Fellesadministrativ koordineringsgruppe for korona-håndtering

Opprettet høsten 2020 som en forlengelse av beredskapsorganisasjonen. Behovet for et denne gruppa kom tydelig fram i en foreløpig evaluering av Covid-19-håndteringen som ble gjennomført sommeren 2020.

Gruppa fungerer som lokal beredskapsgruppe for de avdelingene i fellesadministrasjonen som er mest involvert i arbeid med koronarelaterte saker (tilsvarende lokal beredskapsledelse på fakultetene). Gruppa skal hurtig kunne følge opp, avklare og videreføre beslutninger fra rektor og Sentral beredskapsledelse som krever innsats fra flere avdelinger. Leder Frank Arntsen rapporterer til beredskapsleder Ida Munkeby.

Se beskrivelse av det samlede beredskapsarbeidet under korona-pandemien. 

Arbeidsoppgaver #

Gruppen skal videreføre og tilpasse sentrale retningslinjer og føringer til fellesadministrasjonens oppgaver og behov. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: 

  • Scenariobaserte risikovurderinger basert på fellesadministrasjonens drift 
  • Iverksettelse og ivaretakelse av smittevern knyttet til driften 
  • Praktisk oppfølging og kommunikasjon av beslutninger i SBL knyttet til smittevern og smittesporing til fellesadministrasjonens organisasjon 
  • Kommunikasjon om beslutninger gjort i gruppen til fellesadministrasjonens egen organisasjon 
  • Samvirke med og koordinering med arbeidet i SBL 

Gruppen beslutter selv behov for og etablering av underliggende tverrgående grupper som gjennomfører det praktiske arbeidet tillagt gruppen. 

Deltakere per mars 2021 #

Gruppa har stort sett ukentlige møter.

Møtereferater #

15 Vedlegg
292 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)