etter å ha lest igjennom veiledningen, send en e-post til kontakt@okavd.ntnu.no

Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA #

Norges forskningsråd #

Bidrag NFR-direkte innbetaling:

 • Prosjekter der NTNU er kontraktspart ovenfor Norges forskningsråd og tildelingen blir overført direkte til NTNU.

Bidrag NFR via 3.part:

 • Prosjekter der NTNU har inngått samarbeid med ekstern partner (kordinator) som står som kontraktspart ovenfor Norge forskningsråd.
  NTNUs andel av prosjektstøtten fra NFR videreformidles via koordinator.

Regionale forskningsfond #

 • Dette er midler som opprinnelig kommer fra Norges forskningsråd, men som kanaliseres via regionale forskningsfond.
 • Midlene kan komme direkte fra det regionale forskningsfondet, eller via en ekstern partner (koordinator) som står som kontraktspart ovenfor det regionalt forskningsfond.
 • Eksempel 1: Regionalt forskningsfond Midt-Norge.
 • Eksempel 2: Nord-Trøndelag fylkeskommune er kontraktspartner med et regionalt forskningsfond, NTNU er samarbeidspartner og får midlene via N-T fylkeskommune. Samme logikk som kategorien NFR via 3.part.
 • Når midlene kommer via en 3.part skal det i prosjektbeskrivelsesfeltet skrives: Regionale forskningsfond via 3.part.

Næringsliv+NFR #

 • Ikke aktuelt for øyeblikket.

Næringsliv/Private #

 • Innenlandske og utenlandske næringslivsaktører.
 • Eksempler: Statoil, Yara.

Samfinansiert #

 • Prosjekter som er finansiert av ulike finansieringskilder knyttet til ulike finansieringskategorier.
 • Dersom et prosjekt har finansiering på mindre enn 75% fra en og samme finansieringskategori brukes kategorien «samfinansiert.
 • Eksempel: 50% næringsliv, 25% fylkeskommune og 25% stat gir fin.kategorien samfinansiert.

Kommune og Fylkeskommune #

 • Kommunale og fylkeskommunale finansiører.
 • Eksempler: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune.

Stat #

 • Prosjekter med finansiering fra direktorater/etater, statlige universiteter og høgskoler.
 • Eksempler:Universitetet i Oslo, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Miljødirektoratet, Oslo universitetssykehus, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektmidler fra DIKU.

Randsone #

 • Prosjekter finansiert av selskaper/stiftelser som NTNU har eierinteresser i eller har inngått samarbeidsavtaler med.

Randsone stat:

Eksempler:  St. Olavs Hospital, Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge.

Randsone næringsliv:

Eksempler: SINTEF, NTNU Samfunnsforskning AS, NTNU Technology Transfer Office AS.

Ideelle org./fond/legater #

 • Finansiering fra innenlandske og utenlandske ideelle organisasjoner, fond og legater.
 • Eksempler: Extrastiftelsen, Kreftforeningen, Pensjonistforbundet, Diabetesforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges idrettsforbund, Major og advokat Eivind Eckbos legat, Den nordisk katolske kirke i Norge, Körber-Stiftung (Hamburg).

Utland forøvrig #

 • Utenlandske finansieringskilder utover prosjekter finansiert av EU eller nordiske fond, og som ikke er næringsdrivende eller ideelle org./fond.
 • EØS/EEA-prosjekter
 • Eksempel: Utenlandske universiteter.

Nordiske fond #

 • Eksempler: Kungliga Vetenskapsakademien, Nordisk Ministerråd

EU #

EU-rammeprogram forskning.
EU-Marie Curie.
EU-utenom forskningsdirektoratet

EU-randsone #

 • EU-randsoneprosjekter er internasjonale forskningprogrammer tilknyttet EU, men som ikke ligger innenfor EUs 7ende rammeprogram (FP7) eller Horisont 2020 (H2020)
 • Ved opprettelse av prosjekt i Maconomy skal rett forskningsprogram også settes inn.
 • Eksempler på forskningprogrammer er: ERA-NET, EUROSTARS OG JPI.
 • Utfyllende liste over forskningsprogrammer finner du på siden om EU-randsone.

Gaveforsterkningsmidler #

Gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning kan etter søknad til Norges forskningsråd utløse en gaveforsterkning på 25% av gavebeløpet.

 • Gaven som har fått innvilget gaveforsterkning skal ha finansieringskategorien «Gaver som utløser gaveforsterkning».
 • Gaveforsterkningen fra Forskningsrådet skal ha finansieringskategorien «Gaveforsterkning NFR».

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

0 Vedlegg
8838 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)