Ferie - spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om ferie. På temasiden om ferie får du hjelp til å planlegge og søke om ferie.

English version - Holiday leave - FAQ

Temaside om ferie | Administrative rutiner om ferie | Sider merket med ferie

 Se opplæringsvideo om hvordan søke om ferie i HR-portalen (1:43)

Antall feriedager #

Ansatte i 100 prosent stilling har rett på 25 dager ferie pr. kalenderår (30 dager for ansatte over 60 år). Hvis du ble ansatt etter 30. september så har du rett til å avvikle 1 uke ferie året du startet i jobben.

Alle kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni–30. september, men nærmeste leder bestemmer de nøyaktige datoene. De øvrige to ferieukene kan kreves avviklet som hele uker, men ikke sammenhengende. 

Ferien som du har rett til å avvikle kan være med eller uten lønn, avhengig av hvor stor ferieopptjening du har fra fjoråret.

Plikt til å avvikle ferie #

Alle har plikt til å minst ta ut antallet feriedager med lønn som er opparbeidet i fjoråret, maksimalt 25 dager (30 dager hvis du er over 60 år).

Deltidsansatt #

Hvor mye ferie med lønn du har rett til avhenger av stillingsprosenten din. Du har rett til samme antall feriedager som arbeidsdager i normaluken din. Arbeider du for eksempel tre dager i uken og avvikler en ukes ferie trekkes du for tre feriedager. De resterende ukedagene er fridager uansett og trekkes ikke av antallet feriedager. 

Hvor mange feriedager har jeg opptjent? #

  1. Du finner en oversikt over dine opptjente feriedager i   HR-portalen
  2. Gå til “Min Mappe" og deretter velg fanen “Ferie”. 

Senior - over 60 år #

Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Merk at det blir vanlig skattetrekk på denne ferieuken. Her kan du lese mer om ekstra ferie for ansatte over 60 år.

Det året du fyller 62 år har du rett til 8 dager fri med lønn, seniordager

Overføre feriedager eller ferie på forskudd #

Du kan overføre inntil 10 + 4 feriedager til neste år i hht. Ferieloven og Hovedtariffavtalen. 

Du kan også avvikle inntil 10 feriedager på forskudd. For at du skal kunne avtale avvikling av forskuddsferie, må det på tidspunktet for ferieavviklingen være opptjent feriepenger for denne feriefritiden.

Her kan du søke om å få overført ferie til neste år eller søke forskudd på ferie.

Syk i ferien? #

Hvis du blir syk før ferien  #

Hvis du blir 100% sykemeldt før ferien, så kan du kreve å få ferien utsatt. Det kreves da en legeerklæring på sykdommen din som leveres senest siste arbeidsdag før ferien starter.

Hvis du har vært 100% sykemeldt og av den grunn blitt forhindret fra å avvikle all ferie innen årets slutt, så overføres ferie som ikke er avviklet til påfølgende ferieår.

Dersom du skal reise ut av landet mens du er sykemeldt, må du avvikle ferie eller få godkjenning fra NAV før reisen.

Hvis du blir syk i ferien #

Hvis du blir 100% sykemeldt i ferien, kan du kreve å få utsatt feriedager. Du må være sykemeldt i minst en virkedag i ferien. Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring. Hvis du blir sykemeldt av en lege i utlandet, må du i tillegg til sykemeldingen levere egenmelding for utenlandske sykmeldinger.

Kan jeg ta ferie i forbindelse med foreldrepermisjon? #

Du kan ta ut feriedager i forbindelse med foreldrepermisjonen, men kun den lovfestede delen av ferien som er på 21 dager per kalenderår.

Feriedagene fører du opp  i søknaden om foreldrepermisjon i HR-portalen og i søknaden om foreldrepenger som du sender  til NAV (mer om foreldrepermisjon). Husk at ferieavvikling må avtales med din nærmeste leder.

Nyansatt #

Dersom du er nyansatt ved NTNU og startet i jobben senest 30. september, har du rett til å ta ut 25 dager ferie året du startet. Er du ansatt etter 30. september, har du rett til å ta ut 1 ferieuke året du startet.   

Som nyansatt har du bare rett til slik ferie dersom full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret. 

Som nyansatt kan du med få unntak nekte å avvikle ferie dersom du ikke har full feriepengedekning. Ferie som det er feriepengedekning for må derimot avvikles.

Ferie ved militærtjeneste  #

Dersom du blir kalt inn til pliktig tjeneste i Forsvaret, Heimevernet eller Sivilforsvaret, har du krav på få ta ut feriedager utenom denne tjenestetiden. Ved førstegangstjeneste kan arbeidsgiver legge feriefritid, for ett år, til tiden når førstegangstjeneste i Forsvaret utføres.

Endring av stillingsprosent #

Dersom du har endret stillingsprosent, og feriepengene ikke dekker lønnen din under hele den planlagte ferien din, må du i tillegg søke om å få ta feriedager uten lønn (det vil si at du blir trukket i lønn for de feriedagene du tar ut). Dersom feriepengene er større enn lønnen i ferien, får du differansen utbetalt.

Ansatt som timelønnet #

Ansatte som er timelønnet vil stå med null opptjente dager i ferieregnskapet. Ferie skal ikke registreres i HR-portalen.

Oppsigelse og ferie #

Dersom du sier opp stillingen din, må du bli enig med nærmeste leder om når du skal ta ut ferien. Dersom du sier opp etter 15. august, vil du ikke kunne kreve å få tatt ut ferien i hovedferieperioden (01.06.-30.09).

Kilder og lovverk #

Kontakt #

  • Nærmeste leder når det gjelder spørsmål om tidspunkt for ferieavvikling, mulighet for ferie på forskudd og overføring av feriedager til neste ferieår.
  • HR-medarbeider for spørsmål om regelverk.
3 Vedlegg
68991 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)