Fellesgrad og cotutelle

(Videresendt fra Fellesgrad og felles veiledning)

Informasjon om fellesgrader og felles veiledning (cotutelle) med utenlandske universiteter. English version - Joint doctoral degrees

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Hva er fellesgrad? #

Med fellesgrad forstås at to (eller flere) institusjoner går sammen om å eie et felles doktorgradsprogram som fører frem til en fellesgrad. Fellesgraden kan dokumenteres i form av ett felles vitnemål fra institusjonene eller et vitnemål fra hver av institusjonene. Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig samarbeid mellom institusjonen og minst en av de andre konsortiedeltakerne.

Hva er cotutelle? #

Cotutelle er en avtale om felles veiledning på doktorgradsnivå. Ordningen er opprinnelig fransk, derav begrepet cotutelle. Avtalen inngås mellom de to samarbeidende institusjonene, ph.d.-kandidaten og kandidatens veiledere. Cotutelle-avtalen regulerer bl.a. opptak, veiledning og bedømmelse av kandidatens doktorgradsavhandling. En cotutelle-avtale må alltid inngås individuelt, men det kan også i tillegg inngås institusjonsavtaler om cotutelle-samarbeid. Kandidaten får et vitnemål fra hver av institusjonene.

Engelske benevnelser på tilsvarende ordninger er Joint PhD eller Joint Doctorate. Begrepene brukes og defineres på noe ulik måte i de forskjellige landene.

Hvorfor etablere fellesgrader eller cotutelleavtaler? #

NTNUs strategiske mål er økt internasjonalisering. Etablering av fellesgrader i samarbeid med utenlandske universiteter vil medføre et mer forpliktende samarbeid og vil bidra til å fremme NTNUs internasjonale orientering. I NTNUs strategi NTNU 2020 Internasjonalt fremragende er resultatmål for 2010 at antall avtaler om gradssamarbeid med utenlandske universiteter skal øke med 70 % i forhold til i 2007. Dette gjelder også fellesgrader på ph.d.-nivå. Felles grader/studieprogram med universiteter som er blant de 20 beste i Europa, er et mål innen 2020. Fellesgrader er også et uttalt mål i Bolognaprosessen.

Etablering av fellesgrad innebærer at flere fagmiljø, som er relativt små, sammen kan tilby studietilbud som institusjonene hver for seg ikke vil ha mulighet for å tilby. Fellesgrader bør ha som sitt fremste mål å høyne kvaliteten både i utdanningen og forskningen på det aktuelle fagområdet og bør tilføre institusjonen en merverdi.

Som ledd i økt internasjonalt samarbeid og ønske om at ph.d.-kandidatene har et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon, vil en avtale om felles veiledning (cotutelle-avtale) bidra til en formalisering av samarbeidet. For kandidaten vil det være en fordel at det blir dokumentert at kandidaten har tatt utdanningen ved flere institusjoner. Kandidaten vil i tillegg få oppnevnt en veileder ved begge institusjonene.

Retningslinjer for cotutelleavtaler og fellesgrader ved NTNU #

§25 i NTNUs forskrift for graden ph.d. inneholder bestemmelse om fellesgrader og cotutelle. I tillegg har Styret ved NTNU fastsatt retningslinjer for cotutelleavtaler og fellesgrader, jf. S-sak 83/08, 04.12.08.

Avtalen som inngås skal som et minimum regulere opptak, finansiering, opplæringsdel, veiledning, opphold ved institusjonene, rapporteringsplikt, avhandlingens språk, avhandlingens form, bedømmelse, gradstildeling, vitnemål og rettigheter til resultater.

Ph.d.-utdanningen skal ha et omfang av tre års normert studietid og kandidaten må tas opp ved begge institusjonene. Det er en forutsetning at hele avhandlingen med vedlegg skal være offentlig.

Kvalifikasjonskrav ved opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig og krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomite kan ikke fravikes (veileder kan f.eks ikke delta i komiteen), jf. ph.d. forskriften § 24.4.

Retningslinjer #

 1. NTNU kan inngå avtale om cotutelle-samarbeid på doktorgradsnivå med utenlandske universiteter.
 2. Avtalen skal undertegnes av begge veilederne, dekan, ph.d.-kandidaten og rektor.
 3. Kandidaten tas opp ved begge institusjonene. Opptaksgrunnlaget må være mastergrad eller tilsvarende.
 4. Doktorgradsutdanningen må ha et omfang på 3 års normert studietid.
 5. Kandidaten skal ha minst en veileder ved hver av institusjonene.
 6. Opplæringsdelen skal tilfredsstille kravene ved begge institusjonene.
 7. Kandidaten skal ha opphold ved begge institusjonene. Det bør fremgå av avtalen når kandidaten skal oppholde seg ved hver av institusjonene.
 8. Kandidaten skal ha arbeidsplass, tilgang til laboratoriefasiliteter og annen infrastruktur på hver av institusjonene.
 9. Avhandlingen skal være påført begge institusjonenes logo, og samarbeidsforholdet skal fremgå.
 10. Avhandlingen med vedlegg skal være offentlig.
 11. Avtalen skal regulere hvordan bedømmelseskomiteen skal være sammensatt.
 12. Ved disputas følges det reglementet som gjelder ved den institusjonen hvor disputas finner sted.
 13. Kandidaten får et vitnemål fra hver av institusjonene.
 14. Begge institusjonene skal ha rett til å benytte avhandlingen og resultatene i sin undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Retningslinjene gjelder tilsvarende ved fellesgrader (joint degree) der flere institusjoner går sammen om å etablere et felles doktorgradsprogram. Ved fellesgrad kan kandidaten få et vitnemål fra hver av institusjonene eller et felles vitnemål eller en kombinasjon av dette.

Praktiske forhold – rutiner for inngåelse av avtaler #

Følgende rutiner følges ved inngåelse av avtale om fellesgrad eller felles veiledning (cotutelle):

 1. Fagmiljø som ønsker å inngå avtaler om fellesgrad eller felles veiledning (cotutelle) må kontakte fagmiljøets ledelse (dekan, instituttleder) for å forsikre seg om at de har ledelsens støtte mht å inngå samarbeid med den aktuelle institusjonen.
 2. Etter at fagmiljøets ledelse har gitt positiv tilbakemelding skjer de videre forhandlingene fra aktuelt fagmiljø. Fagmiljøet oppfordres til å kontakte Studieavdelingen tidlig i prosessen for råd og veiledning.
  Kontaktperson ved Studieavdelingen: Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik, tlf 95294, e-post anne.snekvik@ntnu.no
 3. En av institusjonenes standard avtalemaler benyttes som utgangspunkt, men begge institusjonenes krav til samarbeidet skal være oppfylt.
 4. Når avtalen er ferdig utarbeidet, sender fakultetet avtalen sammen med en orientering til Studieavdelingen som sørger for at avtalen og fakultetets orientering blir forelagt rektor. Studieavdelingen gir samtidig en kort redegjørelse om avtalen er i tråd med NTNUs retningslinjer.
 5. Rektor vurderer om avtalen er i samsvar med universitetets policy og signerer eventuelt avtalen. Rektor kan innhente råd fra Utdanningsutvalget eller Dekanmøte hvis han mener det er behov for det.
 6. Studieavdelingen sørger for at avtalen blir returnert til fakultetet. Fakultetet sørger for at avtalen blir arkivert når den er signert av alle parter. Fakultetet sender kopi av inngått avtale til Studieavdelingen.
 7. Studieavdelingen rapporterer avtaler om fellesgrader til NOKUT.

Studieavdelingen har utarbeidet en mal for felles veiledning (cotutelle-avtale). Denne kan brukes som et utgangspunkt ved forhandlinger med den annen institusjon om samarbeid.

Avtalemalen (pdf - for Adobe): http://www.ntnu.no/studieavd/dok/cotutelle_agreement.pdf.
Avtalemalen (doc - for Word): http://www.ntnu.no/studieavd/dok/cotutelle_agreement.doc.

Kontakt #


Fagmiljøet oppfordres til å ta kontakt tidlig i prosessen for råd og veiledning.

1 Vedlegg
16952 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)